Rundskriv 20/16 Endring i forretningsreglenes § 17: Betalingsbetingelser / kredittbestemmelser

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

 

Norges Sildesalgslags styre har vedtatt å endre forretningsreglenes bestemmelser om betalings-betingelser / kredittbestemmelser (§17).  Det er gjennomført høring og det er ikke innkommet  merknader.

Endringene vil gi kjøpere av pelagisk råstoff en ny valgmulighet:

1. 30 dagers kreditt (som tidligere)
2.   6 dagers kreditt, med fradrag av kontantrabatt (ny)

Alternativ 2. kan benyttes av kjøperen etter nærmere avtale med laget.  Det forutsettes at slik avtale har en viss varighet, i utgangspunktet for en sesong. 

Satsen for kontantrabatt er inntil videre satt til 0,07%, som tilsvarer en årsrente på ca. 1,1%.  Kontantrabatten trekkes fra på hver faktura for kjøpere som har gjort avtale som nevnt.

Formålet med endringen er at kjøpere og Norges Sildesalgslag skal kunne redusere sine kostnader forbundet med sikkerhetsstillelse.  Samtidig endres partenes rentebilde ved at betaling gjennomgående vil skje 24 dager tidligere ved valg av den nye ordningen.  Gjennom kontantrabatten utlignes den totale gevinsten på en god måte. 

Endringene iverksettes 1. august 2016.  Forretningsreglenes §17 vil deretter ha ordlyd som fremgår i vedlegg.

Kjøpere som ønsker å endre sine betalingsbetingelser eller motta nærmere informasjon bes kontakte:

Øyvind Furnes  [email protected],  tlf. 55 54 95 07 /  932 08 552
Bjørg Eva Førsund  [email protected],  tlf. 55 54 95 34


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

 

Erik Brinchmann-Hansen
Økonomidirektør
Endring i Norges Sildesalgslags forretningsregler fra 1. august 2016,
ny ordlyd:

« § 17. BETALINGSBETINGELSER / KREDITTBESTEMMELSER


17.1  Betalingsbetingelser overfor Fisker er kontant pr. 14 dager regnet fra  Leveringsdato.


17.2 Betalingsbetingelser for Kjøper etter nærmere avtale med Laget:


• Kontant pr. 30 dager regnet fra Leveringsdato
• Kontant pr. 6 dager regnet fra Leveringsdato med fratrekk av kontantrabatt etter nærmere sats


17.3  Ved betaling etter forfall belastes Kjøper Forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet.


17.4  Kjøper skal stille sikkerhet for sine kjøp gjennom laget.  Laget fastsetter kjøperens  kredittramme med grunnlag i sikkerheten. Følgende sikkerhet godtas:


•    Bankgaranti på selvskyldnervilkår.  Kjøperen dekker omkostningene.
•    Kredittforsikring såfremt Laget har operativ polise. Laget belaster Kjøper forsikringspremie i hver råstoffaktura etter nærmere sats.
•    Forskuddsbetaling som dokumenteres av bank før auksjonen.
•    Kontantinnskudd beroende hos Laget.  Rentekompensasjon til Kjøper etter nærmere sats.


Laget kan unntaksvis godta annen sikkerhet innenfor rammer fastsatt av Styret, etter særskilt avtale med den enkelte Kjøper, for eksempel sperret bankkonto som gir Laget fullverdig sikkerhet.


17.5 Manglende kredittramme kan medføre utestengelse fra kjøp gjennom Laget. »