J-231-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-231-2001

(J-217-2000 UTGÅR)

 

                                                                                                         Bergen, 26.11.2001

                                                                                                          HHO/SIR

 

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN I 2002

 

 

Fiskeridepartementet har den 19. november 2001 med hjemmel i lov av 17. juli 1925

nr. 11 om Svalbard § 4, jfr. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, bestemt:

 

§ 1 Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

 § 2 Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

 § 3 Straff 

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 § 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.

 

 

ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö