J-158-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-158-2001
(J-235-2000 UTGÅR)

 

 

          Bergen, 6.8.2001
          HOT/TAA


FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN STAD - LINDESNES OG I SKAGERRAK  I 2001.

Fiskeridepartementet har den 1. august 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v §§ 4, 5 og 11 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:


    I

I forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad û Lindesnes og i Skagerrak i 2001 gjøres følgende endring:


§ 18 (endret skal lyde):

Fartøy som kan delta i kystfartøygruppen kan fiske maksimalt 400 tonn.

Etter 20. august 2001 kan fartøy som kan delta i kystfartøygruppen, og som fisker med not, maksimalt fiske 50 tonn. Fangster tatt før denne dato og fangster som tas som bifangst i annet fiske medregnes i dette kvantumet.


§ 19 (endret) skal lyde:

Fartøy som deltar i kystfisket kan bare fiske til konsum eller agn.

I områdene nevnt i § 2 bokstav c og d kan ved kommende salgslag bestemme at alle sildefangster skal låssettes. Salgslagene kan dispensere fra dette påbudet.

Uavhengig av annet ledd skal fangster tatt med not etter 20. august 2001 låssettes.

 

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra konsumpåbudet, herunder når hele eller deler av fangsten av kvalitetsmessige grunner ikke kan anvendes til konsum eller agn.


II
Denne forskrift trer i kraft straks.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Forskriften lyder etter dette:


FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN STAD - LINDESNES OG I SKAGERRAK  I 2001.

Fiskeridepartementet har den 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v §§ 4, 5 og 11 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:


  I. FORBUD OG TOTALKVOTE M.V.

 

§ 1 Forbud

Det er forbudt å fiske og levere sild i 2001.

 

§ 2 Virkeområde

Forbudet i § 1 omfatter følgende områder:

a) Nordsjøen utenfor grunnlinjene i ICES statistikkområde IVa, IVb samt et område i ICES statistikkområde IIIa avgrenset i øst av en rett linje  mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
 
b) Skagerrak begrenset i vest av en rett linje fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor  4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene og utenfor 2 nautiske mil av de norske grunnlinjene.

 

c)    Innenfor grunnlinjene på kyststrekningen fra 62º N til Lindesnes.

d)   Skagerrak innenfor 2 nautiske mil av de norske grunnlinjene.

Denne forskrift gjelder for fiske etter sild med unntak av norsk vårgytende sild. Forskriftens § 32 gjelder likevel for norsk vårgytende sild.

 

§ 3 Kvote

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske og levere inntil 85.470 tonn sild.


II. RINGNOTGRUPPEN

 

§ 4 Vilkår for deltakelse

Følgende fartøy kan delta i fisket i ringnotgruppen:

 1)  Konsesjonspliktige ringnotfartøy.

          2) Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde som har deltatt i fisket   utenfor grunnlinjen etter nordsjøsild, skagerraksild,   makrell i Nordsjøen eller makrell nord for 62º N i minst ett av årene 1998, 1999 eller 2000.

 3) Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde som fikk adgang til å delta etter Fiskeridepartementets forskrift av 1. juni   1992 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de har deltatt i   fisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 1998, 1999 eller 2000.

Eier av fartøy som nevnt i første ledd nr. 2 eller nr. 3 får ved utskifting adgang til å  delta i fisket med et erstatningsfartøy. Melding om utskifting skal sendes Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet settes inn i fisket.

Eier av utskiftingsfartøy, jfr. annet ledd, gis ikke adgang til å delta i fisket selv om vilkårene i første ledd nr. 2 eller nr. 3 er oppfylt.

Ved erverv av fartøy nevnt i første ledd nr. 2, kan Fiskeridirektoratet etter søknad gi ny eier adgang til å delta. Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at tidligere eiers adgang til å delta bortfaller. Søknad om adgang til å delta etter dette ledd sendes Fiskeridirektoratet.

Ved erverv av fartøy nevnt i første ledd nr. 3, har ny eier ikke krav på tilsvarende adgang til å delta i dette fisket. Fjerde ledd annet og tredje punktum gjelder så langt de passer.

 

§ 5 Gruppekvote

Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot § 2, og fartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde som nevnt i § 4, kan fiske inntil 72.490 tonn. Av dette kvantum kan følgende kvanta fiskes i de nedenfornevnte områder:

a) Nordsjøen i områder som nevnt i § 2 bokstav a), inntil 64.820 tonn.

b) Skagerrak  i området som nevnt i § 2 bokstav b), inntil 7.670 tonn.

 

§ 6 Fartøykvote

Ringnotfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter innenfor de respektive gruppekvoter for Nordsjøen og Skagerrak  med følgende basiskvoter:

1.500 hl Å 40% av konsesjonskapasiteten fra               0 -  4.000 hl
     30% av konsesjonskapasiteten fra       4.000 -  6.000 hl
     20% av konsesjonskapasiteten fra       6.000 - 10.000 hl
     10% av konsesjonskapasiteten over  10.000 hl

Kvotene til det enkelte fartøy i Nordsjøen og Skagerrak fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktor en får ved å dividere de respektive gruppekvoter med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet  fastsetter faktoren og kan endre denne.

For ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengde nyttes faktisk lastekapasitet som grunnlag for utregning av fartøykvotene, maksimalt 150 tonn i basiskvote. Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

 

§ 7 Refordeling

Fiskeridirektoratet kan oppheve fartøykvotene etter 1. desember.

 

§ 8 Utskiftning og ombygging av fartøy

Dersom eier av ringnotfartøy som har adgang til å delta etter § 4 første ledd nr 2 eller nr 3 vil skifte ut fartøyet, må det nye fartøyet ha lastekapasitet under 1.500 hl. Første punktum gjelder også ved utskifting av fartøy med lastekapasitet over 1.500 hl som har adgang til å delta etter § 4 første ledd nr 2 eller nr 3.

Fartøy med adgang til å delta etter § 4 første ledd nr 2 eller nr 3 som ved ombygging får en lastekapasitet over 1.500 hl, vil ikke kunne delta. Fartøy med lastekapasitet over 1.500 hl som har adgang til å delta etter § 4 første ledd nr 2 eller nr 3, vil ikke kunne delta dersom fartøyets lastekapasitet ved ombygging økes ut over fartøyets eksisterende lastekapasitet.

Med lastekapasitet forstås i denne forskrift fartøyets samlede lastekapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lasterom for løsført fangst. 10 hl svarer til 1 m3 lasteromsvolum etter denne forskrift.


III. TRÅLGRUPPEN

 

§ 9 Gruppekvote

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med nordsjøtrål- eller industritråltillatelse, jf. forskrift av 12 desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, i området som nevnt i § 2 bokstav a, fiske inntil 5.980 tonn.

Kvantumet fastsatt i første ledd inkluderer bifangster av sild som tas i forbindelse med utøvelse av industritrålfisket.

 

§ 10 Bifangst

Industritrålfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 20% i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

Ved fiske etter tobis med trål med en maskevidde mindre enn 16 mm er det likevel ikke tillatt å ha mer enn 10% sild regnet i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

Fiskeridirektoratet kan endre bifangstprosenten i første og andre ledd dersom utviklingen i fisket gjør dette nødvendig.

 

§ 11 Adgang til direkte sildefiske

Dersom beregnet kvantum sild som bifangst i industritrålfisket blir mindre enn gruppekvoten som fastsatt i § 9, kan Fiskeridirektoratet fra og med 5. november åpne for et direkte fiske etter sild for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket.

Skal sild leveres til konsum må fartøyet godkjennes for konsumfiske av Fiskeridirektoratets Regionskontor.

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen av et eventuelt direktefiske etter sild, fortrinnsvis slik at en størst mulig del av kvoten går til konsumanvendelse.

 

§ 12  Påmelding

For å kunne delta i direktefisket må fartøy være påmeldt skriftlig til Fiskeridirektoratet innen fredag 12. oktober.

For at to fartøy skal kunne delta i fisket som partrållag må fartøyene være skriftlig påmeldt som partrållag innen samme frist som fastsatt i første ledd, og det må foreligge skriftlig avtale om partråling.

 

§ 13 Refordeling

Gruppekvoten til trålgruppen kan oppheves etter 1. desember.

 

§ 14 Partråling

Uten hensyn til forbudene i §§ 9 og 21 kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de samme to fartøy ved levering på følgende vilkår:

 a)   Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag, jf. 12 annet ledd.

 b) Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning.

 c)   Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap.

 d) Melding om at fangsten er fisket av et partrållag skal gis ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering. Meldingene   skal angi hvilke to fartøy som har partrålt.                           


 e)   Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn et annet fartøy i løpet av 2001.

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med partråling og godkjenning av fartøy som melder seg som partrållag.

 

IV.  KYSTFARTØYGRUPPEN

 

§ 15 Vilkår for deltakelse med not

Fartøy som oppfyller følgende vilkår kan delta:


        a)  Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 21,35 meter største lengde og ha en lastekapasitet under 1.500 hl.

        b)  Høvedsmannen for fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet og eie eller være medeier i fartøyet. Fiskeridirektoratet kan i   særlige tilfeller dispensere fra kravet til eierforhold.
 
        c)  Fartøyet må være egnet og utstyrt for notfiske. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

Fartøy med en lastekapasitet over 1.500 hl og som tidligere har deltatt i fisket etter nordsjøsild, kan likevel delta.

Fartøy med en lastekapasitet over 1.500 hl som har adgang til å delta etter annet ledd, vil ikke kunne delta dersom fartøyets lastekapasitet ved ombygging økes utover fartøyets eksisterende lastekapasitet.

 

§ 16 Vilkår for deltakelse med garn

 a) Fartøyet må være under 21,35 meter største lengde og registrert i merkeregisteret,    og

 b)  høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om største lengde for fartøy på 21,35 meter største lengde og over som kan vise til tidligere deltagelse i fisket med garn.

