13/02 Info vedrørende omsetning av sild til konsum våre

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til norske kjøpere
av sild til konsum


Bergen, 3. mai 2002

RUNDSKRIV  NR  13/02


INFO VEDRØRENDE OMSETNING AV SILD TIL KONSUM VÅREN/SOMMEREN 2002.

Minstepriser.

Etter drøftinger mellom Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag gjelder følgende minstepris for sild til konsum fra og med 15. mai 2002:

NOK 3,10 pr kg samfengt.

Nevnte minstepris gjelder for alle landinger av sild til konsum enten landingene finner sted i Norge eller utlandet.

Minsteprisen på NOK 3,10 pr kg samfengt skal gjelde frem til partene, i tilknytning til de ordinære minsteprisdrøftingene primo august, har besluttet noe annet.

Til opplysning har Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening avtalt møte om drøftinger av minstepriser for sild og makrell for høstsesongen 2002 i Trondheim 6. og 7. august 2002.


Sild til filÞt-, rundfrysing-, ferskanvendelse.

Fangster til nevnte anvendelser omsettes via lagets auksjonssystem på ordinær måte slik det fremgår av omsetningsbestemmelsene for sild til konsumformål.

Ved auksjoner hvor fangstene blir bydd ut til kjøpere i Norge og i Danmark må bud fra dansk kjøper ligge NOK 0,35 pr kg over bud fra norsk kjøper før budet ansees som likeverdig.


Sild til matjes.

Fremvisningsauksjon i Egersund.

Matjesomsetningen i Egersund vil i all hovedsak bli gjennomført på samme måte som i forrige sesong.

Selve omsetningen skal skje ved at det blir lagt inn bud på lagets ordinære auksjonssystem.  Prøver settes opp på bordet i inspeksjonshallen ved Egersund Isfabrikk / Egersund Sildoljefabrikk .  Prøvene må være på minimum 30 kg pr kast/tank.  Fangster fra forskjellige kast må ikke blandes i en og samme tank, men holdes adskilt i ulike tanker. 

Prøvene kan enten tas ved vakuumpumpe om bord eller med prøvehåv godt nede i tankene.  Dersom vakuumpumpe benyttes bør det pumpes noen pumpeslag før prøven tas for å få bort sild som ligger i, eller i nærheten av, inntaksrøret (brønn). En forutsetning for at dette systemet skal fungere, er at prøvene er representative for fangstens faktiske sammensetning og kvalitet. 

Prøven blir tatt vare på til fangsten er losset, slik at en har sammenligningsgrunnlag dersom det skulle oppstå disputt.  Prøver som blir satt opp i inspeksjonshallen mellom klokken 2200 û 0400, når lagets personell ikke er tilstede, settes på bordet i inspeksjonshallen med litt is på og skjema m.v. legges på kassene.  Vedlagt følger et skjema som skal fylles ut og legges i de kassene som settes opp for inspeksjon.   Skjema fås for øvrig ved henvendelse i inspeksjonshallen.

Auksjonen vil bli holdt mellom kl 05.00 og 06.00 på morgenen, slik at prøver, for å nå denne auksjonen, må være oppsatt før kl 05.00. Videre vil det bli avholdt auksjon mellom kl 21.00 og 22.00, prøver for denne auksjonen må være oppsatt før kl 21.00.  Auksjoner kan bli gjennomført utenom nevnte tidspunkter ved behov og kjøper vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner i Egersund ved oppsetting av prøver er lagets kontrollører på telefonnr:  51 49 73 53.

Fartøyer som ønsker å forsøke matjesomsetning via Egersund, melder inn fangsten på vanlig måte og sier fra at de seiler til Egersund for oppsetting av prøver.  Fangsten vil da først bli tatt ut på auksjon når prøven er kommet på plass og kjøper har fått anledning til å inspisere den. Laget vil presisere at fartøy ikke kan gå direkte til en enkelt kjøper, la denne inspisere silden med tanke på matjes for så å legge inn bud på lagets auksjon.

------------------------------------

Som i 2001 vil kjøper når han byr på fangster også i år være forpliktet til å ta imot det kvantumet det enkelte fartøy byr ut for salg til matjesanvendelse og betale auksjonspris for angjeldende kvantum. 

Vennligst husk å skriv riktig anvendelse på sluttseddel, herunder matjesanvendelse .

Fra lagets side vil det bli lagt opp til at lagets kontrollører skal være tilstede ved fremvisningsauksjonen.


Sild til matjes - Kvalitetskriterier. 

Nedenfor er inntatt fem kriterier som kan bidra til å gi fisker og kjøper en omforent forståelse av hva som kan defineres som matjessild:
 
1. Størrelse.  I tillegg til at en oppgir vanlig sortimentsstørrelse oppgis også gjennomsnittlig antall stk. pr. kg.  Hvert kast må holdes adskilt.
2. Åte.  Det skal være rødåte både i magesekk og i tarm.  Av farge skal rødåten være noe mørkere enn ketchup.
3. Ferskhet.  I matjessesongen er silda av en slik kvalitet (fett/åte mv) at tiden fra fangst til levering spiller en stor rolle og bør sådan ikke overskride 10 timer.
4. Fasong.  Silden skal være sid i buken og bred over ryggen.
5. Fett-innhold. Mellom 16 % og 17%.  En må kunne dra skinnet lett av (en skjærer opp skinnet i hode/nakke og drar skinnet bakover mot sporen).  Etter at skinnet er dratt av skal det vises sølv/fett over hele filéten.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG


Knut Torgnes

Roald Oen


Kopi: FNL, Bergen