J-53-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-51-2001 UTGÅR)

 Bergen, 13.3.2001

 ES/SIR

Fiskeridepartementet  har den 12. mars 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv § 5, fastsatt følgende forskrift:

 

I

 I Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001, gjøres følgende endringer:

 

§ 16 første ledd (endret) skal lyde:

 

Av gruppekvoten kan det maksimalt fiskes 77.357 tonn i perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni.

 

§ 16 tredje ledd  (endret) skal lyde:

 

Uavhengig av ovennevnte periodisering kan det innenfor gruppekvoten i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april fiskes inntil 14.225 tonn norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra  grunnlinjene mellom 61ºN og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr på vilkår som nevnt i kapittel VI. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for 4 mil fra grunnlinjene. Alle fangster fisket som nevnt i første punktum belastes fartøykvoten for norsk vårgytende sild.

 

 

§ 36 femte ledd første punktum (endret) skal lyde:

 

Uten hensynet til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april adgang for fartøy i kystfartøygruppen å fiske inntil 14.225 tonn norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil regnet fra grunnlinjene mellom 61ºN og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 ööööööööööööööööööööööö

 

 Forskriften lyder etter dette:

 FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2001.

 Fiskeridepartementet har den 20. desember 2000 med hjemmel i  lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 13, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20, 21 og 30 nr. 3, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, bestemt:

  

KAPITTEL I. FORBUD OG TOTALKVOTE M.V.

 

 

 

§ 1 Forbud

 

Det er forbudt å fiske og levere norsk vårgytende sild i 2001.

 

 

 

§ 2 Kvote m.v

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift  fiske og levere inntil 484.500 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62ºN, i internasjonalt farvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Av norsk totalkvote på 484.500 tonn kan følgende kvantum fiskes i de nedenfor nevnte områder:

 

1.         EU-sonen nord for 62ºN inntil 5.920 tonn,

2.         Islands økonomiske sone inntil 94.200 tonn,

3.         Færøysk fiskerisone inntil 20.900 tonn.

 

Fra og med 1. januar 2001 til og med 30. april 2001 kan det fiskes innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61ºN og 62ºN.

 

Fartøy i kystfartøygruppen kan fra og med 16. februar til og med 30. april fiske inntil 24.225 tonn av kystfartøygruppens kvantum innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 61ºN, jfr. kapittel VI.

 

 

 

§ 3 Definisjoner

 

Med "sild" forstås i denne forskrift norsk vårgytende sild.

 

Med "fiske og levere" forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket. Levering omfatter både lossing og omsetning av fangsten med utstedelse av pliktig sluttseddel. For fartøy som ikke selv kan føre fangst, eller for fartøy som må låssette for å kunne samfiske jfr. § 21, skjer levering ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøperfartøy. Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder bryggeseddel etter lagets bestemmelser.

 

Med "lastekapasitet" forstås i denne forskrift fartøyets samlede lastekapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst.

 

 

 

§ 4  Føringsfartøy

 

Etter godkjenning fra Fiskeridirektoratet kan fiskefartøy nyttes som føringsfartøy. Fartøyets kvote skal være fisket og levert. Det kan settes vilkår ved bruk av fartøy som føringsfartøy.

 

 

KAPITTEL II. RINGNOTGRUPPEN

 

 

 

§ 5  Gruppekvote

 

Fartøy med ringnottillatelse, jfr. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot § 2, kan fiske inntil 246.200 tonn sild.

 

 

 

§ 6  Fartøykvote

 

Fiskeridirektoratet fordeler gruppekvoten på grunnlag av antall ringnotfartøy etter følgende fordelingsnøkkel:

1.500 hl        Å             40% av konsesjonskapasiteten fra  0 -                4.000 hl

30% av konsesjonskapasiteten fra  4.000 -          6.000 hl

20% av konsesjonskapasiteten fra  6.000 -        10.000 hl

10% av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl

 

 

 

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

 

Kvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

 

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

 

KAPITTEL III. TRÅLGRUPPEN

 

 

 

§ 7 Gruppekvote

 

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, jfr. forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, kan fiske innenfor en gruppekvote på inntil 45.850 tonn sild.

 

 

 

§ 8 Maksimalkvote

 

Deltakende fartøy kan fiske på maksimalkvoter.  Fartøyenes maksimalkvoter blir utregnet på følgende måte:

 

Det etableres en basiskvote for hvert enkelt fartøy etter følgende nøkkel:

50 tonn Å         50% av bruttotonnasje fra             0      -       100

                        40% av bruttotonnasje fra         101      -             200

                        30% av bruttotonnasje fra         201      -             300

                        20% av bruttotonnasje fra         301      -             400

                        10% av bruttotonnasje fra         401      -             600

 

Maksimalkvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

 

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting-/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

 

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

§ 9 Refordeling

 

Fiskeridirektoratet kan refordele maksimalkvotene etter 19. november ved å øke faktoren.

 

Fartøy som vil delta i dette fisket må være påmeldt til Fiskeridirektoratet innen 12. november.

 

 

§ 10 Trålforbud om natten

 

Det er forbudt å fiske sild med trål i Nordland fylke i periodene:

 

Fra og med 1. januar til og med 30. april mellom kl 1800 og kl 0800.

Fra og med 1. oktober til og med 31. desember mellom kl 1800 og kl 0800.

 

Fiskeridirektoratets Regionkontor i Nordland, Svolvær, kan dispensere fra nattforbudet for bestemte områder og i bestemte tidsrom.

 

 

 

§ 11 Partråling

 

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 23 og 27 kan to fartøy som tråler med samme redskap fordele kvantumet på de samme to fartøy ved levering på følgende vilkår:

 

1.      Fartøyene må skriftlig melde seg som partrållag til Fiskeridirektoratet før fisket tar til.

 

2.      Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for    godkjenning.

 

3.      Melding om at fangsten er fisket av et partrållag skal gis ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering. Meldingene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt.

 

4.      Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av året.

 

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med partråling og godkjenning av fartøy som melder seg som partrållag. 

KAPITTEL IV. KYSTFARTØYGRUPPEN

 § 12 Vilkår for deltakelse 

Fartøy som oppfyller følgende vilkår, kan delta:

 

 

1.      Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 27,50 meter største lengde og ha en lastekapasitet under 1500 hl,

 

 

 

2.      eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet, og

 

3.      fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot, snurrevad eller garn.

 

Fartøy mellom 27,50 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan likevel delta i 2001.

 

Fartøy med en lastekapasitet over 1.500 hl som har deltatt i fisket etter norsk vårgytende sild i 1999 eller i 2000, kan likevel delta i 2001.

 

Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, eller som driver med garn, kan delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet.

 

Fartøy som utøver fiske ved lysing, skal fremstille særskilt lysebåt.

 

Fartøy i kystfartøygruppen som innehar ringnottillatelse, kan ikke delta.

 

 

 

§ 13 Begrensning i deltakelsen

 

Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen med mer enn ett fartøy.

 

 

 

§ 14 Godkjenning

 

Eier og fartøy i kystfartøygruppen som fisker med snurpenot, landnot, snurrevad eller garn må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets Regionkontor som viser at vilkårene i § 12 er oppfylt.

 

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning og utstyr jfr. § 12 første ledd bokstav c og om fremstilling for kontroll.

 

 

 

§ 15 Gruppekvote.

 

Fartøy i kystfartøygruppen kan fiske og levere inntil 192.450 tonn sild.

 

 

 

§ 16 Periodisering m.v

 

Av gruppekvoten kan det maksimalt fiskes 77.357 tonn i perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni.

 

Dersom fisket i kystfartøygruppen er stoppet, kan fartøy som har godkjenning for garnfiske i 2000 eller 2001 likevel fortsette fisket.

 

Uavhengig av ovennevnte periodisering kan det innenfor gruppekvoten i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april fiskes inntil 14.225 tonn norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra  grunnlinjene mellom 61ºN og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr på vilkår som nevnt i kapittel VI. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for 4 mil fra grunnlinjene. Alle fangster fisket som nevnt i første punktum belastes fartøykvoten for norsk vårgytende sild.

 

 

 

§ 17 Maksimalkvote

 

Deltakende fartøy kan fiske følgende kvanta sild:

 

Fartøylengde:                            Maksimalkvote:

 

Fartøy under   7,00 m s.l.                           60 tonn

Fartøy  7,0 -    7,99 m s.l.                          90 tonn

Fartøy  8,0 -    8,99 m s.l.                        120 tonn

Fartøy  9,0 -    9,99 m s.l.                        180 tonn

Fartøy 10,0 - 10,99 m s.l.                        210 tonn

Fartøy 11,0 - 11,99 m s.l.                        240 tonn

Fartøy 12,0 - 12,99 m s.l.                        270 tonn

Fartøy 13,0 - 13,99 m s.l.                        300 tonn

Fartøy 14,0 - 14,99 m s.l.                        360 tonn

Fartøy 15,0 - 15,99 m s.l.                        420 tonn

Fartøy 16,0 - 16,99 m s.l.                        480 tonn

Fartøy 17,0 - 17,99 m s.l.                       540 tonn

Fartøy 18,0 - 18,99 m s.l.                        600 tonn

Fartøy 19,0 - 19,99 m s.l.                        660 tonn

Fartøy 20,0 - 20,99 m s.l.                        720 tonn

Fartøy 21,0 - 21,99 m s.l.                        810 tonn

Fartøy 22,0 - 22,99 m s.l.                        900 tonn

Fartøy 23,0 - 23,99 m s.l.                        990 tonn

Fartøy 24,0 - 24,99 m s.l.                     1.080 tonn

Fartøy 25,0 - 25,99 m s.l.                     1.170 tonn

Fartøy 26,0 m s.l. og over                     1.260 tonn

 

Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve maksimalkvotene.

 

§ 18 Konsumpåbud

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe kystfartøygruppens fiske til mel, olje, fòr eller agnsalg når det gjenstår 100.000 tonn av kystfartøygruppens kvote.

 

 

 

§ 19 Redskapsbegrensning

 

Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om antall garn som kan benyttes per fartøy og for øvrig sette vilkår om utforming av fiskeredskap. 

 

§ 20 Ombygging av fartøy med lastekapasitet over 1.500 hl

Fartøy med lastekapasitet over 1.500 hl som i medhold av § 12 tredje ledd kan delta i kystfartøygruppen kan ikke lenger delta dersom fartøyets lastekapasitet ved ombygging økes ytterligere.

 

§ 21 Samfiske i forbindelse med fiske til låssetting

 

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 23 og 27 kan 2 - to - notfartøy i kystfartøygruppen som er skriftlig påmeldt gå sammen om kast og fiske inntil 1.620 tonn sild. Sild som holdes i not på siden av fartøyet blir ikke ansett som låssatt. Kvantum ut over 1.620 tonn må det enkelte fartøy fiske alene. For øvrig gjelder følgende vilkår:

 

1.      Det enkelte fartøy som skal delta i samfiske må være godkjent av Fiskeridirektoratets Regionkontor,

 

2.      ved påmelding, jfr. § 22, må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende,

 

3.      fartøy kan bare delta i 1 - ett - samfiskelag per kalenderår,

 

4.      fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske, kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 50% igjen av egen kvote, og

 

5.      samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. 

Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets Regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvorledes samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling.

Øvrige bestemmelser om godkjenning, utøvelse, kontroll osv. gjelder også ved samfiske, med unntak for kravet om innenbordsmotor i lettbåt.

 

Fiskeridirektoratet kan endre samfiskekvantumet ved endring av maksimalkvotene.

 

§ 22 Påmelding til samfiske 

Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt for samfiske til låssetting.

Ved fiske nord for Helgelandsflesa skjer påmelding til Norges Sildesalgslag, Harstad. 

Ved fiske sør for Helgelandsflesa skjer påmelding ved innmelding til Norges Sildesalgslag, Bergen.Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. 

