71/99 Minstepriser for sild gjeldene fra 1. januar 2000 og inntil videre

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Kjøpere av sild til konsumanvendelse Etter drøftinger mellom Fiskerinæringens Landsforening (FNL) og Norges Sildesalgslag (NSS) er det enighet om å videreføre eksisterende minstepriser for sild til konsum: Gruppe I (1 - 3 stk pr. kg.):kr. 1,65 pr. kg. Gruppe II (3 - 5 stk pr. kg.):kr. 1,30 pr. kg. Gruppe III (5 - 8 stk pr. kg.):kr. 1,05 pr. kg. Sild som er mindre enn 8 stk. pr. kg. og som anvendes til konsum skal betales med minstepris tilsvarende minstepris for Gruppe III sild. Sild som forutsettes frasortert betales med utkastpris på minimum kr. 0,35 pr. kg. Under drøftingene fokuserte FNL sterkt på de markedsmessige forstyrrelser klondykersild har for norske produsenter/eksportører. I et forsøk på å redusere "forstyrrelsene" kom FNL med et forslag til en ordning som skal bidra til økte sildeleveranser til norske kjøpere som erstatning for leveranser til utenlandske kjøpefartøyer. Forslaget fra FNL, som NSS gav sin tilslutning til, er tenkt finansiert med et trekk på kjøpersiden, føringsmidler og fiskers egenfinansiering. Den nærmere utformingen av ordningen skal utredes av en felles arbeidsgruppe med representanter fra næringen og administrasjonen i begge organisasjoner. For å tilrettelegge for at ordningen skal kunne iverksettes i løpet av år 2000 var det et ønske fra FNL's side at kjøpertrekket ble gjort gjeldende fra 1.januar år 2000. Fra lagets side er dette noe en ikke har motforestillinger til og således vil Norges Sildesalgslag med virkning fra 1. januar år 2000 i utgangspunktet fakturere alle norske kjøpere av sild til konsum med kr. 0,025 pr. kg. (2,5 øre) i tillegg til den ordinære auksjonsprisen. Dersom ordningen ikke skulle bli noe av, vil alle kjøpere som har betalt inn kjøpertrekk til laget bli tilbakebetalt det den enkelte har betalt. Laget vil med andre ord føre lister over hva den enkelte kjøper har betalt inn til laget til enhver tid. Kjøpere som eventuelt ikke ønsker å tiltre ordningen må gi skriftlig melding til Norges Sildesalgslag innen 7. januar 2000. Med referanse til føringstilskudd har Norges Sildesalgslag søkt Fiskeridepartementet om godkjenning av følgende satser for føring av låssatt sild i år 2000: Kr. 0,10 pr. kg. ved føringsdistanser under 100 n.m. Kr. 0,20 pr. kg. ved føringsdistanser mellom 100 n.m og 300 n.m. Kr. 0,30 pr. kg. ved føringsdistanser over 300 n.m.. Det utbetales føringstilskudd til laveste sats til kjøpefartøy som henter sild på feltet. Det vil bli trukket kr 0,15 pr. kg. som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøperfartøy på feltet. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen