Rundskriv 18/16 Presisering av prisbestemmelser for Nordsjøsild

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:


Det vises til rundskriv 10/16 om ny modell for minstepris på nordsjøsild. Nedenfor er presisert regler for hvordan ulike situasjoner skal behandles ved avvik som kan innebære at deler av kvantumet som levers ikke betales med auksjonspris/avtalt pris. Reglene er de samme som var gjeldende i 2015 sesongen.

Auksjonspris skal betales for fangsten så fremt det ikke er et urimelig avvik mellom innmeldt størrelsessammensetning og utlosset størrelsessammensetning. I tilfeller med et uakseptabelt og et urimelig avvik skal kjøper/fisker kontakte Salgsleder i Norges Sildesalgslag.  Ingen prisendringer i denne sammenheng vil bli aksepterte uten at Norges Sildesalgslag har godtatt endringene.

I tillegg til nevnte gjelder følgende:

Ved avvik på 10 % eller mer mellom innmeldt kvantum av den minste størrelsesgruppen (Gruppe 6, altså sild med vekt fra 0 g – 99 g) og utlosset kvantum av denne størrelsesgruppen skal kjøper betale auksjonspris for det kvantumet som er oppgitt av den minste størrelsesgruppen ved innmelding, mens resterende kvantum som registreres av denne størrelsesgruppen ved utlossing betales med null i pris.  Prisen for den samlede leveranse (hele det leverte kvantumet) skal ikke kunne settes lavere enn den til enhver tid gjeldende minstepris, for tiden på NOK 3,50 pr kg.   Et eksempel illustrerer nevnte:

Fartøyet melder inn 4500 kg med den minste størrelsesgruppen (0 g – 99 g).  Utlossing viser 5000 kg av nevnte størrelsesgruppe.  I dette tilfellet er avviket på mer enn 10 % (5000 kg/4500 kg = 11,11 %) og kjøper er da kun forpliktet til å betale auksjonspris for 4500 kg.  Det resterende kvantumet av denne størrelsen betales med null i pris forutsatt at prisen for den samlede leveransen ikke blir lavere enn minsteprisen på NOK 3,50 pr kg.  Inntreffer sistnevnte situasjon skal fangsten i sin helhet betales med minsteprisen på NOK 3,50 pr kg.

Dersom avviket på den minste størrelsesgruppen avviker med mindre enn 10 % skal auksjonspris betales for samlet utlosset kvantum.

Kjøper/fisker skal i alle tilfeller som innebærer null i pris for gitte kvantum informere Salgsleder i Norges Sildesalgslag.

Det skal betales auksjonspris for den samlede leveranse (hele det leverte kvantumet).  Er det innslag av skadet/ødelagt fisk i fangsten kontaktes Salgsleder i Norges Sildesalgslag for en gjennomgang av saken.

OBS! Kjøpere som kjøper nordsjøsild på teleauksjonen for produksjon av matjessild må påføre anvendelseskode ”matjes” når råstoffet nyttes til dette formålet.

 

Innmelding av fangst til laget.
Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyet forlater feltet.

Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;

- andel av fangsten der silda veier 350 g og mer (Gruppe 1)
- andel av fangsten der silda veier 300 g - 349 g (Gruppe 2)
- andel av fangsten der silda veier 200 g - 299 g (Gruppe 3)
- andel av fangsten der silda veier 125 g - 199 g (Gruppe 4)
- andel av fangsten der silda veier 100 g - 124 g (Gruppe 5)
- andel av fangsten der silda veier 0 g – 99 g       (Gruppe 6)

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i hele fangsten oppgis.

 
Reklamasjon.
Norges Sildesalgslag minner fisker om den plikt som påhviler fisker med hensyn til å gi korrekte opplysninger om fiskens sortiment og kvalitet ved innmelding til laget.  Ved større avvik mellom oppgitte opplysninger om fangsten ved innmelding og de registreringer som blir gjort ved utlossing må sådan fisker være forberedt på at kjøper kan reklamere.  Dersom slike situasjoner oppstår skal kjøper/fisker kontakte Norges Sildesalgslag snarest. Se også under avsnittet om Minstepriser for supplerende informasjon i denne sammenheng.

Vi viser for øvrig til rundskrivene 06/14 vedrørende ”Behandling av pelagisk råstoff til konsum” og til rundskriv 07/14 vedrørende ”Reklamasjoner ved landing av pelagisk råstoff til konsum”.