69/99 Informasjon om omsetning av sild i år 2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til fiskere av sild til konsumformål INFORMASJON OM OMSETNING AV SILD I ÅR 2000. Norske sildekvoter i år 2000. For år 2000 har norske fiskere til disposisjon 712.500 tonn NVG-sild. Kvoten er fordelt med 241.150 tonn til kystfartøygruppen, 400.600 tonn til ringnotgruppen og 70.750 tonn til trålgruppen. Av sildekvoten sør for 62ºN på 85.470 tonn er 74.800 tonn til disposisjon i Nordsjøen og 10.670 tonn i Skagerrak. Kvoten på 85.470 tonn er fordelt med 72.490 tonn til ringnotgruppen, 7.000 tonn til kystfartøygruppen og 5.980 tonn til trålgruppen. Minstepriser. Etter prisdrøftinger mellom Fiskerinæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag vil følgende minstepriser for sild til konsum gjelde med virkning fra 1. januar 2000: Gruppe I (1 - 3 stk pr. kg.):kr. 1,65 pr. kg. Gruppe II (3 - 5 stk pr. kg.):kr. 1,30 pr. kg. Gruppe III (5 - 8 stk pr. kg.):kr. 1,05 pr. kg. Sild som er mindre enn 8 stk. pr. kg. og som anvendes til konsum skal betales med minstepris tilsvarende minstepris for Gruppe III sild. Sild som forutsettes frasortert betales med utkastpris på minimum kr. 0,35 pr. kg. Minstepris for ikke låssatt sild gjelder levert kjøpers anlegg. Minstepris for låssatt sild gjelder avhentet ved lås. Med hensyn til leveranser av sild til mel/olje anvendelse, se Rundskriv 66/99. Sildemelfabrikkenes Landsforening og Norges Sildesalgslag har avtalt møte for prisdrøftinger den 5. januar 2000. Salg til Danmark og Sverige av sild til konsumanvendelse. Norges Sildesalgslag vil videreføre ordningen med felles auksjon av sild til norske, danske og svenske kjøpere. "Handicapet" endres til kr. 0,25 pr. kg for kjøpere i Danmark og Sverige fra 1. januar år 2000. Omsetningsbestemmelser for sild til konsumformål gjeldende fra 1.1.00. Norges Sildesalgslag har gjort noen endringer i omsetningsbestemmelsene vedrørende punkt "6. Salg". Enkelte av disse endringene er ennå ikke endelig avklart. Fra lagets side blir en derfor nødt til å komme tilbake til denne saken i eget rundskriv på et senere tidspunkt. Auksjonstidspunkter for omsetning til konsumformål fra 1.1.00. Konsumauksjonene i Harstad og Bergen avvikles etter gjeldende ordning. Auksjonene avvikles til følgende tidspunkter: 1.0700 - 0800 (søndag mellom klokken 0900 - 1000), 2.1400 - 1500 og 3.2100 - 2200. Fangster som skal omsettes må være innmeldt før tidspunkt for den enkelte auksjon. Laget vil ellers presisere at fangst skal meldes inn umiddelbart etter at fiske på angjeldende tur er avsluttet. Langsiktige leveringsavtaler. For NVG-sild blir det gitt anledning til å inngå direkte leveringsavtaler for perioden 1/4 - 31/8 - 00 mellom norske landbaserte eller flytende anlegg og norske eller utenlandske fiskere i den utstrekning disse har lov til å levere fangst i Norge. Kontraktene utformes etter samme retningslinjer som for makrell, og skal være laget i hende minst sju dager før første levering kan påregnes å finne sted. Føringstilskudd. Norges Sildesalgslag har søkt Fiskeridepartementet om å godkjenne følgende retningslinjer for utbetaling av føringstilskudd fra 1.1.00: Det utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik: Kr. 0,10 pr. kg. ved føringsdistanser under 100 n.m. Kr. 0,20 pr. kg. ved føringsdistanser mellom 100 n.m og 300 n.m. Kr. 0,30 pr. kg. ved føringsdistanser over 300 n.m.. Det utbetales føringstilskudd til laveste sats til kjøpefartøy som henter sild på feltet. Det vil bli trukket kr 0,15 pr. kg. som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøperfartøy på feltet. Dersom fiskefartøy, som har fisket den låssatte silda, ikke selv kan føre for levering ved kjøpers anlegg, så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøperes føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter. Påse at låsnummer påføres sluttseddel. Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn. Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt. Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99. Omsetningsreguleringer. Av omsetningsmessige årsaker vil Norges Sildesalgslag regulere fisket i Nord-Norge med virkning fra 1.1.00. For levering av fangst i Nord-Norge blir følgende reguleringer iverksatt fra denne dato: -Utseiling for fiske og levering av fangst i Nord-Norge gis etter tørn for alle fartøygrupper. -Direktehåvere og trålere får ny tørn ved innmelding av fangst. Fartøy som driver låsetting, kan fiske 100 tonn pr. tørn. Fartøy som driver samfiske, får en kvote på 150 tonn pr. tørn. Låssettere får nytt tørnnummer når fangsten er levert. -Det føres en tørnliste for trålere, ringnotfartøy og kystfartøy på direktehåving, og en liste for låssettere. -Fartøy som ønsker å gå over fra direktehåving til låssetting eller fra låssetting til direktehåving, blir satt nederst på tørnlisten i ny gruppe etter at fartøyet har fått tørn for fiske i den gruppe fartøyet går ut av. -Startrekkefølgen avgjøres ved loddtrekning, og fartøy som ønsker å være med på fiske må melde seg til lagets kontor i Harstad innen 27.12.99 klokken 1500. -Fartøy som melder seg på fiske etter nevnte dato vil få tørn i henhold til påmeldingstidspunktet. -Fartøy som fisker for utbud av fangst for salg fra Rørvik og sørover, kan ta utseiling uten tørn. -Endring i reguleringene vil bli kunngjort ved radiomeldinger. Kontroll. Med henvisning til diverse oppslag om "fusk og fanteri" vil Norges Sildesalgslag på det sterkeste anmode om at alle opptrer seriøst og tar ansvar. I den grad en blir kjent med ureglementære forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående. Utenlandske produksjonsfartøyer. Det vil bli lagt opp kapasitet for omsetning av inntil 6.000 tonn NVG-sild til utenlandske produksjonsfartøyer vinteren 2000. Informasjon. Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad. På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m. I løpet av år 2000 håper vi å kunne tilby løsninger som gir flåten bedre og enklere tilgang til internett Norges Sildesalgslag ser frem til et godt samarbeid med lagets medlemmer i år 2000 og ønsker medlemmene lykke til med sildeåret 2000. Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle våre medlemmer God Jul og Godt Nyttår. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen