Endring av sperrelinje i Vestfjorden

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 
Radiomelding fra Fiskeridirektoratet, region Troms

 

 

MELDING TIL FISKEFLÅTEN VEDR. ENDRING AV SPERRELINJE FOR FARTØY SOM FISKER ETTER NVG-SILD I VESTFJORDEN HØST/VINTER 2006/2007

 

Vi ber om at følgende melding leses opp over Bodø Radio med jevne mellomrom f.o.m i dag kl 1600 (4 ganger i døgnet) og i 48 timer fremover.

 

" Dette er en melding fra regiondirektøren ved Fiskeridirektoratet, region Troms, til fartøy som fisker NVG-sild i Vestfjorden.

 

I henhold til forskrift av 21. desember 2005 nr. 1663 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006, er det gjort følgende endringer:

 

§14 tredje ledd (endret) lyder som følger:

 

Det er forbudt å fiske med trål, samt forbudt for fartøy over 21,35 meter største lengde å fiske i Vestfjorden og innenforliggende fjordsystem, innenfor en linje trukket mellom punktene 68°09΄N  14°39΄Ø og 67°55΄N  14°46΄Ø (Skrova fyr- Flatøy fyr)”

 

Videre er det gjort følgende endring under § 16 første ledd:

”Uten hinder av bestemmelsene i §14 første ledd og §15, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske norsk vårgytende sild innenfor områdene nevnt i disse bestemmelsene etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord”

 

Dette var en melding fra regiondirektøren ved Fiskeridirektoratet, region Troms, til fartøy som ønsker å fiske NVG-sild i Vestfjordområdet.”

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

Arne Luther

Regiondirektør                                                                                       Jan Hansen

                                                                                                              seksjonssjef