 

§ 17 Gruppekvote

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy i kystfartøygruppen fiske inntil 7.000 tonn i områdene nevnt i § 2 bokstav a, b, c og d.

Etter at kystfartøygruppens oppfiskede kvantum er beregnet til 6.800 tonn, kan garnfisket fortsette til gruppekvoten på 7.000 tonn er oppfisket.

 

§ 18 Maksimalkvote

Fartøy som kan delta i kystfartøygruppen kan fiske maksimalt 400 tonn.

Etter 20. august 2001 kan fartøy som kan delta i kystfartøygruppen, og som fisker med not, maksimalt fiske 50 tonn. Fangster tatt før denne dato og fangster som tas som bifangst i annet fiske medregnes i dette kvantumet.

 

§ 19 Anvendelse av fangst

Fartøy som deltar i kystfisket kan bare fiske til konsum eller agn.

I områdene nevnt i § 2 bokstav c og d kan vedkommende salgslag bestemme at alle sildefangster skal låssettes. Salgslagene kan dispensere fra dette påbudet.

Uavhengig av annet ledd skal fangster tatt med not etter 20. august 2001 låssettes.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra konsumpåbudet, herunder når hele eller deler av fangsten av kvalitetsmessige grunner ikke kan anvendes til konsum eller agn.

 

§ 20  Refordeling

Fiskeridirektoratet kan oppheve maksimalkvotene etter 1. desember.


V. FELLESBESTEMMELSER


§ 21 Kvoteutnyttelse

Intet fartøy eller eier av fartøy kan fiske og levere mer enn én kvote. Fartøy som fyller vilkårene for å delta i flere grupper kan bare utnytte en kvote og benytte det redskap som gjelder for den gruppe fartøyet har valgt (levert fangst i).

Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og leveres av det fartøy som er tildelt kvoten. Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

 

§ 22 Leiefartøy

Det er forbudt å benytte leiefartøy.

 

§ 23  Bifangst

Sildefangster kan inneholde bifangster av makrell med inntil 10% i vekt av fangsten om bord eller av landet fangst.

 

§ 24  Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når den enkelte gruppekvote eller totalkvoten er beregnet oppfisket, selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin fartøy- eller maksimalkvote.

Fartøy i kystfartøygruppen som fisker med garn er unntatt fra en eventuell stopp i kystfartøygruppens fiske. Fiskeridirektoratet kan likevel stoppe garnfisket i kystfartøygruppen når gruppekvoten er oppfisket.

 

§ 25 Levering av fangst m.v.

Det er forbudt å utstede legitimasjonsdokument som bryggeseddel og sluttseddel lydende på fartøy som hverken har fisket eller levert fangsten selv.

Forbudet mot overføring av fangst gjelder ikke overføring av fangst mellom notfartøy for å unngå neddreping. Låssatt kvantum som er større enn det bruket/fartøyet har adgang til å fiske, kan overlates til andre deltagende bruk/fartøy på feltet som er utrustet for dette fisket.


§ 26  Kvoteberegning ved eierskifte

Bestemmelsene i § 21 gjelder også ved eierendring og utskifting.

Ved eierskifte beregnes kvoten med utgangspunkt i følgende:

         a)  Ved erverv av fartøy med sikte på fortsatt drift blir fartøyets kvote redusert med det kvantum tidligere eier har fisket med samme fartøy.

         b)  Ved erverv av fartøy til utskiftning av tidligere fartøy, blir erstatningsfartøyets kvote redusert med det kvantum som er fisket med   utskiftingsfartøyet.

 

§ 27  Fiske i EU-sonen

All fangst fra EU-sonen skal leveres til konsum.

Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling av hele eller deler av fangsten dersom sild av kvalitetsmessige grunner ikke kan anvendes til konsum.

 

§ 28  Dumping og neddreping

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller fiskeavfall.

Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre måter forårsaket neddreping, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet kan påby opptak av fangst.

 

§ 29 Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild

Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Ved produksjon av hel saltet sild, er omregningsfaktoren 1, slik at 1 tonn hel saltet sild blir avregnet med 1 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Ved produksjon av hodekappet saltet sild, er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Summen av alle leverte produkter, inklusive biprodukter, må ikke overstige fartøykvoten.

Levering av biprodukt skal kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionskontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

Med ôbiproduktö menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra sjølproduksjon av silderogn.

 

§ 30  Agnfiske

Fiskere som er ført på blad A i fiskermanntallet kan bruke not i fiske etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy under 21,35 meter største lengde.

 

§ 31 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.


VI. STENGING AV OMRÅDER M.V.

 

§ 32 Geografiske sperreområder

I området mellom 62º 00' N og 60º 30' N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil. Forbudet omfatter også norsk vårgytende sild.

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62º N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12  nautiske mil regnet fra grunnlinjene. Forbudet i første punktum er ikke til hinder for et begrenset fiske for kystfartøy etter regler fastsatt i kapittel VII i forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001.


VII.  STRAFF OG IKRAFTTREDELSE


§ 33 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 34 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001 og gjelder til og med 31. desember 2001.

""""""""""""""""""""""""""