Rundskriv 22/16 Brislingsesongen 2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Åpning
Kystbrislingfiske til hermetikk vil bli åpnet mandag 5. september klokken 18:00 i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Øvrige kystområder holdes stengt for fiske til hermetikkanvendelse inntil videre.

Fangster av stor kystbrisling er tillatt etter utløpet av fredningsperioden 31. juli.  Fartøyer som fisker på stor kystbrisling må imidlertid kontakte Norges Sildesalgslag før fangsting med tanke på om det er omsetningsmuligheter for denne fisken.

De som ønsker nærmere orientering om rapportene fra prøvefisket blir anmodet om å kontakte lagets Salgsavdeling. 

Det vises for øvrig til vår Web-side vedrørende meråpning, sperrede områder m.m.


Omsetningsmuligheter.
For årets sesong er det fastsatt en minstepris på kr 6,30 pr kg for all kystbrisling over 10 cm og videre skal denne prisen også betales for inntil 20 % innblanding av brisling i størrelsen 9,5 - 10 cm.  Øvrige kriterier vedrørende brisling, utkast og fettinnhold i fisken gjelder som i 2015, det vil ikke bli betalt for småsild. 

I tilfeller at fartøy selv fører fangster til landanlegg King Oscar har avtale om innfrysing med betales råstoffet med kr 7,80 pr kg.

Videre kan vi opplyse om at King Oscar i 2015 har en intensjon om å kjøpe inntil 1.500 tonn kystbrisling.  Innenfor denne rammen ønsker King Oscar i utgangspunktet maksimalt å kjøpe inntil 750 tonn ett-lags brisling og inntil 1.150 tonn to-lags brisling.

Brisling selges etter like kriterier og priser til alle kjøpere.

OBS!  Det er kun fisk som oppfyller kriteriene i avtalen som er betalbar vare.


Omsetningsbestemmelser.
Inntil det blir gitt melding om annet gjelder omsetningsbestemmelser iverksatt i august 1997.


Bruk av lys ved notfiske etter brisling.
Det vises til de lokale reguleringsforskrifter vedrørende bruk av lys ved notfiske etter brisling.


Låssetting.
Norges Sildesalgslag vil sterkt oppfordre fiskerne til å vise stor forsiktighet ved håndtering av fisk i lås slik at en unngår neddreping av fisk og forurensning som følge av dette.


Annet.
Merk følgende bestemmelser med referanse til Utøvelsesforskriften:

Minstemål for kystbrisling (jfr. Utøvelsesforskriften § 43 pkt 37).
Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene har et minstemål på 10 cm.

Innblanding av fisk under minstemål (jfr. Utøvelsesforskriften § 46).
Ved fiske etter kystbrisling er det adgang til å ha inntil 20 % brisling under minstemål regnet i vekt.

Fredningstid for kystbrisling (jfr Utøvelsesforskriften § 35 a).
Det er forbudt å drive fiske etter kystbrisling i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli.
Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm.

Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

---------------------------------------------

For øvrig ønsker vi våre medlemmer lykke til med årets sesong.