Rundskriv 12/06 Kvotebelastning

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Norges Sildesalgslag viser til rundskriv nr 02/05 vedrørende kvotebelastning.  Det vises videre til oppstarten av årets nordsjøsildfiske der det er rapportert om  innslag av makrell (småmakrell) i fangster. 

 

Norges Sildesalgslag vil med dette kort gjenta prosedyrene rundt kvotebelastning:

 

Hovedregelen er at dersom et fartøy er tildelt kvote av et fiskeslag skal fangst (gjelder også eventuell bifangst) av vedkommende fiskeslag avregnes tildelt kvote.  Dette gjelder med mindre noe annet er bestemt (for eksempel skal trålgruppens bifangster av sild i industritrålfisket kvoteavregnes en særskilt avsetning). 

 

Norges Sildesalgslag vil for øvrig presisere at prosedyrene for kvoteavregning videreføres i overenstemmelse med myndighetenes retningslinjer.

 

Norges Sildesalgslag vil videre med referanse til rundskriv 48/04 vedrørende ”Minstepriser på bifangster av sild og makrell til konsumformål” datert 29.12.04 opplyse om at følgende minsteprisbestemmelser gjelder for bifangster av sild og makrell til konsumformål:

 

Dersom kjøper nyttiggjør seg bifangster av sild (nordsjøsild, nvg-sild) og/eller makrell til konsumformål, skal kjøper minimum betale minstepris for den aktuelle art og den aktuelle størrelsesgruppe.

 

Norges Sildesalgslag vil til sist bemerke at sluttsedler/landingssedler skal utfylles med korrekt art(er) og med tilhørende korrekt kvantum

 

 Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Johannes Nakken                                                                                                                                                                Roald Oen