J-209-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-209-2005

(J-177-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 25.10.2005

AF/EW

 

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og i Skagerrak i 2005.

 

Fiskeridirektoratet har den 21. oktober 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, jfr Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 16. desember 2004 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og i Skagerrak i 2005 § 28, bestemt:

 

 

I

 

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 16. desember 2005 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og i Skagerrak i 2005, gjøres følgende endring:

 

§ 16 (endret), skal lyde:

 

Deltakende fartøy i gruppe I har fra 21. oktober 2005 fritt fiske innenfor gruppekvoten som nevnt i § 5.

 

Ved en eventuell stopp i fiske kan det enkelte fartøy likevel fiske innenfor et garantert kvantum som nevnt i følgende tabell.

 

Hjemmelslengde

Kvotestige

Fartøykvote
under 7,0 meter

1

12

7,0 - 7,99 meter

2

24

8,0 - 8,99 meter

3

36

9,0 - 9,99 meter

4

48

10,0 - 10,99 meter

5

60

11,0 - 11,99 meter

6

72

12,0 - 12,99 meter

7

84

13,0 - 13,99 meter

8

96

14,0 - 14,99 meter

9

108

15,0 - 15,99 meter

10

120

16,0 - 16,99 meter

11

132

17,0 -17,99 meter

12

144

18,0 - 18,99 meter

13

156

19,0 - 19,99 meter

14

168

 

 

 

20,0 - 20,99 meter

15

180

21,0 - 21,35 meter

16

192

 

 

Fartøy i gruppe II kan fiske og lande inntil 5 tonn.

 

Fartøy i gruppe II som deltar med garn kan fiske og lande inntil 10 tonn.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

 

””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og i Skagerrak i 2005

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 13 og 25 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

 

KAP. I FORBUD, KVOTER OG DEFINISJONER  M.V.

 

 

 

§ 1 Forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i 2005.

 

 

 

§ 2 Totalkvote

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske og lande inntil 166.152 tonn sild i Nordsjøen sør for 62°N, avgrenset i øst av  en rett linje gjennom Lindesnes  fyr og Hanstholmen fyr. Av dette kvantum kan inntil 60.000 tonn fiskes i EU-sonen.

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske og lande inntil 12.804 tonn sild i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. Skagerrak er avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr.

 

Av den norske kvoten på 12.804 tonn i området som nevnt i annet ledd, kan inntil 6.402 tonn fiskes i området som nevnt i første ledd.

 

 

 

§ 3 Gruppekvote ringnotgruppen

 

Uten hensyn til forbudet i § 1, kan fartøy med ringnottillatelse som nevnt i § 7 første ledd nr 1 fiske 132.755 tonn. Av dette kvantum kan følgende kvanta fiskes i nedenfor nevnte områder:

 

1)       Utenfor grunnlinjene i Nordsjøen, inntil 123.540 tonn.

 

2)       Utenfor to nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, inntil 9.216 tonn.

 

Fartøy som nevnt i § 7 første ledd nr. 2 og nr. 3 kan fiske inntil 8.474 tonn. Av dette kvantum kan følgende kvanta fiskes i nedenfor nevnte områder:

 

            1)   Utenfor grunnlinjene i Nordsjøen, inntil 7.886 tonn.

 

2)   Utenfor to nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, inntil 588 tonn.

 

 

 

§ 4 Gruppekvote trålgruppen

 

Uten hensyn til forbudet i § 1, kan fartøy med tråltillatelse som nevnt i § 11 fiske inntil 11.631 tonn i området som nevnt i § 2 første ledd.

 

Av kvantumet fastsatt i første ledd kan inntil 6.000 tonn fiskes i et direktefiske fra 1. januar 2005.

 

Kvantumet fastsatt i første ledd inkluderer også bifangster av sild som tas i forbindelse med utøvelse av industritrålfisket.

 

Dersom beregnet kvantum sild bifangst i industritrålfisket blir mindre enn det avsatte kvantum, kan Fiskeridirektoratet etter 1. oktober 2005 benytte det resterende kvantum i direktefiske for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket.

 

 

§ 5 Gruppekvote kystfartøygruppen

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy i kystfartøygruppens gruppe I fiske inntil 13.292 tonn i områdene nevnt i § 2.

 

Fartøy med adgang til å delta i gruppe I i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2005, kan fiske og lande innenfor en kvote på 13.092 tonn nordsjøsild.

 

Fartøy med adgang til å delta i gruppe II eller med garn i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2005, kan fiske og lande innenfor en avsetning på 200 tonn nordsjøsild.

 

 

 

§ 6 Definisjoner

 

Med "fiske og lande" forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket. Landing omfatter lossing og utstedelse av pliktig landings- eller sluttseddel.

 

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i et eventuelt låssettingsfiske, skjer landing ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøperfartøy. Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder pliktig landings- eller sluttseddel.

