J-123-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeridirektoratet har den 30. juni 2006 med hjemmel lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. jfr.  Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 19. desember 2005 om regulerings av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 § 24, bestemt::

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 19. desember 2005 om regulerings av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2006, gjøres følgende endring:

§ 13 (endret) skal lyde:

Fartøy som har adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta:

Hjemmelslengde  Kvotefaktor Fartøykvote (tonn) Maksimalkvote (tonn)
under 7,00 meter 1 11 13
7,0 - 7,99 meter 2 22 26
8,0 - 8,99 meter 3 33 39
9,0 - 9,99 meter 4 44 52
10,0 - 10,99 meter 5 55 65
11,0 - 11,99 meter 6 66 78
12,0 - 12,99 meter 7 77 91
13,0 - 13,99 meter 8 88 104
14,0 - 14,99 meter 9 99 117
15,0 - 15,99 meter 10 110 130
16,0 - 16,99 meter 11 121 143
17,0 - 17,99 meter 12 132 156
18,0 - 18,99 meter 13 143 169
19,0 - 19,99 meter 14 154 182
20,0 – 20,99 meter 15 165 195
21,0 – 21,35 meter 16 176 208

Ved en eventuell stopp i fiske kan det enkelte fartøy likevel fortsette fiske innenfor en kvoteenhet på 11 tonn

Fartøy i gruppe II kan fiske og lande inntil 5 tonn sild.

Fartøy i gruppe II som deltar med garn kan fiske og lande inntil 10 tonn sild.

Fartøy i gruppe II kan fortsette fisket selv om det innføres stopp i fisket for kystfartøygruppen.


§ 13 siste ledd oppheves


II

Denne forskrift trer i kraft straks.
”””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2006
Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. desember med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11 og 25 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:


KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER

 

§ 1 Generelt forbud
 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i Nordsjøen og Skagerrak.

 

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak, fiske og lande totalt

1) 129.915 tonn sild i Nordsjøen sør for 62°N, avgrenset i øst av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Av dette kvantum kan inntil 50.000 tonn fiskes i EU-sonen.

2) 10.883 tonn sild i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. Skagerrak er avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr. Av dette kvantum kan inntil 5.441 tonn fiskes i området som nevnt i nr. 1.

 

§ 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 112.497 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan inntil 105.087 tonn fiskes utenfor grunnlinjene i Nordsjøen og inntil 7.420 tonn utenfor to nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak. Av kvantumet som kan fiskes i Skagerrak, kan inntil 3.705 tonn fiskes utenfor grunnlinjene i Nordsjøen.

Ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 27,50 meter (SUK) kan fiske og lande inntil 7.181 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan inntil 6.708 tonn fiskes utenfor grunnlinjene i Nordsjøen og inntil 473 tonn utenfor to nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak. Av kvantumet som kan fiskes i Skagerrak, kan inntil 236 tonn fiskes utenfor grunnlinjene i Nordsjøen.

 

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy 

Fartøy med nordsjøtrål- eller industritråltillatelse kan fiske og lande inntil 9.856 tonn sild i området som nevnt i § 2 pkt. 1.

Av gruppekvoten som nevnt i første ledd avsettes 1.000 tonn til dekning av bifangst av sild som tas i forbindelse med utøvelsen av industritrålfiske.

Dersom det beregnede kvantum sild tatt som bifangst i industritrålfisket blir mindre enn det avsatte kvantumet, kan Fiskeridirektoratet etter 1. oktober 2006 refordele det resterende kvantumet i direktefiske for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket.

 

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild sør for 62°N kan fiske og lande inntil 11.264 tonn.

Av dette kvantum kan:

1) fartøy med adgang til å delta i gruppe I fiske og lande inntil 11.064 tonn.

2) fartøy med adgang til å delta i gruppe II eller med garn fiske og lande innenfor en avsetning på 200 tonn.

 

§ 6 Definisjoner

Med « fiske og lande » forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket. Landing omfatter lossing og utstedelse av pliktig landings- eller sluttseddel.

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i et eventuelt låssettingsfiske, skjer landing ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøperfartøy. Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder pliktig landings- eller sluttseddel.

Med « lastekapasitet » forstås i denne forskrift fartøyets samlede lastekapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lastekapasitet for løsført fangst. 10 hl svarer til 1 m3 lasteromsvolum etter denne forskrift.


KAPITTEL 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN

 

§ 7 Vilkår for deltakelse

Følgende fartøy kan delta i fisket:

1) Fartøy med ringnottillatelse.

2) Ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 27,50 meter og med lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre som hadde adgang til å delta i SUK-gruppens fiske etter sild sør for 62°N og makrell i ringnotgruppen i 2005.

 

§ 8 Fartøykvoter

Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:


1.500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra             0 – 4.000 hl
             30 % av konsesjonskapasiteten fra       4.000 –  6.000 hl
             20 % av konsesjonskapasiteten fra       6.000 – 10.000 hl
             10 % av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

Ringnotfartøy med hjemmelslengde mellom 21,35 og 27,50 meter (SUK) brukes faktisk lasteromskapasitet, maksimalt 1.500 hl, som grunnlag for utregning av fartøykvotene.

