32 / 03 Direkte leveringsavtaler for nordsjøsild.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Til kjøpere og fiskere av nordsjøsild

 

 

R U N D S K R I V NR. 32/03

 

 

Bergen, 07. august  2003

 

DIREKTE LEVERINGSAVTALER FOR NORDSJØSILD 01.08 - 15.10.03

 

Det vil bli gitt anledning til å inngå direkte leveringsavtaler om nordsjøsild for perioden 01.08.03 -15.10.03.  Kontrakter for denne perioden må være laget i hende innen 1. september 2003 for å bli godkjent.  Adgangen til å inngå direkte leveringsavtaler gjelder såvel norske som utenlandske fiskere, og norske og utenlandske kjøpere.  For øvrig gjelder tidligere avtalte betingelser med FHL :

 

1.         Minimum kontraktsperiode - 1 mnd. Det presiseres at avtalene skal være gjensidig forpliktende.

 

2.         Kontrakten skal inneholde avtalt pris for en minimumsperiode på 1 mnd., samt eventuelle reguleringsklausuler for prisen.

 

3.         Fartøy kan bare levere til den kjøper som det har inngått kontrakt med.  Det aksepteres at inntil to kjøpere går sammen om en kontrakt.  Fartøy som har  leveringskontrakt vil bare unntaksvis bli tatt inn på auksjon i samme tidsrom.

 

4.                 Kontrakten skal presenteres for laget 5 dager før første levering kan finne sted.

 

Vedlagt følger kontraktsformular.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

 

 

 

Roald Oen

Kopi: FHL, Bergen

 

 

 

 

 

APPLICATION TO NORGES SILDESALGSLAG (NSS)

(NORWEGIAN FISHERMENS SALES ORGANISATION FOR PELAGIC FISH)

 

FOR APPROVAL OF FIRM CONTRACT OF DELIVERY

 

 

Fisherman .........................................................  (ship owner - receiver of payment)

 

Vessel .................................................                    Reg.no./sign ................................

 

             ..................................................                    Reg.no./sign ................................

 

             ..................................................                    Reg.no./sign ................................

 

Buyer .....................................................................................................................

 

Fish species ..........................................................................................................

 

Quantity ................................................................................................................

 

Contract period .....................................................................................................

 

Price per kilo per assortment ................................................................................

 

Agreed price adjustment according to contract ....................................................

 

..............................................................................................................................

 

Vessel's total quota this year related to the actual species .................................

 

Remaining part of vessel's quota upon entering the contract .............................

 

 

The undersigning parties of this application recognize as follows :

 

1.         Delivery according to the contract cannot take place before Norges Sildesalgslag (NSS) has approved this contract of delivery.

 

2.         The provisions of the contract shall be second to possible decisions made by NSS in respect of directing vessels, turnquotas, provisionals catchstop or any other decision made due to receiving constraints.

 

3.         All catches are to be reported to NSS in proper and usual manner when the vessel leaves the fishing ground to unload.

 

4.         The principle of getting turn for unloading following time of arrival at delivery port, shall apply as normal also for vessels making delivery according to firm contract.  This means that any vessel delivering according to such agreement, has no right to deliver prior to any other vessel basing her delivery on auction at the same spot, unless arriving earlier.

 

5.         NSS will take care of invoicing and due payment as normal.  It is not allowed to pay directly to the fisherman.  Any possible advance payment can only be paid when prior agreed by NSS.

 

6.         The guarantee clause operated by NSS is valid as normal.  This means that any delivery can be stopped if the guarantee is not considered appropriate.  In order to enable NSS to control the guarantee arrangement and charge the buyer correctly, NSS has to be notified on the contract price.

 

7.         Contract prices are not binding if minimum prices set by NSS are raised above contract prices during the season.  Contract prices shall not be lower than applicable minimum prices at any time.

 

8.         All other rules and regulations set by NSS shall apply as normal.

 

9.         In case of breach of the contract or any provisions under it not being properly kept, approval of this contract can be withdrawn at any time.

            Alterations or adjustments made to the contract are not valid unless approved by NSS.

 

 

Site .....................................                                    Date ...................................

 

 

............................................                                      ...........................................

Fisherman                                                                            Buyer

 

 

Approved by Norges Sildesalgslag

 

 

........./.......... 2003

 

 

............................................................

 

Phone no.:                              +47 55 54 95 00

Fax no.:                                  +47 55 54 95 55

Phone / fax sales dept.:         +47 55 54 95 50 / 65

E-mail                                      [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØKNAD TIL NORGES SILDESALGSLAG OM GODKJENNING AV DIREKTE LEVERINGSAVTALE

 

 

FISKER: ..................        (rederi - oppgjørsmottaker)

 

Fartøy: ...................        Reg.mrk.: .........

 

Kjøper: ...................

 

Fiskeslag ..................

 

Kvantum: ..................

 

Avtaleperiode: ................

 

Pris pr kg pr sortiment: .............

 

Avtalte reguleringsklausuler for pris: .........

 

Fartøyets totalkvote for angjeldende fiskeslag inneværende år: ..........

 

Restkvote ved kontraktsinngåelsestidspunkt: .........

 

 

Undertegnede er innforstått med følgende:

 

1.                 Levering kan ikke finne sted før Norges Sildesalgslag har godkjent denne leveringsavtale.

 

2.                 Leveringsavtalen skal stå tilbake for eventuelle reguleringsvedtak om dirigering, turkvoter, midlertidige fangstforbud eller andre bestemmelser vedtatt av hensyn til avtaket.

 

3.                 Alle fangster skal innmeldes laget på vanlig måte i det fartøyet forlater feltet for å gå og losse.

 

4.                 Prinsippet om lossetørn etter ankomst anlegg skal gjelde uavkortet, også for fartøyer som leverer på direkte leveringsavtale. Dette betyr at fartøy som leverer på slik avtale ikke vil gå foran ved lossing, dersom det ved samme anlegg også skal leveres fangster kjøpt på auksjon.

 

5.                 Laget fakturerer og avregner fartøyene på vanlig måte. Det er ikke tillatt med direkte oppgjør til fisker. Eventuelt forskudd må bare utbetales etter forhåndsavtale med laget.

 

6.                 Lagets garantibestemmelser gjelder uavkortet. Dette innebærer at leveranser kan bli stoppet dersom det ikke er tilstrekkelig garanti. For å kunne følge opp lagets garantibestemmelser og legge inn en korrekt belastning på kjøper, må laget ha oppgitt avtalt pris.

 

7.                 Avtalte priser skal ikke være bindende dersom det i løpet av sesongen skulle bli fastsatt høyere minstepriser. Prisene skal til enhver tid ikke underskride gjeldende minstepriser.

 

8.                 Alle øvrige forretningsregler og omsetningsbestemmelser gjelder uavkortet.

 

9.                 Dersom det oppstår brudd på, eller forutsetningene for avtalen ikke overholdes, kan godkjenning av denne avtale når som helst trekkes tilbake. Endringer av avtalen er ikke gyldig  før de er godkjent av Norges Sildesalgslag.

 

 

 

Sted:   ..............         Dato:  ...........

 

 

 

____________________________        ____________________________

Fisker                                                            Kjøper

 

 

 

                                                                       Godkjent av Norges Sildesalgslag

 

                                                                                              ..../....-2003

 

Telefon:                                  55 54 95 00

Telefaks.:                                               55 54 95 55

Telefon/ faks salgsavd.:        55 54 95 50 / 65

E-mail                                      [email protected]

 

 

 

Bg. 23.12.02

 

KT/hf