 

Med ”lastekapasitet” forstås i denne forskrift fartøyets samlede lastekapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lastekapasitet for løsført fangst. 10 hl svarer til 1 m3 lasteromsvolum etter denne forskrift.

 

Med ”partråling” forstås i denne forskrift at fartøyene i partrållag må fiske med samme redskap, og dra med inntil 2 wirer i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling i henhold til denne forskrift.

 

 

KAP. II RINGNOTGRUPPEN

 

 

 

§ 7 Vilkår for deltakelse

 

Følgende fartøy kan delta i fisket:

 

1)  Fartøy med ringnottillatelse.

 

2) Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde, med mindre Fiskeridirektoratet har gitt

tillatelse til å forlenge fartøyet av sikkerhetsmessige årsaker, og med lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre som hadde adgang til å delta i SUK-gruppen i fisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild, skagerraksild, makrell i Nordsjøen eller makrell nord for 62°N i minst ett av årene 2002, 2003 eller 2004 innenfor ringnotgruppen.

 

3) Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde, med mindre Fiskeridirektoratet har gitt tillatelsetil å forlenge fartøyet av sikkerhetsmessige årsaker, og med lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre som fikk adgang til å delta etter Fiskeridepartementets forskrift av 1. juni 1992 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de hadde adgang til å delta i SUK-gruppen i fisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 2002, 2003 eller 2004 innenfor ringnotgruppen.

 

 

 

§ 8 Fartøykvote

 

Ringnotfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter innenfor de respektive gruppekvoter for Nordsjøen og Skagerrak med følgende basiskvoter:

 

1.500 hl  +         40% av konsesjonskapasiteten fra         0 - 4.000 hl      

30% av konsesjonskapasiteten fra          4.000 -  6.000 hl

                        20% av konsesjonskapasiteten fra         6.000 - 10.000 hl

                        10% av konsesjonskapasiteten over      10.000 hl

 

Kvotene til det enkelte fartøy i Nordsjøen og Skagerrak fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktor en får ved å dividere de respektive gruppekvoter med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

For ringnotfartøy som nevnt i § 7 nr. 2 og 3 nyttes faktisk lasteromskapasitet, maksimalt 1.500 hl i basiskvote, som grunnlag for utregning av fartøykvotene.

 

Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

 

 

 

§ 9  Utskifting av fartøy

 

Eier av fartøy som fyller vilkårene i § 7 nr. 2 og 3 kan ved utskifting av fartøy etter søknad gis adgang til deltakelse i fisket med erstatningsfartøy. Slik tillatelse medfører at adgangen til å delta med utskiftningsfartøyet bortfaller. 

 

Søknad om adgang til å delta i fisket etter denne paragraf sendes Fiskeridirektorats regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans

 

 

§ 10  Salg av fartøy

 

Ved salg av fartøy som har deltatt i fisket i medhold av § 7 nr. 2 eller 3, kan ny eier etter søknad gis adgang til å delta.

 

Adgangen for ny eier til å delta i fisket etter nordsjøsild medfører at selgers adgang til å delta bortfaller.

 

Søknad om adgang til å delta i fisket etter denne paragraf sendes Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

KAP. III TRÅLGRUPPEN

 

 

 

§ 11 Vilkår for deltakelse

 

Fartøy med nordsjøtrål- eller industritråltillatelse kan delta.

 

 

 

§ 12 Bifangst i industritrålfiske

 

Industritrålfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 20% i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

 

Ved fiske etter tobis med trål med en maskevidde mindre enn 16 mm er det likevel ikke tillatt å ha mer enn 10% sild regnet i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

 

Fiskeridirektoratet kan endre bifangstprosenten i første og andre ledd dersom utviklingen i fisket gjør dette nødvendig.

 

 

 

§ 13 Fartøykvote ved direkte sildefiske

 

Deltakende fartøy kan fiske på fartøykvoter. Fartøyenes fartøykvote blir utregnet på følgende måte:

 

Det etableres en basiskvote for hvert enkelt fartøy etter følgende nøkkel:

 

 

50 tonn      +                 50% av bruttotonnasje fra              0      -                        100

                                    40% av bruttotonnasje fra           101      -            200

                                    30% av bruttotonnasje fra           201      -            300

                                    20% av bruttotonnasje fra           301      -            400

                                    10% av bruttotonnasje fra           401      -            600

 

Fartøykvoten til det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

 

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje pr. nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

 

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

 

 

§ 14 Partråling

 

Uten hensyn til forbudet i § 20 kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de samme to fartøy ved levering på følgende vilkår:

 

1)       Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag i Bergen før partråling startes, og

 

2)       fangst som tas i forbindelse med partråling skal deles med minimum 20% av fangsten pr. landing til det ene fartøyet, og

 

3)       ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt, og

 

4)  et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av 2005.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som påmeldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 


 

KAP. IV KYSTFARTØYGRUPPEN

 

 

 

§ 15 Vilkår for deltakelse

 

Fartøy som fyller vilkårene for adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2005, kan delta.

