J-132-99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE AV SILD I TRONDHEIMSFJORDEN. Fiskeridepartementet har 23. juni 1999 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og §§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993, bestemt: I I forskrift av 1O. september 1996 om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, gjøres følgende endring: § 2 første ledd (endret) skal lyde: Uten hinder av forbudet i § 1 kan fisker som er ført på blad A eller B i fiskermanntallet, fiske sild med garn. Fartøy mA vwre registrert i merkeregisteret. II Denne forskrift trer i kraft straks. """""""""""""""""" Forskriften lyder etter dette: FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE AV SILD I TRONDHEIMSFJORDEN. Fiskeridepartementet har 10. September 1996 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og §§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993, bestemt: § 1. Forbud mot fiske. Det er forbudt å fiske sild i Trondheimsfjorden innenfor en rett linje mellom Frøsetskjær lykt og Rødberg lykt. § 2. Fiske med garn Uten hinder av forbudet i § 1 kan fisker som er ført på blad A eller B i fiskermanntallet, fiske sild med garn. Fartøy md være registrert i merkeregisteret. Fiskeridirektøren fastsetter tidspunktet for åpning av fisket. § 3. Vilkår for påmelding. Ingen kan delta i fisket som nevnt i § 2 uten å være påmeldt til Fiskeridirektoratets Kontrollverk, distrikt Trøndelag, PIR-Senteret, 7005 Trondheim. § 4 Bemyndigelse. Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om største antall garn og forøvrig fastsette nærmere reguleringsbestemmelser og endringer som er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket. Fiskeridirektøren kan fastsette stopp i fisket nor et tradisjonelt kvantum er oppfisket. § 5. Fritidsfiske. Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i området drives fiske til eget konsum med håndsnøre (hekling) og ett garn på inntil 30 meter regnet p.r. husstand. Det er forbudt å omsette fangsten. § 6. Straff. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller bestemmelser fastsatt med hjemmel i denne forskrift eller medvirker hertil, straffes i henhold til bestemmelsen i § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. eller § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. § 7. Ikrafttredelse. Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 3. juli 1996 om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden. """"""""""""""""""""""