 

§ 9 Utskiftning og salg

Eier av fartøy som fyller vilkårene for å delta i SUK-gruppen, kan ved utskiftning av fartøyet etter søknad gis adgang til deltakelse i fisket med erstatningsfartøy. Slik tillatelse medfører at adgangen til å delta med utskiftningsfartøyet bortfaller.

Ved salg av fartøy som fyller vilkårene for å delta i SUK-gruppen, kan ny eier gis adgang til å delta. Adgang for ny eier medfører at selgers adgang bortfaller.

Søknad om å delta i fisket etter denne paragraf sendes Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.


KAPITTEL 3. FISKE I TRÅLGRUPPEN

 

§ 10 Fartøykvoter

Fartøy med tillatelse til å fiske med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:
 
50 tonn +    50 % av bruttotonnasje fra           0 – 100
            40 % av bruttotonnasje fra     101 – 200
            30 % av bruttotonnasje fra     201 – 300
            20 % av bruttotonnasje fra     301 – 400
            10 % av bruttotonnasje fra     401 – 600

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

 

§ 11 Bifangst av sild i industritrålfisket

I industritrålfisket sør for 62°N er det tillatt å ha inntil 20 % sild i vekt i det enkelte hal og ved landing.

Ved fiske etter tobis med trål med en maskevidde mindre enn 16 m m er det likevel ikke tillatt å ha mer enn 10 % sild regnet i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

 

§ 12 Partråling

Uten hensyn til forbudet i § 15 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

1. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

2. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

3. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

4. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2006.

5. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.


KAPITTEL 4. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN

 

§ 13 Fartøykvoter

Fartøy som har adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta:

Hjemmelslengde  Kvotefaktor Fartøykvote (tonn) Maksimalkvote (tonn)
under 7,00 meter 1 11 13
7,0 - 7,99 meter 2 22 26
8,0 - 8,99 meter 3 33 39
9,0 - 9,99 meter 4 44 52
10,0 - 10,99 meter 5 55 65
11,0 - 11,99 meter 6 66 78
12,0 - 12,99 meter 7 77 91
13,0 - 13,99 meter 8 88 104
14,0 - 14,99 meter 9 99 117
15,0 - 15,99 meter 10 110 130
16,0 - 16,99 meter 11 121 143
17,0 - 17,99 meter 12 132 156
18,0 - 18,99 meter 13 143 169
19,0 - 19,99 meter 14 154 182
20,0 – 20,99 meter 15 165 195
21,0 – 21,35 meter 16 176 208

Ved en eventuell stopp i fiske kan det enkelte fartøy likevel fortsette fiske innenfor en kvoteenhet på 11 tonn

Fartøy i gruppe II kan fiske og lande inntil 5 tonn sild.

Fartøy i gruppe II som deltar med garn kan fiske og lande inntil 10 tonn sild.

Fartøy i gruppe II kan fortsette fisket selv om det innføres stopp i fisket for kystfartøygruppen.

 

§ 14 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.


KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER

 

§ 15 Kvoteutnyttelse
 
Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om enhetskvoter, rederikvoter eller andre spesielle kvoteordninger.

Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til sjette ledd.

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

Det kvantum som eier av fartøy i gruppe II har fisket og landet kommer til fradrag på fartøykvoten ved en eventuell deltakelse i gruppe I.

 

§ 16 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd gi midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for en slik tillatelse, herunder at høvedsmannen samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket  med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 


§ 17 Særskilt turkvoteregulering

Fartøy i ringnotgruppen med hjemmelslengde mellom 21,35 og 27,50 meter (SUK) og fartøy i kystfartøygruppen er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum per tur for fartøy som fører egen fangst.

Leveringer over 150 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote.

 

§ 18 Overføring av fangst
 
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Dette gjelder ikke for kystfartøy i gruppe II.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

§ 19 Bifangst

Ved fiske etter sild er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangste og ved landing.

Ved fiske etter hestmakrell er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

 

§ 20 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

Er fangst forsettlig dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

§ 21 Omregningsfaktorer for ombordprodusert sild
 
Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten.

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten.
 
Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten.
 
Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten.
 
Summen av alle leverte produkter, inklusive avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra ombordproduksjon av silderogn (biprodukter), må ikke overstige fartøykvoten.
 
Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

 

§ 22 Fiske etter agn

Fiskere som er ført på blad A i fiskermanntallet kan bruke not i fiske etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy under 27,50 meter største lengde.

 

§ 23 Geografiske sperreområder

I området mellom 62°00'N og 60°30'N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil. Forbudet omfatter også norsk vårgytende sild.

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene. Forbudet i første punktum er ikke til hinder for et begrenset fiske for kystfartøy i den grad slik adgang følger av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005.

 

§ 24 Bemyndigelse
 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.


KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

§ 25 Straff
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 26 Ikrafttredelse
 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.


”””””””””””””””””””””””