J-150-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-150-2002
(J-138-2002 UTGÅR)


 Bergen, 15.07.2002
 RLØ/KHU


FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2002

Fiskeridepartementet har den 9. juli 2002 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard, § 3, bestemt:

I Fiskeridepartementets forskrift av 19. november 2001 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2002, gjøres følgende endring:

I

§ 3 første ledd (endret), skal lyde:

Fartøy fra land som har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i norske fiskerijurisdiksjonsområder, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 7. juni og frem til 1. oktober 2002 drive fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.    N 74º 04,73' Ø 19º 05,76'
2.    N 76º 00,00' Ø 17º 41,77'
3.    N 76º 30,00' Ø 14º 00,00'
4.    N 77º 00,00' Ø 12º 15,00'
5.    N 78º 00,00' Ø 09º 55,00'
6.    N 79º 00,00' Ø 09º 00,00'
7.    N 79º 00,00' V 03º 29,00'
Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon
8.    N 72º 10,46' Ø 10º 18,42'
Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.
************

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2002

Fiskeridepartementet har den 19. november 2001 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jfr. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, bestemt:

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet

Fartøy fra land som har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i norske fiskerijurisdiksjonsområder, kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 7. juni og frem til 1. oktober 2002 drive fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.    N 74º 04,73' Ø 19º 05,76'
2.    N 76º 00,00' Ø 17º 41,77'
3.    N 76º 30,00' Ø 14º 00,00'
4.    N 77º 00,00' Ø 12º 15,00'
5.    N 78º 00,00' Ø 09º 55,00'
6.    N 79º 00,00' Ø 09º 00,00'
7.    N 79º 00,00' V 03º 29,00'

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon
8.    N 72º 10,46' Ø 10º 18,42'
Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes kvoter tildelt i norske jurisdiksjonsområder.

Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

§ 4 Straff og inndragning

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.
öööööööööööööööööööööööööööö