15/02 Minstepriser ved salg av sild til Danmark og Sver

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Danske og svenske kjøpere av konsumsild

RUNDSKRIV NR. 15/02

Bergen, 06. mai 2002
        
MINSTEPRISER VED SALG AV SILD TIL DANMARK OG SVERIGE.

Etter drøftinger mellom Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag (NSS) gjelder følgende minstepris for sild til konsum fra og med 15. mai 2002:

NOK 3,10 pr kg samfengt.

Nevnte minstepris gjelder for alle landinger av sild til konsum enten landingene finner sted i Norge eller utlandet.

Minsteprisen på NOK 3,10 pr kg samfengt skal gjelde frem til partene, i tilknytning til de ordinære minsteprisdrøftingene primo august, har besluttet noe annet.  Til opplysning har Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening avtalt møte om drøftinger av minstepriser for sild og makrell for høstsesongen 2002 i Trondheim 6. og 7. august 2002.

Ved auksjoner hvor fangstene blir bydd ut til kjøpere i Norge og i Danmark må bud fra dansk kjøper fortsatt ligge NOK 0,35 pr kg over bud fra norsk kjøper før budet ansees som likeverdig.  Med referanse til sistnevnte kan vi opplyse om at FHL og NSS har hatt en arbeidsgruppe i arbeid for å vurdere de ulike sider ved saken.  Den foreløpige konklusjonen er altså at ordningen inntil videre opprettholdes og at nivået videreføres. 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG


Knut Torgnes
Roald Oen