J-55-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN  

 Bergen, 15.3.2001

ES/SIR

Fiskeridirektoratet har 9. mars 2001 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001 § 26 bestemt: 

 

 

§ 1

 

Kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes fredag 9. mars kl 22.00 da gruppekvotens første periode er beregnet oppfisket, medregnet Fiskeridepartementets tilleggskvantum av 2. mars 2001.Siste frist for innmelding er fredag 9. mars kl. 24.00. 

 

§ 2

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

 

§ 3Denne forskrift trer i kraft straks

 

öööööööööööööööööö