J-149-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-149-2005

 

 

 

 

Bergen,28.07 2005

HH/EB

 

 

Forskrift om fastsetting av kvotefaktor mv ved fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2005

 

Fiskeridirektoratet har den 25 juli 2005 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 16. desember 2004 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak §§ 8 og 13, jf § 28 bestemt:

 

 

§ 1 Konsesjonspliktige ringnotfartøy

 

Faktoren for konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf. § 2 i forskrit av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot, fastsettes til 2,9 i Nordsjøen og 0,1 i Skagerrak.

 

 

 § 2 Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,5 meter

 

Faktoren for ringnitfartøy mellom 21,35 og 27,5 meter største lengde og med lasteromskapasitet inntil 1 500 hl jf. § 7 nr 2 og 3 i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 16. desember 2004 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2005, fastsettes til 1,98 i Nordsjøen og 0,05 i Skagerrak.

 

 

§ 3 Fartøy med nordsjø- eller industritråltillatelse

 

Faktoren for fartøy ned nordsjø- eller industritråltillatelse, jf forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1 og § 5-5, fastsettes til 1,0.

 

 

§ 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2005.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””