Rundskriv 10/17 Reaksjoner ved avvik relatert til utbudsområder og -reglement

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Norges Sildesalgslag har foretatt en presisering relatert til punktet om tilleggsinnmeldinger. Denne går ut på at tilleggsinnmeldinger vil ikke bli gjort til gjenstand for inndragning såfremt fartøyet kan dokumentere at det er en reell ny fangst (at det foreligger et reelt nytt kast) og at fangsten/kastet er tatt etter at døgnets siste auksjon er startet.


Følgende reaksjonsregelverk ved avvik relatert til utbudsreglementet gjelder derfor med virkning fra 25.05.2017 (OBS! Regelverket gjelder for direktehåvede fangster):


- Dersom et fartøy melder inn et kvantum som er lavere enn det fartøyet har om bord og sådan oppnår et mindre utbudsområde enn fartøyet skulle hatt, skal verdien av kvantumet som leveres ut over kvantumsgrensen pluss 10 % (altså ut over 110%), inndras av Norges Sildesalgslag. Kvantumsgrensen refererer seg til hvilket fangstkvantum som utløser krav til utvidet utbudsområde.


- Eksempelvis vil et fartøy som melder inn 190 tonn nordsjøsild, har utbudsområdet Egersund – Austevoll og utlosser mer enn 220 tonn, få verdien av kvantumet ut over 220 tonn inndradd (kvantumsgrensen er i eksempelet 200 tonn). Dette med hjemmel i Lagets forretningsregler §20.3 og som følge av at fartøyet skulle hatt utbudsområdet Egersund – Harøysund for fangsten.


- Videre vil fartøy som inngår avtaler om enkeltfangster (OBS! Slike avtaler kan inngås for kvantum på 100 tonn og mindre) få verdien av kvantumet som leveres ut over 110 tonn inndradd.


- Eventuelle tilleggsinnmeldinger vil ikke bli gjort til gjenstand for inndragning såfremt fartøyet kan dokumentere at det er en reell ny fangst (at det foreligger et reelt nytt kast) og fangsten/kastet er tatt etter at døgnets siste konsumauksjon er startet. Dokumentasjon vil i denne sammenheng være temperaturlogg fra tankene, sporings- og elektronisk fangstdagbokdata.

Norges Sildesalgslag vil understreke at overnevnte kjøreregler også skal tjene som et virkemiddel for å få mest mulig konkurranse om fangstene og i neste omgang bidra til høyest mulig verdiskapning i pelagisk sektor.


Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG