64/01 Informasjon om omsetning av sild i år.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til

fiskere og kjøpere av sild

til konsumformål

 

 

RUNDSKRIV NR. 64/01

 

Bergen, 21. desember 2001

 

 

INFORMASJON OM OMSETNING AV SILD I ÅR 2002.

 

 

1.            Norske sildekvoter i år 2002.

 

For år 2002 har norske fiskere til disposisjon 484.500 tonn NVG-sild. Følgende fordeling gjelder:  244.990 tonn til ringnotgruppen, 191.660 tonn til kystfartøygruppen, og 47.850 tonn til trålgruppen. 

 

Av sildekvoten sør for 62ºN på 85.470 tonn er 74.800 tonn til disposisjon i Nordsjøen og 10.670 tonn i Skagerrak.  Kvoten er fordelt med 68.140 tonn til ringnot, 4.350 tonn til öSUKö, 7.000 tonn til kyst og 5.980 tonn til trål.

 

 

2.            Minstepriser.

 

Som kjent ble Norges Sildesalgslag (NSS) og Fiskerinæringens Landsforening (FNL) enige om ett nytt pris- og sortimentsregime for sild med virkning fra høsten 2001.  Nyordningen innebærer blant annet at det er gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten som er utgangspunktet for minsteprisene.

 

Som følge av at FNL ikke har ønsket å møte NSS for å drøfte minstepriser på sild for 2002 har NSS i påvente av eventuelle drøftinger med FNL egenhendig måttet vurdere minsteprissituasjonen.  Laget har på bakgrunn av en samlet vurdering kommet til at de eksisterende minsteprisene videreføres inntil videre.  Imidlertid har NSS funnet det formålstjenlig å foreta en endring av sortimentet, blant annet med utgangspunkt i realiserte auksjonspriser for ulike gjennomsnittsvekter av sild høsten 2001 og med bakgrunn i at denne endringen samsvarer med en enstemmig innstilling fra en felles arbeidsgruppe nedsatt av FNL og NSS for å vurdere et nytt pris- og sortimentsregime for sild.

 

Endringen vil innebære at gruppe 1 sild vil bestå av sild med gjennomsnittsvekt på 250 gram og over og gruppe 2 sild vil bestå av sild med gjennomsnitts under 250 gram.

 

Med bakgrunn i ovennevnte vil følgende minstepriser gjelde fra og med 01.01.2002 og inntil videre:

 

Gr. 1  (gj vekt 250 gram og over):              kr 3,50 pr kg

Gr. 2  (gj vekt under 250 gram):                        kr 2,55 pr kg

 

Sild med vekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal betales med minimum kr 0,60 pr kg.

 

Fisker skal ved innmelding av fangst til laget oppgi gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten basert på egen prøvetaking. Fra lagets side vil vi presisere at dette betyr at ved innmelding skal det utelukkende og kun oppgis én gjennomsnittvektsvektstørrelse for hele fangsten om bord.

 

Videre plikter fisker ved innmelding til laget fortsatt å rapportere fangstens størrelsessammensetning i henhold til tidligere praksis.  Det vil si at fisker ved innmelding til laget i tillegg til gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten også skal oppgi prosentvis andel av fangsten som representerer 1) 1 û 3 sild pr kg, 2) 3 û 5 sild pr kg, 3) 5 û 8 sild pr kg og 4) 8 û 12 sild pr kg.

 

Gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten som oppgis til laget legges til grunn i auksjonen.

 

Ordningen forutsetter at det tas gode og representative vektprøver før sortering i bedriften.  Det skal tas 3 û 5 prøver pr 100 tonn som losses.  Hver prøve bør inneholde i størrelsesorden 50 kg.  Resultatet av vektprøvene før sortering vil være bestemmende for offisiell gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten.  Det forutsettes at representant for både fisker og kjøper forestår prøvetakingen.

 

NSS og FNL er enige om at ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i oppadgående retning skal kjøper betale auksjonsprisen til fisker uavhengig av avvikets størrelse.

 

NSS og FNL er videre enige om at ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt i nedadgående retning skal det gjelde en toleransegrense på 8 %.  Det vil si at dersom avviket mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt er innenfor 8 % skal kjøper betale auksjonsprisen til fisker.  Skulle derimot avviket bli større enn 8 % vil det kunne representere et reklamasjonsgrunnlag.  Ved reklamasjoner i slike tilfeller skal det tas kontakt med laget.  De to følgende eksempler viser hvordan avviksreglene skal gjelde ved avvik i nedadgående retning:

 

Eksempel I.               Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 1 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,00 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 270 gram.

 

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 10 % (30gram/300 gram), altså mer enn den avtalte toleransegrensen.  I dette tilfellet vil det sådan være grunnlag for reklamasjon.

 

Eksempel II.               Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr fisk på 300 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 1 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 4,00 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 276 gram.

 

I dette tilfellet vil avviket mellom innmeldt og offisiell gjennomsnittsvekt være 8 % (24gram/300 gram), altså innenfor den avtalte toleransegrensen.  I dette tilfellet skal sådan auksjonsprisen på kr 4,00 pr kg betales for fangsten.

 

 

3.         Salg til Danmark og Sverige av sild til konsumanvendelse.

 

Norges Sildesalgslag vil videreføre ordningen med felles auksjon av sild til norske, danske og svenske kjøpere.

 

öHandicapetö er kr 0,35 pr kg for kjøpere i Danmark og Sverige. 

 

 

4.            Auksjonstidspunkter for omsetning til konsumformål fra 1.1.02.

 

Konsumauksjonene i Harstad og Bergen avvikles etter gjeldende ordning.  Auksjonene avvikles til følgende tidspunkter:

 

1.                 0700 û 0800 (søndag mellom klokken 0900 û 1000),

2.                 1300 - 1400

3.                 1800 - 1900

4.                 2100 û 2200.

 

Fangster som skal omsettes må være innmeldt før tidspunkt for den enkelte auksjon.  Laget vil ellers presisere at fangst skal meldes inn umiddelbart etter at fiske på angjeldende tur er avsluttet.

 

 

5.            Føringstilskudd.

 

Norges Sildesalgslag har søkt Fiskeridepartementet om å godkjenne følgende retningslinjer for utbetaling av føringstilskudd fra 1.1.02:

 

Det utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik:

 

Kr. 0,15 pr. kg. ved føringsdistanser under 100 n.m.

Kr. 0,25 pr. kg. ved føringsdistanser mellom 100 n.m og 300 n.m.

Kr. 0,35 pr. kg. ved føringsdistanser over 300 n.m..

 

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som henter sild på feltet.

 

Det vil bli trukket kr 0,10 pr. kg. som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøperfartøy på feltet.        

 

Dersom fiskefartøy, som har fisket den låssatte silda, ikke selv kan føre for levering ved kjøpers anlegg, så skal solgt fangst hentes ved lås/merd av kjøperes føringsfartøy, kvantumet skal veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter.  Påse at låsnummer påføres sluttseddel.

 

Fra flere kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum. Laget vil vurdere om det praktisk lar seg gjøre å selge flere låsfangster under ett for å få utbudt et kvantum som kan øke interessen blant kjøperene for låssatt sild.

 

 

6.            Innmelding og levering

 

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum, sortiment (gjennomsnittstørrelse), åtegradering og utbudsområde blir gitt ved innmelding til laget.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel, ref. Rundskriv 23/99. Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

 

 

7.            Omsetningsreguleringer.

 

Fisket vil ikke være regulert fra lagets side ved åpning i 2002.

 

Av omsetningsmessige årsaker kan Norges Sildesalgslag komme til å regulere fisket i Nord-Norge dersom behovet melder seg.  For levering av fangst på strekningen Træna - Tromsø vil eventuell regulering bli gjennomført etter blant annet følgende retningslinjer:

 

-            Utseiling for fiske og levering av fangst i på strekningen Træna û Tromsø gis etter tørn for alle fartøygrupper.

 

-                     Alle fartøy får tørn ved innmelding av fangst.

 

-                     Turkvoten settes til 300 tonn pr fartøy pr tørn.  Denne kvoten gjelder også for fartøy som driver låsetting eller samfiske.  Låssettere får nytt tørnnummer når fangsten er levert.

 

-                     Fartøy som fisker for utbud av fangst for salg sør for Trena og nord for Tromsø vil kunne ta utseiling uten tørn.

 

-            Iverksettelse og endring i reguleringene vil bli kunngjort ved radiomeldinger.

 

Dersom det blir behov for å iverksette omsetningsregulering vil NSS komme tilbake med ytterligere informasjon.

 

 

8.            Kontroll.

 

Norges Sildesalgslag anmoder på det sterkeste om at alle opptrer seriøst og innretter seg i henhold til gjeldende regelverk.  I den grad en blir kjent med ureglementære forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

 

 

9.            Informasjon.

 

Aktuell informasjon om innmelding m.m. kan fisker selv hente ved å benytte seg av lagets sildeinfotjeneste og ut fra pollingfakser ved kontorene i Bergen og Harstad.

 

På vår internettside www.sildelaget.no vil en finne tilsvarende informasjon og i tillegg aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.

 

Norges Sildesalgslag ser frem til et godt samarbeid med lagets medlemmer og kunder i år 2002 og ønsker lykke til med sildeåret 2002.  Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle God Jul og Godt Nyttår.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen

 

 

 

Kopi:  

 

Fiskeridirektoratet,

FNL, Bergen

Norges Fiskarlag