KAPITTEL V. FELLESBESTEMMELSER 

§ 23 Kvoteutnyttelse

Intet fartøy eller eier av fartøy kan fiske og levere mer enn én kvote. Fartøy som fyller vilkårene for å delta i flere grupper, kan bare utnytte en kvote og benytte det redskap som gjelder for den gruppe fartøyet har valgt (levert fangst i).

Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og leveres av det fartøy som er tildelt kvoten. Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

§ 24 Leiefartøy 

Det er forbudt å benytte leiefartøy.Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i første ledd, for fartøy som fyller vilkårene for deltakelse i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild, jfr. § 12. 

Fiskeridirektoratet kan ved dispensasjon etter andre ledd sette som vilkår at høvedsmann, samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på 27,50 meter eller mer. 

§ 25 BifangstFiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst. 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50% sild som bifangst regnet etter rommål.Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse eller sei.

  

§ 26 Stopp i fisket m.v.Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om åpningstider og tidsrom for fiske etter sild for de forskjellige fartøy- og redskapsgrupper. Fiskeridirektoratets kompetanse etter første punktum gjelder også fiske etter sild i andre lands soner.  

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periode,- gruppe-, eller totalkvoten er beregnet oppfisket, selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin fartøy- eller maksimalkvote.

 

§ 27 Levering av fangst m.v.

 

Det er forbudt å overføre fangst til annet fartøy eller å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. Det er forbudt å utstede legitimasjonsdokument som bryggeseddel og sluttseddel lydende på fartøy som verken har fisket eller levert fangsten selv.

 

Uten hensyn til forbudet i første ledd første punktum, kan Fiskeridirektoratets Regionkontor gi tillatelse til å overføre fangst med hjemmel i § 28.

 

§ 28 Overføring av fangst mellom fartøyUten hensyn til forbudet i forrige paragraf kan Fiskeridirektoratets Regionkontor tillate overføring av fangst dersom vedkommende fisker med fartøyet befinner seg på feltet på opptakstidspunktet, er utrustet, egnet og bemannet for fisket og godkjent. Eventuell tillatelse til overføring må skje på de vilkår Fiskeridirektoratets regionkontor fastsetter, herunder at overføring fortrinnsvis skal skje mellom grupper som fisker med samme redskapsslag eller etter Regionkontorets dirigering m.v. 

Tillatelse fra Fiskeridirektoratets Regionkontor er likevel ikke nødvendig utenfor sperrede områder ved overføring av fangst fra notkast mellom fartøy i ringnotfartøygruppen. Overføring av fangst som er tatt om bord, er ikke tillatt.

 

§ 29 Kvoteberegning ved eierskifte

 

Bestemmelsene i § 23 gjelder også ved eierendring og utskifting.

 

Ved eierskifte beregnes kvoten med utgangspunkt i følgende:

 

1.      Ved erverv av fartøy med sikte på fortsatt drift, blir fartøyets kvote redusert med det kvantum tidligere eier har fisket.

 

2.      Ved erverv av fartøy til utskifting av tidligere fartøy, blir erstatningsfartøyets kvote redusert med det kvantum eier har fisket på utskiftingsfartøyet.

  

§ 30 Dumping og neddreping

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller fiskeavfall. 

Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkorting av kvoten.

Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd, eller påby opptak av fangst. 

§ 31 Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild

 

Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten.

 

Summen av alle leverte produkter, inklusive biprodukter, må ikke overstige fartøykvoten.

 

Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets Regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

Med ôbiproduktö menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra sjølproduksjon av silderogn.

  

§ 32 AgnfisketUten hensyn til forbudet i § 1 er det innenfor grunnlinjene nord for 62º N tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er oppført på blad A eller B i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt. 

Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61ºN og 62ºN.

 

§ 33 Unntak fra helgedagsfredningen 

Forbudet i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v § 13 første ledd (helgedagsfredning) gjelder inntil videre ikke fra midnatt til kl. 0700 på søndager eller etter kl. 1600 på søndager. Før helgedagsfredningen inntrer er det ikke tillatt å påbegynne utsetting av snurpenot etter kl. 0700.

 

§ 34  Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 

KAPITTEL VI. STENGING AV OMRÅDER M.V.

