J-144-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-144-2001

(J-136-2001 og 215-2000 UTGÅR)

 

                                                                                                           Bergen, 10.07.2001

                                                                                                          RLO/TF

 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2001.

 

Fiskeridepartementet har den 4. juli 2001 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jfr. Forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. desember 2000 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2001, gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet (ny), skal lyde:

 

Fartøy fra land som har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i norske fiskerijurisdiksjonsområder, kan uten hensyn til forbudet i § 2 frem til 1. oktober 2001 drive fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.           N 74º  4,73'                       E 19º  5,76'

2.           N 76º  00'                          E 17º  41,77'

3.           N 76º  00'                          E 00º  55,34'

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

4.           N 72º  10,46'                     E 10º  18,42'

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes kvoter tildelt i norske jurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10 %.

 

 

 

II

 

§§ 3 û 4 blir til 4 û 5

 

 

III

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

öööööööööööööööööööööö

 

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2001

 

Fiskeridepartementet har den 11. desember 2000 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jfr. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, bestemt:

 

 

 

§ 1 Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

 

 

§ 2 Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 3 Unntak fra fiskeforbudet

 

Fartøy fra land som har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i norske fiskerijurisdiksjonsområder, kan uten hensyn til forbudet i § 2 frem til 1. oktober 2001 drive fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.           N 74º  4,73'                       E 19º  5,76'

2.           N 76º  00'                          E 17º  41,77'

 

3.           N 76º  00'                          E 00º  55,34'

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

4.           N 72º  10,46'                     E 10º  18,42'

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

 

Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes kvoter tildelt i norske jurisdiksjonsområder.

 

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10 %.

 

 

 

§ 4 Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 5 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001 og gjelder til og med 31. desember 2001.

 

ööööööööööööööööööööööööö