J-24-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-038-2000 UTGÅR)

 

Bergen, 25.1.2001

HØ/SIR

 

Ifølge avtale av 13. desember 2000 mellom Norge og Færøyene er Norge tildelt følgende kvoter i færøysk sone i 2001:

 

1.         Bunnfisk:  5.222 tonn

 

Kvoten omfatter lange, blålange, brosme og sei. Innenfor denne kvoten kan det fiskes inntil 1.000 tonn sei og 1.200 tonn bifangst av andre bunnfiskarter.

 

Bifangsten på den enkelte tur må ikke overstige 30%.

 

Fisket forutsettes drevet med henholdsvis seigarn og bankline.

 

Inntil 12 fartøy kan drive fiske i sonen samtidig.

 

I tillegg kan ett fartøy drive forsøksfiske med teiner.

 

Det enkelte lisensierte fartøy kan fiske i et nærmere angitt område (Færøybanken) i inntil 10 dager pr. tur, dog ikke utover 30 dager i løpet av 2001.

 

2.         Pigghå/håbrann:  300 tonn. Kvantumet er beregnet å dekke et forsøksfiske.

 

3.         Makrell:  4.100 tonn.

 

4.         Kolmule:  47.000 tonn.

 

Kolmule kan fiskes med not eller trål. Inntil 55 fartøy kan få fisketillatelse for trål.

 

Inntil 20 fartøy kan være i sonen samtidig. I tillegg kan inntil 15 fartøy drive forsøksfiske utenfor de hovedfelt som til enhver tid defineres av den færøyske fiskeriinspeksjon.

 

5.         Hestmakrell:  250 tonn.

 

 6.         Utover dette vil det kunne drives direkte forsøksfiske etter blåkveite med garn med ett fartøy innenfor en samlet mengde på 75 tonn og etter breiflabb med garn med ett fartøy innenfor en samlet mengde på 25 tonn.

 FISKETILLATELSE

 

Norske fartøy som hadde tillatelse til å fiske i færøysk sone i 2000 har også tillatelse til å fiske i 2001.

 

Fartøy som ikke hadde tillatelse til å fiske i færøysk sone i 2000 og som ønsker å starte fiske i færøysk sone i 2001, må sende søknad til Fiskeridirektøren, postboks 185, Sentrum 5804 Bergen.

 

Det samme gjelder fartøy med endringer i: navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri.

 

Benytt vedlagte (./.) søknadsskjema.

 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FISKE I F'RØYSK SONE.

(Sendes til Fiskeridirektøren, postboks 185, Sentrum 5804 Bergen)

 

                                                                                                                                                  

 

1. Fartøyets navn

                                                                                                                                                  

 

2. Registreringsnummer

                                                                                                                                                  

 

3. Registreringssted

                                                                                                                                                  

 

4. Radiokallesignal

                                                                                                                                                  

 

5. Bruttotonnasje

                                                                                                                                                  

 

6. Største lengde

                                                                                                                                                  

 

7. Eiers navn og adresse

                                                                                                                                                  

 

8. Fiskeslag:         Redskap:                                                               (Kryss av)

Bunnfisk -         Line/garn                                                                                  

Kolmule   -        Trål                                                                                         

Kolmule   -        Not                                                                                         

Makrell    -        Trål                                                                                         

Makrell    -        Not                                                                                         

Dato:                      Underskrift:..........................................................