Rundskriv 17/16 Dynamiske minstepriser på makrell - oppstart 29.08.2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge er enige om å prøve ut en ny og modernisert ordning for minsteprisfastsettelse for makrell med virkning fra mandag 29. august 2016 etter modell fra nvg-sild tilnærmingen høsten 2015/vinteren 2016. Modellen innebærer at minsteprisen blir gjenstand for ukentlig regulering med grunnlag i realiserte priser.  Elementene i den dynamiske minsteprismodellen følger nvg-sild tilnærmingen med mindre justeringer.

 1. Følgende rammeverk gjelder for den dynamiske minsteprisen på makrell med virkning fra mandag 29. august 2016
  Med virkning fra mandag 1. juni 2016 kl 0000 gjelder følgende minstepriser;
  Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 1,52 øre pr gram gj.vekt
  Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): kr 3,50 pr kg

  OBS!  Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om at overnevnte minstepriser skal gjelde frem til den dynamiske minsteprisen fases inn.
 2. Den dynamiske minsteprisen vil bli gjort til gjenstand for regulering første gang med virkning fra mandag 29.08.16 kl 0000.  Den dynamiske minsteprisen vil gjelde for Gruppe 1 makrell.
 3. Den dynamiske minsteprisen fastsettes med grunnlag i realiserte priser (auksjonspriser/avtalesalg/leveringsavtaler) pr grunnlagsperiode.   
 4. Grunnlagsperiodene er 14-døgns perioder som løper fra fredager kl 0900 til fredager 14 døgn senere kl 0859.  Perioden fra fredag kl 0900 i uke 32 til fredag kl 0859 i uke 34 representerer grunnlagsperioden for eventuell ny minstepris fra uke 35, perioden fra fredag kl 0900 i uke 33 til fredag kl 0859 i uke 35 representerer grunnlagsperioden for eventuell ny minstepris fra uke 36, osv)
 5. Minsteprisen settes til 80 % av realisert gjennomsnittspris for den aktuelle grunnlagsperioden.
 6. Totalt omsatt kvantum i grunnlagsperioden må minimum være 5.000 t for at minsteprisen skal kunne endres.
 7. Minstepriser oppgis i øre pr gram gjennomsnittsvekt med fire desimaler (eksempelvis 1.8123 øre pr gram gjennomsnittsvekt) for Gruppe 1.  Minsteprisen for Gruppe 2 fastettes av Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag i fellesskap.  Den er satt til kr 3,50 pr kg (med to desimaler altså).
 8. Minsteprisene modellen gir, gjøres konsekvent gjeldende som minstepris (altså ingen avrundinger eller bortfall av endringer ved kun mindre avvik fra uke til uke).
 9. Minstepriser kunngjøres/publiseres om fredager og gjøres gjeldende fra etterfølgende mandager kl 0000.
 10. Modellen kjøres som en prøveordning.  Prøveordningen forutsettes evaluert i 2017 med tanke på veien fremover.