J-261-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-261-2002
(J-224-2002 UTGÅR)

 

 Bergen, 11.12.2002
 AF/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002
Fiskeridepartementet har den 10. desember 2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, fastsatt følgende endring i  forskrift av 11. desember 2001 nr. 1644 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002:

I

§ 24  Kvoteutnyttelse nytt tredje ledd

Hvert fartøy kan bare fiske og levere én kvote. Dette gjelder også ved eierendringer og utskifting, med unntak av de tilfeller der utskifting skyldes forlis.

Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy, må fiskes og leveres av dette fartøy, og kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i § 24 annet ledd første punkt. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe. 

II
Denne forskriften trer i kraft straks.

””””””””””””””””””””””””””””””””

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002

Fiskeridepartementet har den 11. desember 2001 med hjemmel i  lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter

§ 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, bestemt:

KAPITTEL I  FORBUD OG TOTALKVOTE M.V.

§ 1  Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere norsk vårgytende sild i 2002.

§ 2  Totalkvote og virkeområde

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske og levere inntil 484.500 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N, i internasjonalt farvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Av norsk totalkvote på 484.500 tonn kan følgende kvantum fiskes i de nedenfor nevnte områder:

1. EU-sonen nord for 62° N inntil 5.920 tonn,
2. Islands økonomiske sone inntil 94.200 tonn,
3. Færøysk fiskerisone inntil 20.900 tonn.

Fra og med 1. januar til og med 30. april kan det fiskes innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61° N og 62° N.

Fartøy i kystfartøygruppen kan fra og med 16. februar til og med 30. april fiske 12.225 tonn av kystfartøygruppens kvantum innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 61° N, jf. kapittel VI.

§ 3  Definisjoner

Med ”sild” forstås i denne forskrift norsk vårgytende sild.

Med ”fiske og levere” forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket. Levering omfatter både lossing og omsetning av fangsten med utstedelse av pliktig sluttseddel. For fartøy som ikke selv kan føre fangst, eller for fartøy som må låssette for å kunne samfiske jfr. § 22,

skjer levering ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøperfartøy. Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder bryggeseddel etter lagets bestemmelser.

Med ”lasteromskapasitet” forstås i denne forskrift fartøyets samlede lasteromskapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til

løsført råstoff regnes med i fartøyets lasterom for løsført fangst. 10 hl svarer til 1m3 lasteromsvolum i henhold til denne forskrift.

Med ”partråling” forstås i denne forskrift at fartøyene i parttrållaget må fiske med samme redskap og dra inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under parttråling i henhold til denne forskrift.

 

§ 4  Føringsfartøy

Etter godkjenning fra Fiskeridirektoratet kan fiskefartøy nyttes som føringsfartøy. Fartøyets kvote skal være fisket og levert. Det kan settes vilkår ved bruk av fartøy som føringsfartøy.

KAPITTEL II  RINGNOTGRUPPEN

§ 5  Vilkår for deltakelse

Fartøy med ringnottillatelse, jfr. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot § 2, kan delta.

§ 6  Gruppekvote

Fartøy med ringnottillatelse som nevnt i § 5 kan fiske og levere inntil 244.990 tonn.

§ 7  Fartøykvote

Ringnotfartøy som har adgang til å delta tildeles en fartøykvoter med følgende basiskvoter:

1.500 hl  + 40% av konsesjonskapasiteten fra         0 -      4.000 hl
30% av konsesjonskapasiteten fra  4.000 - 6.000 hl
20% av konsesjonskapasiteten fra  6.000 - 10.000 hl
10% av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

KAPITTEL III  TRÅLGRUPPEN

§ 8  Vilkår for deltakelse

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, jfr. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål , kan delta.

§ 9  Gruppekvote

Fartøy med tråltillatelse som nevnt i § 8, kan fiske og levere inntil 47.850 tonn.

§ 10  Maksimalkvote

Deltakende fartøy kan fiske på maksimalkvoter.  Fartøyenes maksimalkvoter blir utregnet på følgende måte:

Det etableres en basiskvote for hvert enkelt fartøy etter følgende nøkkel:

50 tonn + 50% av bruttotonnasje fra      0      -     100
  40% av bruttotonnasje fra  101      -   200
  30% av bruttotonnasje fra  201      -   300
  20% av bruttotonnasje fra  301      -   400
  10% av bruttotonnasje fra  401      -   600

Maksimalkvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt før 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. 

§ 11  Refordeling

Fiskeridirektoratet kan refordele maksimalkvotene etter 25. november ved å øke faktoren.