§ 35 Stenging av kyst- og fjordområder i Nordland

 

I følgende områder i Nordland er det forbudt for havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:

 

1.      Fra NV pynten Åmøya 66º 47,2' N 13º 21' Ø. Derfra i nordvestlig retning til Karlsholmen fyr, 66º 54,7' N 13º 05,6' Ø. Fra Karlsholmen i nordøstlig retning på vestsiden av Fugløyvær til Hernesskagen lykt SV av Bodø 67º 15,5' N 14º 16,8' Ø.

 

2.      Mistfjorden - Karlsøyfjorden - Folla. Sperringen går i en rett linje fra 67º 26,5' N 14º 44' Ø til 67º 40' N 14º 44' Ø.

 

3.      Indre Vestfjorden - Tysfjorden - Ofotfjorden - Tjeldsundet. Sperrelinjen går i en rett linje fra Hamnvikodden 67º 55' N 15º 20' Ø til Storvikklubben 67º 56' N 15º 19' Ø og videre nordover fra Engeløy 67º 58' N 15º Ø langs 15º Ø til 68º 13' N og i nord 68º 40' N tvers over Tjeldsundet.

 4.      Øst-Lofoten - fra Ingjeldsøy til Skomvær. Det sperrede området er på nord og     vestsiden av følgende linjer: Fra 68º 13' N 15º Ø til Skrova fyr 68º 09' N 14º 39' Ø derfra til Balstad lykt 68º 03' N 13º 33' Ø, videre til Værøy fyr 67º 39' N 12º 44' Ø.

 

5.      Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr 67º 24' N 11º 52' Ø. På nordsiden av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa 68º 30' N 15º 13' Ø til grunnlinjemerke utenfor Eggum 68º 19' N 13º 40' Ø. Derfra langs grunnlinjene til Skomvær.

 

6.      Vestfjorden nord for en rett linje trukket fra Værøy fyr 67º 39' N 12º 44' Ø gjennom Landego fyr til fastlandet 67º 25' N 14º 40' Ø.

 

I følgende område i Nordland fylke er det forbudt for fartøy under 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:

Vestfjorden, Ofotfjorden, Tysfjord m.v.: Nord og østenfor rette linjer trukket fra 67º 25' N 14º 40' Ø gjennom Landego fyr til Værøy, 67º 39' N 12º 44' Ø, derfra til Balstad lykt 68º 03' N 13º 33' Ø, videre i en rett linje til Løddingen 68º 26' N 16º Ø. I nord er området avgrenset av en rett linje langs 68º 40' N tvers av Tjeldsundet. 

Uten hinder av bestemmelsene i første og annet ledd, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets Regionkontor fiske sild innenfor sperrelinjene etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.

Fiskeridirektoratets Regionkontor kan ut fra faren for neddreping, innblanding av småsild, samt torsk og sei m.v., forby fiske i hele eller deler av området under avvikling av fisket, og kan for øvrig sette nødvendige vilkår, for eksempel forby omsetning direkte fra notkast, forby fiske i bestemte områder eller eventuelt anvise fisket til andre områder.

Fiskeridirektoratet kan forby fiske med havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde også i andre områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner eller fare for neddreping av sild.

 

§ 36 Sperrede områder sør for 62ºNDet er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62ºN i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa. 

I området mellom 62º 00' N og 60º 30' N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12. nautiske mil.I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62ºN og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.  

Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62ºN til 61ºN.

 

Uten hensynet til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april adgang for fartøy i kystfartøygruppen å fiske inntil 14.225 tonn norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil regnet fra grunnlinjene mellom 61ºN og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for 4 mil fra grunnlinjene. Alle fangster fisket som nevnt i første punktum, belastes fartøykvoten for norsk vårgytende sild. Fiskeridirektoratet kan stoppe fiske når kvantumet er beregnet å ville bli oppfisket. 

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragraf, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.

 

KAPITTEL VII. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

§ 37 Straff 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 38 Ikrafttredelse

 Denne forskrift trer i kraft 1.januar og gjelder til og med 31.desember 2001.

 

öööööööööööööööööööööööö