Rundskriv 03/22 Omsetning av rognsild - krav til innmelding

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

I tilknytning til fjorårets rognsildsesong (nvg-sild) ble det stilt krav til fiskerne om å oppgi andelen av såkalt «tomsild» i fangstene (altså rognsild som er utgytt), jfr Lagets melding datert 26.02.21 om «Krav om merinformasjon ved innmelding av nvg-sild. 

Fiskerne ble også oppfordret til å gi opplysninger om rognmodning (i prosent) og andel hosild i nvg-sildfangten (i prosent). 

Kravet om merinformasjon ble utløst av at disse opplysningene er sentrale for kjøperne i forbindelse med budgivning/prising av rognsild.

Forut for 2022 har kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag diskutert dette temaet på nytt og det er enighet om at følgende merinformasjon skal oppgis ved innmelding av fangster med rognsild (Obs! Gjelder både for nvg-sild og nordsjøsild):

-    Andelen av hosild med rogn (i prosent)
-    Rognprosent (modning)
-    Andel av «tomsild» (i prosent), her definert som hosild/hansild som er utgytt

Det er viktig at fartøyene tar gode og representative prøver for å kunne rapportere best mulig i henhold til nevnte krav. Norges Sildesalgslag foreslår at en bruker prøvetakingsmaterialet som fartøyene tar ut for bestemmelse av sortiment (det vil si det tradisjonelle prøvetakingsregimet som sier minimum 3 prøver pr 100 tonn på minimum 20 kg hver prøve) til oppgaven.  

Kort om fremgangsmåten (vi foreslår at dere bruker minimum 10 kg sild pr prøve som grunnlag for å estimere andelen med hosild, rognprosent og andelen av «tomsild» i fangsten – og prøvetakingsfrekvensen kan være minimum 3 prøver pr 100 tonn):

1.    Bestemmelse av andel hosild med rogn:
Hosild med rogn fra den enkelte prøve plukkes ut og veies (OBS! Silda må åpnes for kjønnsidentifisering). Andelen av hosild med rogn er gitt ved mengden av utplukket hosild med rogn dividert på totalmengden av sild i den enkelte prøve.

2.    Bestemmelse av rognprosent:
For bestemmelse av rognprosent plukkes hosild ut av den enkelte prøve og veies (OBS! Silda må åpnes for kjønnsidentifisering), dernest tas all rogna ut av nevnte hosild og veies. Rognprosenten bestemmes da av mengden av rogn delt på mengden av hosild plukket ut fra den enkelte prøve.

3. Bestemmelse av «tomsild» i fangsten:
Utgytt ho-/hansild fra den enkelte prøve plukkes ut og veies (OBS! Silda må åpnes for å sjekke om den er utgytt). Andelen av «tomsild» bestemmes av mengden av den utplukkede silda som er utgytt dividert på totalmengden av sild i den enkelte prøve.

Det er gjennomsnittet av resultatene fra alle prøvene dere tar for den enkelte fangst for bestemmelse av hosildprosent, rognprosent og tomsildprosent som skal rapporteres til Norges Sildesalgslag.

OBS!
Ved kjøp av sild som er kommet langt på modning er det viktig at kjøperne hensyntar dette slik at fartøyene som kjøpes unngår lang venting før lossing av denne silda.  Kjøperne må også være bevisst på at silda etter ventetiden kan inneholde en del såkalt tomsild og videre at omfanget av tomsild raskt kan øke og at disse faktorene hensyntas i budgivningen

Norges Sildesalgslag ønsker lykke til med rognsildfisket.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG
Knut Torgnes
Roald Oen