Fartøy som vil delta i dette fisket må være påmeldt til Fiskeridirektoratet i Bergen innen
18. november.

§ 12  Trålforbud om natten

Det er forbudt å fiske sild med trål i Norges indre farvann og innenfor 4 mil fra grunnlinjene i Nordland fylke i periodene:

Fra og med 1. januar til og med 30. april mellom kl 1800 og kl 0800.
Fra og med 1. oktober til og med 31. desember mellom kl 1800 og kl 0800.

Fiskeridirektoratets Regionkontor i Nordland, Bodø, kan dispensere fra nattforbudet for bestemte områder og i bestemte tidsrom.

§ 13  Partråling

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 24 og 26 kan to fartøy som tråler med samme redskap fordele kvantumet på de samme to fartøy ved levering på følgende vilkår:

Fartøyene må skriftlig melde seg som partrållag til Fiskeridirektoratet i Bergen før fisket tar til.

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering skal det gis oppgave over at fangsten et tatt som partrållag. Meldingene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt.

Fangst som tas i forbindelse med partråling etter denne bestemmelse må deles med minimum 20 % av fangsten pr levering til det ene fartøyet.

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy innenfor kalenderåret.

Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning

KAPITTEL IV   KYSTFARTØYGRUPPEN

§ 14  Vilkår for deltakelse

Eier med fartøy som oppfyller vilkårene i Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2002, kan delta.

Fartøy som utøver fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

§ 15  Godkjenning

Eier og fartøy i kystfartøygruppen som fisker med snurpenot, landnot, snurrevad eller garn må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt.

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning, utstyr og om fremstilling for kontroll.

§ 16 Gruppekvote

Fartøy i kystfartøygruppen kan fiske og levere inntil 191.660 tonn.

Av gruppekvoten som nevnt i første ledd kan det avsettes en kvantum på 5000 tonn til et fortsatt fiske for fartøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot.

Med fartøy som låssetter menes i denne bestemmelsen fartøy i kystfartøygruppen som i 2002 ikke har levert fangst av norsk vårgytende sild som er direktehåvet.

 

§ 17  Periodisering

Av gruppekvoten kan de maksimalt fiskes og leveres inntil 79.081 tonn i perioden fra og med
1. januar til og med 30. juni.

Uavhengig av ovennevnte periodisering kan det innenfor gruppekvoten i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april fisken inntil 12.225 tonn norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen mellom 61° N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr på vilkår som nevnt i kapittel VI. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for 4 mil fra grunnlinjene. Alle fangster fisket som nevnt i første punktum, belastes fartøykvoten for norsk vårgytende sild.

§ 18  Maksimalkvote

Deltakende fartøy kan fiske følgende kvanta sild:

Fartøylengde:    Maksimalkvote:

Fartøy under   7,00 m s.l.       55,0 tonn
Fartøy  7,0 -    7,99 m s.l.       82,5 tonn
Fartøy  8,0 -    8,99 m s.l.     110,0 tonn
Fartøy  9,0 -    9,99 m s.l.     165,0 tonn
Fartøy 10,0 - 10,99 m s.l.     192,5 tonn

Fartøy 11,0 - 11,99 m s.l.     220,0 tonn
Fartøy 12,0 - 12,99 m s.l.     247,5 tonn
Fartøy 13,0 - 13,99 m s.l.     275,0 tonn
Fartøy 14,0 - 14,99 m s.l.     330,0 tonn
Fartøy 15,0 - 15,99 m s.l.     385,0 tonn
Fartøy 16,0 - 16,99 m s.l.     440,0 tonn
Fartøy 17,0 - 17,99 m s.l.      495,0 tonn
Fartøy 18,0 - 18,99 m s.l.     550,0 tonn
Fartøy 19,0 - 19,99 m s.l.     605,0 tonn
Fartøy 20,0 - 20,99 m s.l.     660,0 tonn
Fartøy 21,0 - 21,99 m s.l.     742,5 tonn
Fartøy 22,0 - 22,99 m s.l.     825,0 tonn
Fartøy 23,0 - 23,99 m s.l.     907,5 tonn
Fartøy 24,0 - 24,99 m s.l.     990,0 tonn
Fartøy 25,0 - 25,99 m s.l.  1.072,5 tonn
Fartøy 26,0 m s.l. og over  1.155,0 tonn

Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve maksimalkvotene.

§ 19  Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet i første ledd om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret senest 31. desember 2001 eller at godkjent målebrev er datert senest samme dato

dersom manglende registrering eller utstedelse av godkjent målebrev skyldes forhold på myndighetenes hånd,
ved nybygg hvis fartøyet er kontrahert før 11. desember 2001, og deler av kjøpesummen er betalt før 11. desember 2001, og nybygget senest er ført i merkeregisteret 31. desember 2002.

§ 20 Konsumpåbud

Fiskeridirektoratet kan stoppe kystfartøygruppens fiske til mel, olje, fôr eller agnsalg når det gjenstår 100.000 tonn av kystfartøygruppens kvote.

§ 21 Redskapsbegrensning

Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om antall garn som kan benyttes per fartøy og for øvrig sette vilkår om utforming av fiskeredskap.

§ 22 Samfiske i forbindelse med fiske til låssetting

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 24 og 26 kan 2 - to - notfartøy i kystfartøygruppen som er skriftlig påmeldt gå sammen om kast og fiske inntil 1.485 tonn sild. Sild som holdes i not på siden av fartøyet blir ikke ansett som låssatt. Kvantum ut over 1.485 tonn må det enkelte fartøy fiske og levere alene. For øvrig gjelder følgende vilkår:

1. Det enkelte fartøy som skal delta i samfiske må være godkjent av Fiskeridirektoratets
    Regionkontor, og

2. ved påmelding, jfr. § 23, må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende, og

3. fartøy kan bare delta i 1 - ett - samfiskelag per kalenderår, og

4. fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske, kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med
    mindre fartøyet har minst 50% igjen av egen kvote, og

5. samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes
    på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker.

Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvorledes samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling.

Øvrige bestemmelser om godkjenning, utøvelse, kontroll mv. gjelder også ved samfiske.

Fiskeridirektoratet kan endre samfiskekvantumet ved endring av maksimalkvotene.

§ 23  Påmelding til samfiske

Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt for samfiske til låssetting.

Ved fiske nord for Helgelandsflesa skjer påmelding til Norges Sildesalgslag, Harstad.

Ved fiske sør for Helgelandsflesa skjer påmelding ved innmelding til Norges Sildesalgslag, Bergen.

Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget.


KAPITTEL V  FELLESBESTEMMELSER

§ 24 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og levere én kvote. Dette gjelder også ved eierendringer og utskifting, med unntak av de tilfeller der utskifting skyldes forlis.

Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy, må fiskes og leveres av dette fartøy, og kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i § 24 annet ledd første punkt. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe. 

§ 25 Bifangst

Fiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst.

Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50% sild som bifangst regnet etter rommål.

Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse eller sei.

§ 26 Levering av fangst m.v.

Det er forbudt å overføre fangst til annet fartøy eller å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

Det er forbudt å utstede legitimasjonsdokument som bryggeseddel og sluttseddel lydende på fartøy som verken har fisket eller levert fangsten selv.

Uten hensyn til forbudet i første ledd første punktum, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å overføre fangst med hjemmel i § 27.

§ 27 Overføring av fangst mellom fartøy

Uten hensyn til forbudet i forrige paragraf kan Fiskeridirektoratets regionkontor tillate overføring av fangst dersom vedkommende fisker med fartøyet befinner seg på feltet på opptakstidspunktet, er utrustet, egnet og bemannet for fisket og godkjent. Eventuell tillatelse til overføring må skje på de betingelser Fiskeridirektoratets regionkontor fastsetter. Som betingelse kan blant annet bestemmes at overføring fortrinnsvis skal skje mellom grupper som fisker med samme redskapsslag eller etter regionkontorets dirigering m.v.

Tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor er likevel ikke nødvendig utenfor sperrede områder ved overføring av fangst fra notkast mellom fartøy i ringnotfartøygruppen. Overføring av fangst som er tatt om bord, er ikke tillatt.

§ 28 Kvoteberegning ved eierskifte

Ved eierskifte beregnes kvoten med utgangspunkt i følgende:

1. Ved erverv av fartøy med sikte på fortsatt drift, blir fartøyets kvote redusert med det kvantum
    tidligere eier har fisket.

2. Ved erverv av fartøy til utskiftning av tidligere fartøy, blir erstatningsfartøyets kvote redusert
    med det kvantum eier har fisket på utskiftingsfartøyet.

§ 29 Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild

Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn rund sild på fartøykvoten.

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten.

Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten.

Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten.

Summen av alle leverte produkter, inklusive biprodukter, må ikke overstige fartøykvoten.

Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

Med ”biprodukt” menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra sjøproduksjon av silderogn.

§ 30 Agnfisket

Uten hensyn til forbudet i § 1 er det innenfor grunnlinjene nord for 62° N tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er oppført på blad A eller B i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.

Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61° N og 62° N.

§ 31 Dumping og neddreping

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller fiskeavfall.

Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkorting av kvoten.

Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd, eller påby opptak av fangst.

§ 32 Stopp i fisket m.v. 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten den enkelte gruppekvote, eller periodekvantum er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele sin fartøy- eller maksimalkvote.

Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om åpningstider og tidsrom for fiske etter sild for de forskjellige fartøy- og redskapsgrupper. Fiskeridirektoratets kompetanse etter første punktum gjelder også fiske etter sild i andre lands soner.

Fartøy i kystfartøygruppen som låssetter og fartøy som fisker med landnot er unntatt fra eventuell stopp i kystfartøygruppens fiske. Fiskeridirektoratet kan likevel stoppe fisket for fartøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot når gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Med fartøy som låssetter menes i denne bestemmelsen fartøy i kystfartøygruppen som i 2002 ikke har levert fangst av norsk vårgytende sild som er direktehåvet.

§ 33  Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.


KAPITTEL VI  STENGING AV OMRÅDER M.V.

§ 34 Stenging av kyst- og fjordområder i Nordland

I følgende områder i Nordland er det forbudt for havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:

1. Fra NV pynten Åmøya 66° 47,2' N 13° 21' Ø. Derfra i nordvestlig retning til Karlsholmen fyr, 66° 54,7' N 13° 05,6' Ø. Fra Karlsholmen i nordøstlig retning på vestsiden av Fugløyvær til Hernesskagen lykt SV av Bodø 67° 15,5' N 14° 16,8' Ø.

2. Mistfjorden - Karlsøyfjorden - Folla. Sperringen går i en rett linje fra 67° 26,5' N 14° 44' Ø til 67° 40' N 14° 44' Ø.

3. Indre Vestfjorden - Tysfjorden - Ofotfjorden - Tjeldsundet. Sperrelinjen går i en rett linje fra Hamnvikodden 67° 55' N 15° 20' Ø til Storvikklubben 67° 56' N 15° 19' Ø og videre nordover fra Engeløy 67° 58' N 15° Ø langs 15° Ø til 68° 13' N og i nord  68° 40' N tvers over Tjeldsundet.

4. Øst-Lofoten - fra Ingjeldsøy til Skomvær. Det sperrede området er på nord og vestsiden av følgende linjer: Fra 68° 13' N 15° Ø til Skrova fyr 68° 09' N 14° 39' Ø derfra til Balstad lykt 68° 03' N 13° 33' Ø, videre til Værøy fyr 67° 39' N 12° 44' Ø.

5. Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr 67° 24' N 11° 52' Ø. På nordsiden av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa 68° 30' N 15° 13' Ø til grunnlinjemerke utenfor Eggum 68° 19' N 13° 40' Ø. Derfra langs grunnlinjene til Skomvær.

6. Vestfjorden nord for en rett linje trukket fra Værøy fyr 67° 39’ N 12° 44’ Ø gjennom Landego fyr til fastlandet 67° 25’ N 14° 40’ Ø.

I følgende område i Nordland fylke er det forbudt for fartøy under 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:

Vestfjorden, Ofotfjorden, Tysfjord m.v.: Nord og østenfor rette linjer trukket fra 67° 25’ N 14° 40’ Ø gjennom Landego fyr til Værøy, 67° 39’ N 12° 44’ Ø, derfra til Balstad lykt 68° 03’ N 13° 33’ Ø, videre i en rett linje til Løddingen 68° 26’ N 16° Ø. I nord er området avgrenset av en rett linje langs 68° 40’ N tvers av Tjeldsundet.

Uten hinder av bestemmelsene i første og annet ledd, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske sild innenfor sperrelinjene etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ut fra faren for neddreping, innblanding av småsild, samt torsk og sei m.v, forby fiske i hele eller deler av området under avvikling av fisket, og kan for øvrig sette nødvendige vilkår, for eksempel forby omsetning direkte fra notkast, forby fiske i bestemte områder eller eventuelt anvise fisket til andre områder.

Fiskeridirektoratet kan forby fiske med havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde også i andre områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner eller fare for neddreping av sild.

§ 35 Fiske sør for 62° N

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62° N i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa.

I området mellom 62° 00’ N og 60° 30’ N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12. nautiske mil.

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62° N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12  nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62° N til 61° N.

Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra  grunnlinjene mellom 61° N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for 4 mil fra grunnlinjene. Alle fangster fisket som nevnt i første punktum, belastes fartøykvoten for norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragraf, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.


KAPITTEL VII  STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 36 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars


1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 37 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.

””””””””””””””””””””””””””””””