J-171-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-171-2001

(J-161-2001 UTGÅR)

                                                                                                        Bergen, 27.8.2001

                                                                                                          HOT/EWI

 

VEDRØRENDE ENDRING I FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORDSJØSILD

 

Ringnotgruppens kvote i Nordsjøen er beregnet oppfisket innen kort tid. Fiskeridirektøren har derfor bestemt:

 

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORDSJØSILD.

 

Fiskeridirektøren har den 22. august 2001 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad û Lindesnes og i Skagerrak i 2001, § 24, bestemt:

 

 

I

 

I Fiskeridirektørens forskrift av 6. juli 2001 om stopp i fisket etter nordsjøsild, gjøres følgende endringer:

 

§§ 1 og 2 får nye overskrifter

 

§ 1 (endret) skal lyde: Stopp i kystfartøygruppens fiske

 

§ 2 (endret) skal lyde: Unntak fra stopp i kystfartøygruppens fiske

 

§ 3 Stopp i ringnotgruppens fiske i Nordsjøen (ny), skal lyde:

 

Ringnotgruppens fiske etter sild i Nordsjøen, utenfor grunnlinjene i ICES statistikkområde IVa, IVb samt et område i ICES statistikkområde IIIa avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr, er stoppet fra og med 22. august 2001 klokken 22.00.

 

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 22. august 2001 klokken 24.00.

 

§§ 3 og 4 blir til §§ 4 og 5 

 

 

II

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORDSJØSILD

 

 

Fiskeridirektøren har den 6. juli 2001 med hjemmel i Fiskeridirektoratets forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad û Lindesnes og i Skagerrak i 2001, § 24, bestemt:

 

 

§ 1 Stopp i kystfartøygruppens fiske.

 

Kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad û Lindesnes og i Skagerrak i 2001, er stoppet fra om med 6. juli 2001 klokken 1500.

 

Siste frist for innmelding til salgslagene er 6. juli klokken 1800.

 

 

 

§ 2 Unntak fra stopp i kystfartøygruppens fiske.

 

Uten hensyn til stoppen som nevnt i § 1, kan fartøy i kystfartøygruppen som deltar med hjemmel i forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad û Lindesnes og i Skagerrak i 2001, §§ 18 andre ledd og 19 tredje ledd, fiske nordsjøsild. Fisket gjennomføres i henhold til ovennevnte forskrift §§ 18 andre ledd og 19 tredje ledd. Fartøy i kystfartøygruppen som fisker med not, kan maksimalt fiske 50 tonn etter 20. august 2001. Fangster tatt før denne dato og fangster som tas som bifangst i annet fiske medregnes i dette kvantumet. Fangster tatt med not etter 20. august 2001 skal låssettes.

 

 

§ 3 Stopp i ringnotgruppens fiske i Nordsjøen.

 

Ringnotgruppens fiske etter sild i Nordsjøen, utenfor grunnlinjene i ICES statistikkområde IVa, IVb samt et område i ICES statistikkområde IIIa avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr, er stoppet fra og med 22. august 2001 klokken 22.00.

 

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 22. august 2001 klokken 24.00.

 

 

 

§ 4 Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 5 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

ööööööööööööööööööööööö