Rundskriv 07/17 Minstepriser på nordsjøsild mm gjeldende fra 11.05.2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Minstepriser på nordsjøsild gjeldende fra 11.05.2017:


Som kjent ble Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge enige om å prøve ut en ny og modernisert ordning for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild med virkning fra 30. mai 2016, se Rundskriv 1016 «Ny modell for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild – Minstepriser fra mandag 23. mai 2016». Denne modellen innebærer at minsteprisen blir gjenstand for ukentlig regulering med grunnlag i realiserte priser.


Med bakgrunn i at minsteprisen for nordsjøsild ikke har vært regulert siden mandag 19. desember 2016 (dette som følge av liten aktivitet i fisket etter nordsjøsild i perioden frem til nå) samt at markedet har falt tilbake, ble de eksisterende minsteprisene for nordsjøsild til konsum suspenderte med virkning fra torsdag 11.05.2017. Dette i henhold til en felles forståelse mellom Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge. Videre var det forutsatt at innfasing av en ny samfengt minstepris for nordsjøsild skulle skje når ordinær fiskeraktivitet var kommet i gang i nordsjøsildfisket med grunnlag i 80%-regelen, jfr den dynamiske minsteprisreguleringsmodellen, og da uten at minimumskvantumet på 5.000 t forutsettes å være oppfylt.


I fjortendøgnsperioden fra 05.05.17-19.05.17 er det kun registrert marginalt fiske på nordsjøsild og således foreligger det ikke grunnlag for innfasing av en ny samfengt minstepris på nordsjøsild fra førstkommende mandag 22. mai 2017. Neste fredag forventer vi derimot at det vil foreligge grunnlag for innfasing av en ny samfengt minstepris. En ny samfengt minstepris på nordsjøsild forventes kunngjort fredag 26.05.2017 og den vil iverksettes fra mandag 29. mai 2017.

Fra og med mandag 10. juli 2017 kl 0000 vil de to tradisjonelle sortimentene bli gjeninnført på nordsjøsild: Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer) og Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram). Det vil fra det tidspunktet kun være Gruppe 1 sild som vil bli gjort til gjenstand for ukentlig minsteprisregulering, jfr den dynamiske minsteprisreguleringsmodellen. Minsteprisen på Gruppe 2 sild vil Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag bestemme på et senere tidspunkt. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette i god tid før mandag 10.07.2017.


Annen aktuell informasjon relatert til nordsjøsild:

Nedenfor er presisert regler for hvordan ulike situasjoner skal behandles ved avvik som kan innebære at deler av kvantumet som levers ikke betales med auksjonspris/avtalt pris. Reglene er de samme som var gjeldende i 2016 sesongen.

Auksjonspris skal betales for fangsten så fremt det ikke er et urimelig avvik mellom innmeldt størrelsessammensetning og utlosset størrelsessammensetning. I tilfeller

med et uakseptabelt og et urimelig avvik skal kjøper/fisker kontakte Salgsleder i Norges Sildesalgslag. Ingen prisendringer i denne sammenheng vil bli aksepterte uten at Norges Sildesalgslag har godtatt endringene.


I tillegg til nevnte gjelder følgende:


Ved avvik på 10 % eller mer mellom innmeldt kvantum av den minste størrelsesgruppen (Gruppe 6, altså sild med vekt fra 0 g – 99 g) og utlosset kvantum av denne størrelsesgruppen skal kjøper betale auksjonspris for det kvantumet som er oppgitt av den minste størrelsesgruppen ved innmelding, mens resterende kvantum som registreres av denne størrelsesgruppen ved utlossing betales med null i pris. Prisen for den samlede leveranse (hele det leverte kvantumet) skal ikke kunne settes lavere enn den til enhver tid gjeldende minstepris, for tiden på NOK 3,50 pr kg. Et eksempel illustrerer nevnte:


Fartøyet melder inn 4500 kg med den minste størrelsesgruppen (0 g – 99 g). Utlossing viser 5000 kg av nevnte størrelsesgruppe. I dette tilfellet er avviket på mer enn 10 % (5000 kg/4500 kg = 11,11 %) og kjøper er da kun forpliktet til å betale auksjonspris for 4500 kg. Det resterende kvantumet av denne størrelsen betales med null i pris forutsatt at prisen for den samlede leveransen ikke blir lavere enn minsteprisen på NOK 3,50 pr kg. Inntreffer sistnevnte situasjon skal fangsten i sin helhet betales med minsteprisen på NOK 3,50 pr kg.


Dersom avviket på den minste størrelsesgruppen avviker med mindre enn 10 % skal auksjonspris betales for samlet utlosset kvantum.


Kjøper/fisker skal i alle tilfeller som innebærer null i pris for gitte kvantum informere Salgsleder i Norges Sildesalgslag.


Det skal betales auksjonspris for den samlede leveranse (hele det leverte kvantumet). Er det innslag av skadet/ødelagt fisk i fangsten kontaktes Salgsleder i Norges Sildesalgslag for en gjennomgang av saken.


OBS! Kjøpere som kjøper nordsjøsild på teleauksjonen for produksjon av matjessild må påføre anvendelseskode ”matjes” når råstoffet nyttes til dette formålet.

 

Innmelding av fangst til laget.

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyet forlater feltet.


Ved innmelding skal følgende sortiment oppgis;


* andel av fangsten der silda veier 350 g og mer (Gruppe 1)

* andel av fangsten der silda veier 300 g - 349 g (Gruppe 2)

* andel av fangsten der silda veier 200 g - 299 g (Gruppe 3)

* andel av fangsten der silda veier 125 g - 199 g (Gruppe 4)

* andel av fangsten der silda veier 100 g - 124 g (Gruppe 5)

* andel av fangsten der silda veier 0 g – 99 g (Gruppe 6)


I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittsvekt pr sild i hele fangsten oppgis.

 

Reklamasjon.

Norges Sildesalgslag minner fisker om den plikt som påhviler fisker med hensyn til å gi korrekte opplysninger om fiskens sortiment og kvalitet ved innmelding til laget. Ved større avvik mellom oppgitte opplysninger om fangsten ved innmelding og de registreringer som blir gjort ved utlossing må sådan fisker være forberedt på at kjøper kan reklamere. Dersom slike situasjoner oppstår skal kjøper/fisker kontakte Norges Sildesalgslag snarest. Se også under avsnittet om Minstepriser for supplerende informasjon i denne sammenheng.


Vi viser for øvrig til rundskrivene 06/14 vedrørende ”Behandling av pelagisk råstoff til konsum” og til rundskriv 07/14 vedrørende ”Reklamasjoner ved landing av pelagisk råstoff til konsum”.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG