31/01 SALG AV NORDSJØSILD TIL KONSUM

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  Til kjøpere og fiskere

av nordsjøsild til konsum

 

Bergen, 15. juni 2001

 

RUNDSKRIV NR 31/01

 

SALG AV NORDSJØSILD TIL KONSUM

 I forbindelse med det pågående nordsjøsildfisket har Norges Sildesalgslag mottatt sluttsedler der det er oppgitt kvantum sild til null i pris, eller en marginal pris pr kg. Vi vil derfor presisere følgende:

 Salg ved fremvisning.

Hensikten med fremvisningen er at kjøper skal få et representativt bilde av hele fangsten. Med referanse til rundskriv 23/01 er kjøper forpliktet til å betale auksjonspris for hele kvantumet kjøpt på auksjonen (jfr uthevet skrift tredje side). Videre er det en viktig forutsetning at ved reklamasjon skal påklaget fisk sammenlignes med oppsatt prøve i inspeksjonshallen. Dette for å konstatere hvorvidt reklamasjonen er begrunnet.

Salg på kjøl

Kjøp baserer seg på innmeldingsinformasjon gitt av fisker. Også ved slikt salg er kjøper forpliktet til å ta mot hele fangsten til auksjonspris. Eventuelle reklamasjoner for slike fangster må begrunnes i at fisker ikke har gitt korrekt informasjon ved innmelding, eller at hele eller deler av fangsten ikke holder kvalitet i henhold til de norske kvalitetsforskrifter for fisk.

Generelt

Norges Sildesalgslag forutsetter at lagets salgsavdeling kontaktes ved disputter om grunnlaget for en reklamasjon, og at laget også informeres dersom partene er enige om reklamasjonsgrunnlaget og om hvordan dette skal behandles. Vi minner i denne sammenheng om at eventuelle reklamasjoner skal fremsettes straks ved mottak fra fiskebåt, jfr lagets omsetningsbestemmelser for sild og makrell til konsumformål pkt 16d. I tilfeller hvor pris er endret uten forutgående kontakt med laget, vil kjøper måtte påregne å bli fakturert auksjonspris for hele fangsten.

Norges Sildesalgslag vil presisere for fiskerne viktigheten av at korrekte opplysninger blir oppgitt ved innmelding av fangst til laget. I denne sammenheng kan vi opplyse om at det har vært tilfeller hvor det har vært betydelige forskjeller mellom innmeldt kvantum og utlosset kvantum.

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes

Roald Oen

Kopi: FNL