J-299-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-299-2002

(J-263-2002 UTGÅR)

 

Bergen, 20.12.2002

            TO/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKE ETTER NORDSJØSILD I 2002

 

Fiskeridirektøren har den 16. desember 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak i 2000 § 17, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 11 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, bestemt:

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 17. januar 2002 om forskrift om fastsetting av kvotefaktor mv. ved fiske etter nordsjøsild i 2002 gjøres følgende endringer:

 

§ 2 (kvotefaktor for fartøy med nordsjø- eller industritråltillatelse) oppheves.

 

§ 3 blir § 2

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKE ETTER NORDSJØSILD I 2002.

 

Fiskeridirektøren har den 17. januar 2002 med hjemmel i forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak i 2000 §§ 7 og 17 bestemt :

 

§ 1  Kvotefaktor for fartøy i ringnotgruppen.

 

Kvotefaktoren ved fiske etter sild for fartøy med ringnottillatelse er

 

1,45 i Nordsjøen og

0,15 i Skagerrak.

 

Kvotefaktoren ved fiske etter sild for fartøy mellom 21, 35 og 27,50 meter som har adgang til å delta, er

 

1,15 i Nordsjøen og

0,25 i Skagerrak.

 

Fangst før fastsettelsesdato avregnes av fartøyets kvote.

 

§ 2  Ikrafttredelse m.v.

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2002.

 

””””””””””””””””””””””””””””””