39/01 Omsetning av sild til konsumanv. høsten 2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Fiskere og kjøpere av sild til konsumanvendelse

 

 RUNDSKRIV NR. 39/01

 

 

Bergen, 9. august 2001

 

 OMSETNING AV SILD TIL KONSUMANVENDELSE HØSTEN 2001.

 

1.            Ressurssituasjonen.

 

Av den disponible norske NVG-sild kvoten på 484.500 tonn i 2001 gjenstår det om lag 296.000 tonn.  Restkvantumet fordeler seg med 161.000 tonn på ringnotgruppen, 116.000 tonn på kystfartøygruppen og 19.000 tonn på trålgruppen.

 

Av Norges disponible sildekvote sør for 62ºN på 85.470 tonn i 2001 gjenstår det omlag vel 1.500 tonn på ringnotgruppen, mens kystgruppens fiske ble stoppet 6. juli.  På bakgrunn av foreløpige tall for bifangster av sild i industritrålfisket i 2001 kan det i motsetning til i de to foregående årene i år bli åpnet for et direkte fiske for trålgruppen. 

 

Til opplysning vil det fra og med 20. august 2001 være adgang for notfartøy i kystfartøygruppen innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak å låssette sild innenfor en samlet fangst for året på maksimalt 50 tonn pr fartøy inkludert fangster som er tatt tidligere i 2001.

 

 

2.            Minstepriser.

 

Norges Sildesalgslag (NSS) og Fiskerinæringens Landsforening (FNL) ble tirsdag 7. august 2001 enige om ett nytt pris- og sortimentsregime for sild.  Nyordningen representerer et tilsvarende regime som ble innført på makrell høsten 2000, og innebærer at det er gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten som blir utgangspunktet for minsteprisene.

 

NSS of FNL er enige om at følgende minstepriser skal gjelde fra mandag 13. august 2001:

 

Gr. 1  (gj vekt 275 gram og over):              kr 3,50 pr kg

Gr. 2  (gj vekt under 275 gram):                        kr 2,55 pr kg

 

Sild med gjennomsnittsvekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal betales med minimum kr 0,60 pr kg.

 

Fisker skal ved innmelding av fangst til laget oppgi gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten basert på egen prøvetaking.  Gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten som oppgis til laget legges til grunn i auksjonen.

 

Den nye ordningen forutsetter at det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 û 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 50 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering vil være bestemmende for offisiell gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

NSS og FNL er enige om at ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i oppadgående retning skal kjøper betale auksjonsprisen til fisker uavhengig av avvikets størrelse.

 

NSS og FNL er videre enige om at ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i nedadgående retning skal det gjelde en toleransegrense på 8 %.  Det vil si at dersom avviket mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt er innenfor 8 % skal kjøper betale auksjonsprisen til fisker.  Skulle derimot avviket bli større enn 8 % vil det kunne representere et reklamasjonsgrunnlag.  Ved reklamasjoner i slike tilfeller skal det tas kontakt med laget.  De to følgende eksempler viser hvordan avviksreglene skal gjelde ved avvik i nedadgående retning:

 

Eksempel I.               Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 1 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,00 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 270 gram.

 

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 10 % (30gram/300 gram), altså mer enn den avtalte toleransegrensen.  I dette tilfellet vil det sådan være grunnlag for reklamasjon.

 

Eksempel II.               Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 1 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,00 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 276 gram.

 

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 8 % (24gram/300 gram), altså innenfor den avtalte toleransegrensen.  I dette tilfellet skal sådan auksjonsprisen på kr 4,00 pr kg betales for fangsten.

 

 

3.         Salg av konsumsild til Danmark og Sverige

 

Norges Sildesalgslag viderefører ordningen med felles auksjon av sild til norske, danske og svenske kjøpere.

 

Fra og med 13.08.01 vil det gjelde et öhandicapö for kjøpere i Danmark og Sverige på kr 0,35 pr kg.

 

 

4.            Føring av låssatt sild

 

Eksisterende ordning for føringstilskudd videreføres inntil videre.  Dette betyr at det vil utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik:

 

Kr 0,15 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

 

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

 

Det vil bli trukket kr 0,10 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.

 

Dersom fiskefartøy, som har fisket den låssatte silda, ikke selv kan føre for levering ved kjøpers anlegg, så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøperes føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter.  Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

 

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum.

 

 

5.            Auksjonstider û konsum

 

Lagets konsumauksjoner vil i perioden fra og med 13.08.01 til og med 18.11.01 avvikles til følgende tidspunkter:

 

1.         0700 û 0800               (På søndager mellom 0900 û 1000)

2.                 1300 û 1400

3.                 1800 û 1900

4.                 2200 û 2300               (Det er kun dette tidspunktet som er endret)            

 

I perioden etter 18.11.01 vil auksjonstidspunktene med unntak for den fjerde og siste auksjonen som vil avvikles mellom 2100 û 2200, bli videreførte.

 

 

6.            Innmelding og levering

 

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99. Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

 

 

7.            Omsetningsreguleringer.

 

Fisket i høst vil i utgangspunktet ikke være regulert fra lagets side. Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt.  Eventuell iverksettelse av omsetningsregulering og endring i reguleringene vil bli kunngjort ved rundskriv/radiomeldinger.

 

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevn og god kontakt med lagets salgskontorer med henblikk på å unngå ötopperö som kan resultere i reguleringer og lavere auksjonspriser.

 

 

8.            Kontroll.

 

Med henvisning til diverse oppslag om öfusk og fanteriö vil Norges Sildesalgslag på det sterkeste anmode om at alle opptrer seriøst og tar ansvar.  I den grad en blir kjent med ureglementære forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

 

 

9.            Omsetning til utenlandske fabrikkskip.

 

Grunnet forventninger til at den eksisterende mottakskapasiteten i Nord-Norge er det før høsten 2001 ikke planlagt å ta inn utenlandske kjøpefartøyer.

 

 

10.            Informasjon.

 

Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad.

 

På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.

 

 

11.            Generelt.

 

NSSL håper at ovennevnte beskrivelse av den nye pris- og sortimentsordningen for sild kan bidra til at overgangen til den nye ordningen kan skje uten større problemer for både fiskerne og kjøperne.

 

Norges Sildesalgslag ønsker fiskerne og kjøperne lykke til med høstens sildesesong.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi:

 

Fiskerinæringens Landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskebåtredernes forbund

Norges Fiskarlag

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet