J-280-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-280-2002

(J-231-2001 UTGÅR)

 

 

            Bergen, 17.12.2002

            RL/EW

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN I 2003

Fiskeridepartementet har den 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard, § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, § 1, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

§ 3 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard, § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.

”””””””””””””””””