 

 

 

§ 16 Fartøykvote

 

Deltakende fartøy i gruppe I kan fiske følgende kvanta sild:

 

Fartøy i gruppe II  kan fiske og lande inntil 5 tonn.

 

 

Hjemmelslengde

 

Kvotestige

 

Fartøykvote

 

Maksimalkvote

under 7,0 meter

1

12

18

7,0 - 7,99 meter

2

24

36

8,0 - 8,99 meter

3

36

54

9,0 - 9,99 meter

4

48

72

10,0 - 10,99 meter

5

60

90

11,0 - 11,99 meter

6

72

108

12,0 - 12,99 meter

7

84

126

13,0 - 13,99 meter

8

96

144

14,0 - 14,99 meter

9

108

162

15,0 - 15,99 meter

10

120

180

16,0 - 16,99 meter

11

132

198

17,0 -17,99 meter

12

144

216

18,0 - 18,99 meter

13

156

234

19,0 - 19,99 meter

14

168

252

20,0 - 20,99 meter

15

180

270

21,0 - 21,35 meter

16

192

288

 

Fartøy i gruppe II som deltar med garn kan fiske og lande inntil 10 tonn.

 

 

 

 

§ 17 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

 

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent

målebrev datert senest samme dato.

 

 

 

§ 18 Anvendelse av fangst

 

Fartøy som deltar i kystfiske kan bare fiske til konsum eller agn.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling av hele eller deler av fangsten dersom sild av kvalitetsmessige grunner ikke kan anvendes til konsum eller agn.

 

 

KAP. V FELLESBESTEMMELSER

 

 

 

§ 19 Særskilt turkvoteregulering

 

Fartøy som deltar med hjemmel i § 7 nr. 2 eller 3 eller som deltar med hjemmel i § 15, er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum pr tur.

 

Leveringer over 150 tonn losset kvantum pr. tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelle gjenstående kvote. 

 

 

 

§ 20 Kvoteutnyttelse

 

Hvert fartøy kan bare fiske og lande èn kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om enhetskvoter, rederikvoter, eller andre spesielle kvoteordninger.

 

Ved salg og utskiftning av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

 

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og landet i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

 

Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

 

Når det ved utskiftning gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

 

Det kvantum som eier av fartøy i gruppe II har fisket og levert kommer til fradrag på fartøykvoten ved en eventuell deltakelse i gruppe I.

 

 

 

§ 21 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd gi midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmannen samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 22 Overføring av fangst

 

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av annet fartøy.

 

Uten hensyn til forbudet i første ledd er det likevel tillatt med overføring av fangst dersom vedkommende fisker med fartøyet befinner seg på feltet på opptakstidspunktet, deltar i fisket i ringnotgruppen, trålgruppen eller i gruppe I i kystfartøygruppen og er utrustet, egnet og bemannet for fisket. Det er likevel ikke tillatt med overføring av fangst som er tatt om bord.

 

 

 

§ 23 Bifangst av makrell

 

Sildefangster kan inneholde bifangster av makrell med inntil 10% i vekt av fangsten om bord eller av landet fangst.

 

 

 

§ 24 Dumping og neddreping

 

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller fiskeavfall.

 

Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet, eller er det på andre måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkorting av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd, eller påby opptak av fangst.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 25 Stopp i fisket

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, områdekvoten eller den enkelte gruppekvote er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele kvoten.

Fartøy som fisker i gruppe II og fartøy som fisker med garn kan fortsette fisket selv om det innføres stopp i fisket for kystfartøygruppen.

 

 

 

§ 26 Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild

 

Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

 

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

 

Ved produksjon av hel saltet sild, er omregningsfaktoren 1, slik at 1 tonn hel saltet sild blir avregnet med 1 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

 

Ved produksjon av hodekappet saltet sild, er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

 

Summen av alle leverte produkter, inklusive biprodukter, må ikke overstige fartøykvoten.

 

Landing av biprodukt skal kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionskontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

 

Med “biprodukt” menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra sjølproduksjon av silderogn.

 

 

 

§ 27 Agnfiske

 

Fiskere som er ført på blad A i fiskermanntallet kan bruke not i fiske etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy under 27,50 meter største lengde.

 

 

 

§ 28 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

KAP. VI STENGING AV OMRÅDER M.V.

 

 

 

§ 29 Geografiske sperreområder

 

I området mellom 62°00’N og 60°30’N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil. Forbudet omfatter også norsk vårgytende sild.

 

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene. Forbudet i første punktum er ikke til hinder for et begrenset fiske for kystfartøy i den grad slik adgang følger av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005.

 

 

KAP. VII STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

 

 

§ 30 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

 

 

§ 31 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””