37/00 Minstepriser for sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere og fiskere av sild til konsumanvendelse Minstepriser for sild 1. Ressurssituasjonen. For år 2000 har norske fiskere til disposisjon en nvg-sild kvote på 712.500 tonn. Av dette kvantumet er det fisket om lag 259.000 tonn. Med andre ord gjenstår det 454.000 tonn av årets kvote. Gjenstående kvote fordelt på fartøygrupper viser at ringnotgruppen har en rest på 241.000 tonn, kystgruppen en rest på 180.000 tonn og trålgruppen en rest på 33.000 tonn. For nordsjøsild gjenstår det om lag 20.000 tonn av årets kvote på vel 85.000 tonn. Ringnotgruppen har en restkvote på 11.000 tonn og kystgruppen om lag 4.500 tonn. 2. Minstepriser. Norges Sildesalgslag (NSSL) og Fiskerinæringens Landsforening (FNL) ble tirsdag 8. august enige om følgende minstepriser for sild: Gr. 1 (1 - 3 stk pr. kg.) kr. 1,65 pr. kg. Gr. 2 (3 - 5 stk pr. kg.) kr. 1,35 pr. kg. Gr. 3 (5 - 8 stk pr. kg.) kr. 1,15 pr. kg. Gr. 4 (8 - 12 stk pr. kg.) kr. 0,35 pr. kg. For gruppe 4 sild som frasorteres og nyttiggjøres til konsum skal det betales minstepris tilsvarende minstepris for gruppe 3 sild. Ovennevnte minstepriser vil gjelde med virkning fra mandag 14. august 2000. 3. Føringstilskudd. Eksisterende ordning for føringstilskudd videreføres inntil videre. Dette betyr at det vil utbetales føringstilskudd ved avhenting av låssatt sild til konsumanvendelse etter følgende satser: Føringsdistanse under 100 n.m.: kr. 0,10 pr. kg. Føringsdistanse mellom 100 n.m. og 300 n.m.: kr. 0,20 pr. kg. Føringsdistanse over 300 n.m.: kr. 0,30 pr. kg. Kjøpefartøyer som avhenter sild ved lås utbetales føringstilskudd etter laveste sats. Fisker trekkes med kr. 0,15 pr. kg. i egenfinansiering. 4. Reguleringer. På bakgrunn av blant annet kvote- og leveringssituasjonen for sild legger en fra lagets side til grunn at det også i høst vil være nødvendig for laget å iverksette reguleringer tilsvarende fjorårets reguleringer. Laget vil imidlertid komme tilbake med informasjon om dette på et senere tidspunkt. 5. Kjøpefartøyer. Det vil også i år bli plassert utenlandske kjøpefartøyer i Lødingen. På bakgrunn av at kystgruppen står foran en lignende situasjon med hensyn til både restkvote og leveransemuligheter anses behovet for å levere til kjøpefartøyer å være på linje med fjoråret. Fiskeridepartementet har foreløpig gitt adgang til at norske fartøyer kan levere inntil 20.000 tonn sild til utenlandske kjøpefartøyer høsten 2000. Til opplysning ble det levert 2.600 tonn til russiske kjøpefartøyer vinteren 2000. 6. Generelt. Norges Sildesalgslag vil til slutt ønske fiskerne og kjøperne lykke til med årets sesong. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Govert Grindhaug ________________ Olav Aanderaa