11/99 Minstepris-avtale om lavprisordning for sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
På bakgrunn av den vanskelige avsetningssituasjonen for sild, særlig markedsproblemene i Øst-Europa, ser FNL og Norges Sildesalgslag behovet for å selge konsumsild til markeder som tradisjonelt kjennetegnes ved et lavere prisnivå, nærmere bestemt Afrika og Kina. Partene har derfor inngått følgende avtale: 1. Sild som ikke finner omsetning til ordinære minstepriser i auksjonene kan, forutsatt fiskers samtykke, kjøpes for produksjon til markeder i Afrika og Kina. Sild gruppe I og gruppe III holdes utenfor avtalen og forutsettes omsatt til minimum ordinær minstepris. Sild gruppe II får innenfor denne avtalen minstepris på kr. 1,15 pr. kg. (Ordinær minstepris for gruppe II sild er kr. 1,50 pr. kg.) 2. Den aktuelle fangsten blir fakturert til ordinær minstepris, men differansen mellom ordinær minstepris og spesialpris på sild gruppe II, kr. 1,15 pr. kg., holdes tilbake av Norges Sildesalgslag i inntil 6 måneder. Innenfor denne perioden får eksportør, mot dokumentasjon i form av tolldeklarasjon/-skipningsdokumenter for silden til ett av de aktuelle markedene, refundert denne differansen. Dersom salget ikke har funnet sted innen 6 måneder, tilfaller beløpe fisker. 3. Denne avtalen gjelder for sild som omsettes i førstehånd innen 30.06.99. Avtalen gjøres gjeldende for fangster som omsettes fra og med 26.2.99. Med virkning fra samme dato settes føringstilskuddet til kr. 0,20 pr. kg. uavhengig av føringsdistanse. Fiskers trekk til føring settes til kr. 0,10 pr. kg. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes