J-279-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-279-2002

(J-150-2002 UTGÅR)

 

 

            Bergen, 17.12.2002

            RL/EW

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2003

Fiskeridepartementet har den 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard, § 3, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3 Straff og inndragning

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.

""""""""""""""""""""""""""""