23/03 Landing av nvg-sild fra islandske fartøyer

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Norske kjøpefartøy av nvg-sild  

Det vises til vedlagte telefaks datert 21. mai 2003, herunder forskrift datert 06.08.93 om forbud mot landing av fisk fangstet i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, fra Fiskeridepartementet.Av Fiskeridepartementets telefaks fremgår det at det for tiden er forbudt å lande nvg-sild i Norge som er fisket av fartøy fra Island, og Norges Sildesalgslag blir anmodet om å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at landingsforbudet overholdes. 

Norges Sildesalgslag har så langt informert aktuelle fartøy i forbindelse med henvendelser til laget om saken, og videre ved melding til laget i samsvar med rundskriv nr 26/02 hvor det fremgår at fartøy som kjøper fangst fra utenlandske fiskefartøyer skal varsle Norges Sildesalgslag om dette senest 24 timer før landing i Norge.Dette til orientering.

  

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Johannes Nakken                                                                

                                                                                              Knut Torgnes