72/00 Informasjon om omsetning av sild i år 2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til fiskere og kjøpere av sild til konsumformål RUNDSKRIV NR. 72/00 INFORMASJON OM OMSETNING AV SILD I ÅR 2001. Norske sildekvoter i år 2001. For år 2001 har norske fiskere til disposisjon 484.500 tonn NVG-sild. Reguleringsrådet anbefaler følgende fordeling: 192.450 tonn til kystfartøygruppen, 246.200 tonn til ringnotgruppen og 45.850 tonn til trålgruppen. Av sildekvoten sør for 62ºN på 85.470 tonn er 74.800 tonn til disposisjon i Nordsjøen og 10.670 tonn i Skagerrak. Reguleringsrådet anbefaler at kvoten på 85.470 tonn fordeles med 72.490 tonn til ringnotgruppen, 7.000 tonn til kystfartøygruppen og 5.980 tonn til trålgruppen. Minstepriser. Etter prisdrøftinger mellom Fiskerinæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag vil følgende minstepriser for sild til konsum gjelde med virkning fra 1. januar 2001:
Gruppe: Størrelse: Pris pr. kg.:
I 1 - 3 stk pr. kg. kr. 2,10
II 3 - 5 stk pr. kg kr. 1,70
III 5 - 8 stk pr. kg. kr. 1,30
IV 8 - 12 stk pr.kg. Kr. 1,15

Sild som er mindre enn 8 stk. pr. kg. som frasortert skal betales med minimum kr. 0,35 pr. kg. Minstepris for ikke låssatt sild gjelder levert kjøpers anlegg. Minstepris for låssatt sild gjelder avhentet ved lås. Med hensyn til leveranser av sild til mel/olje anvendelse, se Rundskriv 71/00. Sildemelfabrikkenes Landsforening og Norges Sildesalgslag har avtalt møte for prisdrøftinger den 8. og 9. januar 2001. Salg til Danmark og Sverige av sild til konsumanvendelse. Norges Sildesalgslag vil videreføre ordningen med felles auksjon av sild til norske, danske og svenske kjøpere. "Handicapet" er kr. 0,25 pr. kg for kjøpere i Danmark og Sverige. Omsetningsbestemmelser og forretningsregler. Norges Sildesalgslag har gjort noen endringer i lagets bestemmelser om sjøltilvirking og i lagets forretningsregler. Fra lagets side vil vi komme tilbake til dette i egene rundskriv på et senere tidspunkt. Auksjonstidspunkter for omsetning til konsumformål fra 1.1.01. Konsumauksjonene i Harstad og Bergen avvikles etter gjeldende ordning. Auksjonene avvikles til følgende tidspunkter: 1. 0700 - 0800 (søndag mellom klokken 0900 - 1000), 2. 1300 - 1400 3. 1800 - 1900 4. 2100 - 2200. Fangster som skal omsettes må være innmeldt før tidspunkt for den enkelte auksjon. Laget vil ellers presisere at fangst skal meldes inn umiddelbart etter at fiske på angjeldende tur er avsluttet. Føringstilskudd. Norges Sildesalgslag har søkt Fiskeridepartementet om å godkjenne følgende retningslinjer for utbetaling av føringstilskudd fra 1.1.01: Det utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik: Kr. 0,15 pr. kg. ved føringsdistanser under 100 n.m. Kr. 0,25 pr. kg. ved føringsdistanser mellom 100 n.m og 300 n.m. Kr. 0,35 pr. kg. ved føringsdistanser over 300 n.m.. Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som henter sild på feltet. Det vil bli trukket kr 0,10 pr. kg. som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøperfartøy på feltet. Dersom fiskefartøy, som har fisket den låssatte silda, ikke selv kan føre for levering ved kjøpers anlegg, så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøperes føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter. Påse at låsnummer påføres sluttseddel. Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum. Laget vil vurdere om det praktisk lar seg gjøre å selge flere låsfangster under ett for å få utbudt et kvantum som kan øke interessen blant kjøperene for låssatt sild. Innmelding og levering Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn. Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt. Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99. Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert. Omsetningsreguleringer. Fartøy som ønsker å være med på fiske må melde seg til lagets kontor i Harstad innen 27.12.00 klokken 1500. Fisket vil ikke være regulert fra lagets side ved åpning i 2001. Av omsetningsmessige årsaker kan Norges Sildesalgslag komme til å regulere fisket i Nord-Norge når behovet melder seg. For levering av fangst på strekningen Træna - Tromsø vil eventuell regulering bli gjennomført etter følgende retningslinjer: - Utseiling for fiske og levering av fangst i på strekningen Træna - Tromsø gis etter tørn for alle fartøygrupper. - Alle fartøy får ny tørn ved innmelding av fangst. Turkvoten for slike fartøyer settes til 150 tonn. Fartøy som driver låsetting, kan fiske 100 tonn pr. tørn. Fartøy som driver samfiske, får en kvote på 150 tonn pr. tørn. Låssettere får nytt tørnnummer når fangsten er levert. - Det føres en tørnliste for trålere, ringnotfartøy og kystfartøy på direktehåving, og en liste for låssettere. - Fartøy som ønsker å gå over fra direktehåving til låssetting eller fra låssetting til direktehåving, blir satt nederst på tørnlisten i ny gruppe etter at fartøyet har fått tørn for fiske i den gruppe fartøyet går ut av. - Startrekkefølgen ved eventuell regulering bestemmes av fartøyets siste innmelding ved iverksettelse av reguleringene. - Fartøy som ikke har levert fangst ved tidspunkt for eventuell iverksettelse av reguleringene vil få tørn i henhold til påmeldingstidspunktet. Fartøy som ikke har meldt seg på til laget innen fristen 27.12.00 vil ved eventuelle reguleringer få tørn i henhold til påmeldingstidspunktet etter nevnte dato. - Fartøy som fisker for utbud av fangst for salg sør for Trena og nord for Tromsø vil kunne ta utseiling uten tørn. - Fartøy som driver sjøltilvirking vil bli underlagt eventuelle reguleringer. - Det vil kunne bli gitt dispensasjon for levering innenfor reguleringsområdet når omsetningssituasjonen tilsier dette. Dispensasjoner blir fortrinnsvis vurdert i forbindelse med kveldsauksjonen kl 2100 - 2200 - Iverksettelse og endring i reguleringene vil bli kunngjort ved radiomeldinger. Kontroll. Med henvisning til diverse oppslag om "fusk og fanteri" vil Norges Sildesalgslag på det sterkeste anmode om at alle opptrer seriøst og tar ansvar. I den grad en blir kjent med ureglementære forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående. Utenlandske produksjonsfartøyer. Det vil bli lagt opp kapasitet for omsetning av inntil 2.000 tonn NVG-sild til utenlandske produksjonsfartøyer vinteren 2001. Informasjon. Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad. På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m. Norges Sildesalgslag ser frem til et godt samarbeid med lagets medlemmer og kunder i år 2001 og ønsker lykke til med sildeåret 2001. Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle God Jul og Godt Nyttår. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Johannes Nakken Knut Torgnes Kopi: Fiskeridirektoratet, FNL, Bergen Norges Fiskarlag