Rundskriv 36/22 Omsetning av NVG-sildfisket på dispensasjonsordning for pumping direkte fra not til føringsfartøy

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Norges Sildesalgslag viser til J-192-2022: «Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fiske etter norsk vårgytende sild».

Følgende rammer vil gjelde for omsetning av sild som fiskes iht forskriften, og for fangster som fiskes og låssettes i samme område som fisket på nevnte ordning foregår.


Vedr. fiskerne:
• Alle fartøy må være forberedt på å sette fangsten i lås dersom Fiskeridirektoratet eller Norges Sildesalgslag krever det, eller at situasjonen krever dette, jfr siste pkt i §1 i J-192-2022.

• Fangster som låssettes og fangster som fiskes for direktepumping omsettes etter like prinsipper, dog slik at fangster som er låssatt og innmeldt skal ha forrang slik som bestemt da dispensasjonsordningen ble etablert.

• Fangster som låssettes meldes inn når fangst er sikret i lås, Salgsavdelingen vil så prioritere denne fangsten for lasting til føringsfartøy så snart dette er praktisk mulig og føringsfartøy er tilgjengelig i området hvor fangsten er låssatt.

• Fartøy som planlegger fiske for direktepumping fra not til føringsfartøy må ta kontakt med lagets salgsavdeling når de er klar til å kaste for å få klarsignal til dette og i neste omgang melde inn fangst forutsatt at fartøyet fikk fangst. Fartøy som kaster for å låssette må varsle lagets salgsavdeling når det kaster og så melde inn når fangst er sikret i lås.

• Rekkefølgen for levering av låssatt sild og direktepumpet sild er i henhold til innmeldingstidspunkt (forutsatt at en opererer innenfor samme geografiske nærområde). Føringsfartøyer må egenhendig og i forståelse med Norges Sildesalgslag kunne foreta rasjonelle/hensiktsmessige valg vedrørende rekkefølgen for opptak fra de aktuelle fartøyer.

• Laget vil understreke at fartøy som fisker og leverer på ordningen må respektere de beskjeder som gis fra lagets Salgsavdeling om fiske og levering på ordningen. Laget er avhengig av at fiskerne gir korrekt informasjon om eget fiske og låssetting.

• Fisker blir avregnet iht de priser kjøper har bydd.

• Sjekk nøye informasjonen på sluttseddel slik at den blir korrekt utfylt, inklusiv riktig fordeling av fangst på fartøy som driver samfiske.

Vedr. kjøperne:
• Kjøpere som ønsker å hente sild på ordningen med egne føringsfartøy melder seg for Norges Sildesalgslag Salgsavdelingen når de har fartøy tilgjengelig for kjøp i fangstområdet, det vil si fra Tromsø kommune til og med Hammerfest kommune. OBS! Det må være avklart forut for den enkelte auksjon hvilke føringsfartøy som skal representere den enkelte kjøper.

• Føringsfartøy som benyttes må være registrert i Føringspool-ordningen. Vær nøye med prøvetaking og utfylling av sluttseddel.

• Kjøpere som har føringsfartøy tilgjengelig i området som nevnt vil bli kontaktet når det er aktuelt å avholde auksjon for neste føringsfartøy som skal lastes med sild. I utgangspunktet avholdes auksjoner kl 10:00, kl. 15:00 og kl 20:00, men flere auksjoner kan bli avholdt dersom behovet for føringskapasitet er større enn det som kan dekkes gjennom auksjoner avholdt på nevnte tidspunkt. Videre kan fiske og mottak utvikle seg slik at det ikke er behov for å avvikle auksjon på de angitte tidspunkt.

• Salgsavdelingen vil fortløpende vurdere behovet for kapasitet av føringsfartøy og prøve å tilpasse dette til fangstkapasitet på feltet og det det er mulig for laget å administrere.

• Før auksjonene starter varsles aktuelle kjøpere minimum en time før auksjonen avholdes. Videre skal fartøy være klarert til auksjon før auksjonsstart. Kjøper må angi navn, telefonnummer og e-post til den som skal kontaktes om auksjonen og som er bemyndiget til å avgi bud. Kjøper vil bli informert om hvilke kjøpere og fartøy som er i posisjon for å by på den enkelte auksjon.

• Auksjonen gjennomføres som en anbudsauksjon etter samme prinsipp som de ordinære elektroniske auksjoner, dog slik at bud mottas på e-post i en periode på 30 minutter fra auksjonen starter til den avsluttes. På den enkelte auksjon selges kun fangst for henting med ett fartøy. Ved like bud vinner budet til kjøper som har føringsfartøyet med størst kapasitet.

• Salg gjennomføres til kjøper med høyest pris uavhengig av kvantumet han vil kjøpe.

• Hyppigheten av auksjoner vil avhenge av hvilken kapasitet føringsfartøy som får tilslag har og hvordan fiske til enhver tid utvikler seg og forløper. Ved fiske på ulike felt kan det være aktuelt med flere føringsfartøy samtidig, igjen også avhengig av lagets kapasitet til å administrere fiske og opptak.

• I auksjonen avgis bud i kr pr kg pr størrelsesgruppe. Priser som avgis i auksjonen må reflektere minstepriser på oppstartstidspunktet for opptak. Videre skal minsteprisene på tidspunktet for det enkelte opptak alltid gjelde.

• Etter auksjonene vil deltagende kjøpere få tilsendt alle avgitte bud.


Særskilt ordning (prøveordning) for avtaler mellom fiskere/kjøpere om opptak.

Vinteren 2021 ble det lagt til rette for avtaler mellom fiskere/kjøpere med fartøyer fra føringspoolen for opptak av nvg-sild som 1) pumpes fra not og 2) låssettes, og som omsettes utenom hovedomsetningsformen, jfr overnevnte. Denne ordningen ble videreført høsten21/vinteren22. Den vil også bli videreført høsten22/vinteren23.

Avtaler mellom fiskere og kjøpere på nevnte ordning med tanke på høsten22 må være tilsendt Norges Sildesalgslag senest tirsdag 15.11.22. For vinteren23 er fristen onsdag 28.12.22 . Avtalen må inneholde informasjon om kjøper og leveringssted, hvilke fartøy som skal levere på ordningen - herunder kvantum pr fartøy og om hvilket føringsfartøy som skal nyttes til opptak/føring for de aktuelle fangstene. Fartøyer som leverer på ordningen vil ikke ha anledning til å levere fangster på den ordinære ordningen. Likedan vil ikke føringsfartøyer som skal nyttes til opptak/føring for de aktuelle fangstene kunne delta på den ordinære ordningen.

Kjøper/Fisker må informere Norges Sildesalgslag om avtalte priser for de ulike størrelsesgruppene i forkant av oppstart av hvert opptak og senest før føringsfartøyet passerer Tromsø på vei til de aktuelle fiskefeltene.

Kjøpere som får levert fisk på prøveordningen vil ikke bli gitt føringstilskudd (gjelder hverken tilskudd fra Norges Sildesalgslag eller fiskers «egenandel»). Kostnadene med opptak/føring blir med andre ord utelukkende et anliggende mellom kjøper og representant for føringsfartøyet.

Norges Sildesalgslag vil til sist forbeholde seg retten til å stoppe den særskilte ordningen på kort varsel dersom det oppstår utilsiktede tilpasninger og dersom ikke hovedomsetningsformen, jfr overnevnte, blir velfungerende.

Norges Sildesalgslag ønsker både fiskere og kjøpere lykke til med fisket.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG


Kenneth Garvik
Roald Oen