J-300-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-300-2002

(J-221-2002 UTGÅR)

 

 

            Bergen, 20.12. 2002

            TO/EW

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORDSJØSILD

 

Fiskeridirektoratet har den 19. desember 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2002 § 30, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 11 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 6. juni 2002 om stopp i fisket etter nordsjøsild gjøres følgende endringer:

 

§ 2 (ny) skal lyde:

 

§ 2 Stopp i ringnotgruppens fiske

 

Det innføres stopp i ringnotgruppens fiske etter sild i Nordsjøen og i Skagerrak torsdag 19. desember 2002 kl. 22.00. Siste frist for innmelding til salgslaget er samme dag kl. 24.00.

 

§ 3 (ny) skal lyde

 

§ 3 Stopp i trålgruppens fiske

 

Det innføres stopp i trålgruppens fiske etter sild i Nordsjøen torsdag 19. desember 2002 kl. 22.00. Siste frist for innmelding til salgslaget er samme dag kl. 24.00.

 

§§ 2 og 3 blir §§ 4 og 5.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORDSJØSILD

 

Fiskeridirektøren har den 6. juni 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2002 § 23 og § 30, bestemt:

 

§ 1 Stopp i kystfartøygruppens fiske.

 

Det innføres stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på strekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak søndag 29. september 2002. Siste frist for innmelding til salgslaget er samme dag kl 2400.

 

Kystfartøy som deltar i fisket med garn er unntatt fra stoppen.

 

Stoppen gjelder ikke fiske som utøves med hjemmel i § 24 annet ledd i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2002.

 

§ 2 Stopp i ringnotgruppens fiske

 

Det innføres stopp i ringnotgruppens fiske etter sild i Nordsjøen og i Skagerrak torsdag 19. desember 2002 kl. 22.00. Siste frist for innmelding til salgslaget er samme dag kl. 24.00.

 

§ 3 Stopp i trålgruppens fiske

 

Det innføres stopp i trålgruppens fiske etter sild i Nordsjøen torsdag 19. desember 2002 kl. 22.00. Siste frist for innmelding til salgslaget er samme dag kl. 24.00.

 

§ 4 Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 5 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””