J-18-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

(J-04-2001 UTGÅR)

 Bergen, 22.1.2001

ES/SIR

 Fiskeridirektoratet har 16. januar 2001 med hjemmel i § 10 i forskrift av 14. desember 2000 om regulering av fisket etter brisling i norsk sone og i EU-sonen i Nordsjøen og i Skagerrak i 2001, bestemt:

 

 

I

 

I forskrift av 8. januar 2001 om utseilingsstopp i havbrislingfisket i 2001 gjøres følgende endring:

 

§ 1 første ledd annet og tredje punktum (nye) skal lyde:

 

Fiskeridirektoratet har 16.januar 2001 opphevet maksimalkvoten, foretatt kunngjøring om påmelding  til Fiskeridirektoratet samme dag og trukket ut fartøy for å sikre en hensiktsmessig avvikling av fisket av restkvantumet. Fiskeridirektoratet kan deretter gi dispensasjon ved enkelthenvendelser såfremt restkvantumet fortsatt ikke er tatt.

 

§ 1 annet ledd oppheves.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

ööööööööööööööö

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

 

 

 

 

FORSKRIFT OM UTSEILINGSSTOPP I HAVBRISLINGFISKET I 2001.

 

 

Fiskeridirektoratet har 8. januar 2001 med hjemmel i § 10 i forskrift av 14. desember 2000 om regulering av fisket etter brisling i norsk sone og i EU-sonen i Nordsjøen og i Skagerrak i 2001, bestemt:

 

 

 

§ 1

 

Fiskeridirektoratet har fastsatt utseilingsstopp 8. januar 2001 kl. 13.00. Fiskeridirektoratet har 16.januar 2001 opphevet maksimalkvoten, foretatt kunngjøring om påmelding  til Fiskeridirektoratet samme dag og trukket ut fartøy for å sikre en hensiktsmessig avvikling av fisket av restkvantumet. Fiskeridirektoratet kan deretter gi dispensasjon ved enkelthenvendelser såfremt restkvantumet fortsatt ikke er tatt.

 

 

 

§ 2

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift,  straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 omsaltvannsfiske mv. På samme måte straffes medvirkning eller forsøk.

 

 

 

§ 3

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

"""""""""""""""""""""""""""