Rundskriv 11/17 Minstepriser for makrell med virkning fra mandag 5. juni 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om at følgende minstepriser skal gjelde for makrell med virkning fra mandag 5. juni 2017:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 1,7000 øre pr g. gj.vekt
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): kr 3,50 pr kg

For makrell med vekt under 250 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 1,50 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med sortiment Gruppe 2 og anvendelse «Utkast ved konsumleveranse». Er det utplukket skadet/ødelagt makrell på 250 gram og mer, skal denne veies og føres som Gruppe 1 på egen linje på sluttseddelen med korrekt kvantum og anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”. Det må føres i anmerkingsfeltet på seddelen at aktuell seddellinje gjelder skadet/ødelagt fisk. For skadet/ødelagt makrell er det ikke satt en egen minstepris, sådan kan slik makrell betales med NOK 0,00 pr kg.

For øvrig gjelder følgende:

- Det skal gis bud i øre pr gram gjennomsnittsvekt for Gruppe 1, og budene skal oppgis med 4 desimaler. OBS! Det skal ikke bys på Gruppe 2.
- Gjeldende regelverk for prøvetaking videreføres, jfr Rundskriv 14/12 «Sortementsprøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk til konsum, gjeldende fra 6. august 2012».
- Ved avvik mellom innmeldt gjennomsnittsvekt og utlosset gjennomsnittsvekt gjelder følgende:
1. Er avviket +/- 5 gram og mindre blir endelig pris sammenfallende med
auksjonspris.
2. Er avviket større enn +/- 5 gram justeres endelig pris i henhold til
utlosset gjennomsnittsvekt. Prisen blir da utlosset gjennomsnittsvekt multiplisert med auksjonspris.
- På sluttseddel/landingsseddel skal pris oppgis i NOK pr kg med to desimaler for både Gruppe 1 og Gruppe 2.

OBS! Kjøperne skal altså kun by på Gruppe 1. Med andre ord inngår ikke Gruppe 2 i prisingen/valideringen av den enkelte fangst (dette blir som i 2016-sesongen). For Gruppe 2 skal det minimum betales kr 3,50 pr kg.

Ved innmelding skal fisker opplyse om kvantum av Gruppe 1 og Gruppe 2. Videre skal fisker opplyse om andelen av makrell over 600 g, mellom 400 og 600 g, mellom 250 og 400 g og under 250 g (altså Gruppe 2). Viktig at disse opplysningene er korrekte. Ved store/større avvik kan det resultere i reklamasjon og prisreduksjon.

Fiskerne må ved prøvetaking kun ta med makrell med vekt på 250 gram og mer (altså Gruppe 1), for bestemmelse av gjennomsnittsvekt på Gruppe 1.

Og fiskerne må også merke seg at gjennomsnittsprisen pr kg for hele fangsten er gitt av både prisen på Gruppe 1 (altså den makrellen som er gjenstand budgivning) og av prisen på Gruppe 2 (som minimum skal betales med kr 3,50 pr kg). Er det marginalt med Gruppe 2 makrell i fangsten vil prisen på Gruppe 1 være nokså lik gjennomsnittsprisen pr kg for hele fangsten. Er det derimot større innslag av Gruppe 2 makrell i fangsten vil dette kunne trekke gjennomsnittsprisen pr kg for fangsten ned. Sistnevnte forutsetter at Gruppe 2 betales med minstepris eller lavere pris enn prisen på Gruppe 1. Det er i denne sammenheng også svært viktig at fiskerne ved landing påser at korrekt kvantum av Gruppe 2 makrell kommer på sluttseddelen.

Den dynamiske minsteprismodellen som ble introdusert på makrell sommeren/høsten 2016, ble i 2016 først gjort operativ med virkning fra mandag 19. september 2016, dvs at realiserte priser i en fjortendøgnsperiode ble gjort til gjenstand for fastsettelse av minsteprisen. Kravet til et minimumskvantum på 5.000 tonn var årsaken til at dette ikke skjedde før.

For 2017 vil en som i 2016 også avvente den dynamiske minsteprisreguleringen til oppstarten av hovedsesongen, dvs til i månedsskiftet august/september. Når minimumskvantumet på 5.000 t for en fjortendøgnsperiode nås da, vil den dynamske minsteprisreguleringen bli gjort gjeldende.

Det nærmere rammeverket for den dynamiske minsteprisreguleringsmekanismen er følgende:
1. Den dynamiske minsteprisen fastsettes med grunnlag i realiserte priser (auksjonspriser/avtalesalg/leveringsavtaler) pr grunnlagsperiode.
2. Grunnlagsperiodene er 14-døgns perioder som løper fra fredager kl 0900 til fredager 14 døgn senere kl 0859. Perioden fra fredag kl 0900 i uke 34 til fredag kl 0859 i uke 36 representerer grunnlagsperioden for eventuell ny minstepris fra uke 37, perioden fra fredag kl 0900 i uke 35 til fredag kl 0859 i uke 37 representerer grunnlagsperioden for eventuell ny minstepris fra uke 38, osv)
3. Minsteprisen (OBS! Gjelder altså Gruppe 1) settes til 80 % av realisert gjennomsnittspris for den aktuelle grunnlagsperioden.
4. Totalt omsatt kvantum i grunnlagsperioden må minimum være 5.000 t for at minsteprisen skal kunne endres.
5. Minstepris oppgis i øre pr gram gjennomsnittsvekt med fire desimaler (eksempelvis 1.8123 øre pr gram gjennomsnittsvekt) for Gruppe 1. Minsteprisen for Gruppe 2 er satt til kr 3,50 pr kg (med to desimaler altså).
6. Minsteprisen modellen gir, gjøres konsekvent gjeldende som minstepris (altså ingen avrundinger eller bortfall av endringer ved kun mindre avvik fra uke til uke).
7. Minstepriser kunngjøres/publiseres om fredager og gjøres gjeldende fra etterfølgende mandager kl 0000.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG