J-262-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-262-2002

 

            Bergen, 11.12.2002

            TO/EW

FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003Fiskeridepartementet har den 11. desember 2002 med hjemmel i lov av 26. mars

1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jfr. kgl. res.

av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999

nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:§ 1 Vilkår for deltakelseFor å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt:a)        fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under

            27,50 meter og ha en lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre,b)        eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,c)         fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk

            vårgytende sild med snurpenot, landnot, snurrevad eller garn.Eier av fartøy som skal nytte snurpenot, landnot eller snurrevad må ha deltatt i fisket

etter norsk vårgytende sild med eget fartøy og det må ha blitt levert sild i minst

ett av årene 1998, 1999, 2000 eller før 24. september 2001, eller fått dispensasjon fra

dette vilkåret i 2002.Eier av fartøy som med eget fartøy låssatte eller fisket med landnot og leverte norsk vårgytende sild i det særskilte fisket fra 9. november 2001 til 20. november 2001 kan delta med snurpenot, landnot eller snurrevad.Eier av fartøy som med eget fartøy har fisket norsk vårgytende sild med landnot og levert fangst i perioden 1990 til og med 1997 kan etter søknad til Fiskeridirektoratet delta med landnot.Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy.Eier av fartøy mellom 27,50 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å

delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av lengdevilkåret i første ledd bokstav a.Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok

i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, eller som

driver med garn, kan delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet uavhengig av kravet i første ledd bokstav b.§ 2 DispensasjonFiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 annet ledd når fartøyet ble kontrahert, herunder vesentlig ombygging av eksisterende fartøy, før 1. september 2001 eller avtale om kjøp av fartøyet ble inngått før 1. september 2001, og fartøyet ble overtatt etter 1. desember 2000.Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 annet ledd når aktivitet som beskrevet

i nevnte bestemmelse ikke er oppfylt på grunn av at eier har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv i referanseperioden. Slik tillatelse kan bare gis til personer som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild.Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet i § 1 annet, tredje og fjerde ledd om levering dersom låssatt sild har blitt innmeldt og registrert hos Norges Sildesalgslag.Søknad om dispensasjon i henhold til denne paragraf sendes Fiskeridirektoratet i Bergen.§ 3 GodkjenningEier og fartøy må ha en særskilt godkjenning for 2003 fra ett av Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt.

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll.§ 4 Utskifting av fartøyDeltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild kan ikke overføres til annet fartøy.Ved utskifting av fartøy som har adgang til å delta i fisket kan Fiskeridirektoratet gi eier tillatelse til å delta i fisket i samme gruppe med erstatningsfartøy. Adgang til å delta i fisket med utskiftingsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.Ved utskifting av fartøy som er solgt før 1. januar 2002 kan det ikke gis adgang til å delta i fisket med et erstatningsfartøy, selv om vilkårene for deltakelse etter § 1 er tilstede. Dette gjelder likevel ikke ved utskifting av fartøy når erstatningsfartøyet er registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister før 11. desember 2002, eller når det er gitt ervervstillatelser eller forhåndstilsagn før samme dato og fartøyet er innført i merkeregisteret senest 31. desember 2003.Søknad om slik tillatelse sendes Fiskeridirektoratet i Bergen på fastsatt skjema.§ 5 Salg av fartøySalg av fartøy som har adgang til å delta i fisket, medfører ikke at ny eier gis tilsvarende adgang.Ved salg av slikt fartøy kan Fiskeridirektoratet likevel gi ny eier adgang til delta i fisket dersom de øvrige vilkår for deltakelse er oppfylt.Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.Søknad om slik tillatelse sendes Fiskeridirektoratet i Bergen på fastsatt skjema.§ 6 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i § 1 sjette ledd.Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.Det kan ikke gis tillatelse til å nytte leiefartøy som har største lengde på 27,50 meter eller mer.§ 7 DødsfallDersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan etter søknad

gis adgang til å delta i fisket dersom de øvrige vilkår for deltakelse er oppfylt.Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan også selge

fartøyet med adgang for at ny eier kan få deltakeradgang etter søknad. De øvrige

vilkår for deltakelse må være oppfylt.Søknad om slik tillatelse sendes Fiskeridirektoratet i Bergen på fastsatt skjema.§ 8 StraffDen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i

henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29.

På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 9 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""