Regulering nordsjøsild 2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeridepartementet har den 21. desember 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 13 og 25 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

KAP. I. FORBUD OG TOTALKVOTE M.V.

§ 1 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sild i 2003.

§ 2 Totalkvote

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske og levere inntil 123.670 tonn sild i følgende områder:

Innenfor norske fiskerijurisdiksjonsområder i Nordsjøen utenfor grunnlinjene i ICES statistikkområde IVa, IVb samt et område i ICES statistikkområde IIIa avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr.

Skagerrak begrenset i vest av en rett linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene og utenfor 2 nautiske mil av de norske grunnlinjene.

Innenfor grunnlinjene på kyststrekningen fra 62°N til Lindesnes.

Skagerrak innenfor 2 nautiske mil av de norske grunnlinjene.

§ 3 Definisjoner

Med "fiske og levere" forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket. Levering omfatter både lossing og omsetning av fangsten med utstedelse av pliktig sluttseddel.

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i låssettingsfisket, skjer levering ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøperfartøy. Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder bryggeseddel etter lagets bestemmelser.

Med ”lastekapasitet” forstås i denne forskrift fartøyets samlede lastekapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lastekapasitet for løsført fangst. 10 hl svarer til 1 m3 lasteromsvolum etter denne forskrift.

Med ”partråling” forstås i denne forskrift at fartøyene i partrållag må fiske med samme redskap, og dra med inntil 2 wirer i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling i henhold til denne forskrift.

KAP. II RINGNOTGRUPPEN

§ 4 Vilkår for deltakelse

Følgende fartøy kan delta i fisket:

Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot § 2.

Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre som har deltatt i fisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild, skagerraksild, makrell i Nordsjøen eller makrell nord for 62°N i minst ett av årene 2000, 2001 eller 2002.

Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre som fikk adgang til å delta etter forskrift av 1. juni 1992 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de har deltatt i fisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 2000, 2001 eller 2002.

§ 5 Gruppekvoter

Fartøy med ringnottillatelse som nevnt i § 4 første ledd bokstav a) kan fiske 105.119 tonn. Av dette kvantum kan følgende kvanta fiskes i nedennevnte områder:

a) Nordsjøen i områder som nevnt i § 2 bokstav a,    inntil 97.909 tonn.

b) Skagerrak  i området som nevnt i § 2 bokstav b,    inntil 7.210 tonn.

Ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengde som nevnt i § 4 første ledd bokstav b) og bokstav c) kan fiske inntil 6.307 tonn. Av dette kvantum kan følgende kvanta fiskes i nedenfor nevnte områder:

a) Nordsjøen i områder som nevnt i § 2 bokstav a,    inntil 5.847 tonn.

b) Skagerrak  i området som nevnt i § 2 bokstav b,    inntil 460 tonn.

§ 6 Fartøykvote

Ringnotfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter innenfor de respektive gruppekvoter for Nordsjøen og Skagerrak med følgende basiskvoter:

1.500 hl        + 40% av konsesjonskapasiteten fra              0 -   4.000 hl

                        30% av konsesjonskapasiteten fra       4.000 -   6.000 hl

                        20% av konsesjonskapasiteten fra       6.000 - 10.000 hl

                       10% av konsesjonskapasiteten over   10.000 hl

Kvotene til det enkelte fartøy i Nordsjøen og Skagerrak fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktor en får ved å dividere de respektive gruppekvoter med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet  fastsetter faktoren og kan endre denne.

For ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengde nyttes faktisk lastekapasitet, maksimalt 1.500 hl i basiskvote, som grunnlag for utregning av fartøykvotene.

Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

§ 7 Særskilt turkvoteregulering

Fartøy i kystfartøygruppen er begrenset av kvote på 150 tonn losset kvantum pr tur.

Leveringer over 150 tonn losset kvantum pr. tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelle gjenstående kvote. 

§ 8  Utskifting av fartøy

Eier av fartøy som fyller vilkårene i § 4 bokstav b) eller c) kan ved utskifting av fartøy etter søknad gis adgang til deltakelse i fisket med erstatningsfartøy. Slik tillatelse medfører at adgangen til å delta med utskiftningsfartøyet bortfaller. 

Søknad om adgang til å delta i fisket etter denne paragraf sendes Fiskeridirektoratet i Bergen.

§ 9 Salg av fartøy

Ved salg av fartøy som har deltatt i fisket i medhold av § 4 bokstav b) eller c), kan ny eier etter søknad gis adgang til å delta.

Adgangen for ny eier til å delta i fisket etter nordsjøsild medfører at selgers adgang til å delta bortfaller.

Søknad om adgang til å delta i fisket etter denne paragraf sendes Fiskeridirektoratet i Bergen.

KAP. III TRÅLGRUPPEN

§ 10 Vilkår for deltakelse

Fartøy med nordsjøtrål- eller industritråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål §§ 5-1 og 5-5, kan delta.

§ 11 Gruppekvote m.v.

Uten hensyn til forbudet i § 1, kan fartøy i trålgruppen fiske inntil 8.657 tonn i området som nevnt i § 2 bokstav a.

Kvantumet fastsatt i første ledd inkluderer bifangster av sild som tas i forbindelse med utøvelse av industritrålfisket.

§ 12 Bifangst

Industritrålfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 20% i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

Ved fiske etter tobis med trål med en maskevidde mindre enn 16 mm er det likevel ikke tillatt å ha mer enn 10% sild regnet i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

Fiskeridirektoratet kan endre bifangstprosenten i første og andre ledd dersom utviklingen i fisket gjør dette nødvendig.

§ 13 Adgang til direkte sildefiske

Dersom beregnet kvantum sild som bifangst i industritrålfisket blir mindre enn gruppekvoten som fastsatt i § 11, kan Fiskeridirektoratet fra og med mandag 3. november åpne for et direkte fiske etter sild for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket.

For å kunne delta i et direkte sildefiske, jf. § 10, må fartøy være påmeldt skriftlig til Fiskeridirektoratet innen mandag 27. oktober 2003.

Skal sild leveres til konsum må fartøyet godkjennes for konsumfiske av Fiskeridirektoratets Regionkontor.

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen av et eventuelt direktefiske etter sild, fortrinnsvis slik at en størst mulig del av kvoten går til konsumanvendelse.

§ 14 Maksimalkvote ved direkte sildefiske.

Deltakende fartøy kan fiske på maksimalkvoter. Fartøyenes maksimalkvote blir utregnet på følgende måte:

Det etableres en basiskvote for hvert enkelt fartøy etter følgende nøkkel:

50 tonn +  50% av bruttotonnasje fra          0     -        100

                     40% av bruttotonnasje fra         101      -             200

                     30% av bruttotonnasje fra         201      -             300

                     20% av bruttotonnasje fra         301      -             400

                     10% av bruttotonnasje fra         401      -             600

Maksimalkvoten til det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting-/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

§ 15 Partråling

Uten hensyn til forbudet i § 22 kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de samme to fartøy ved levering på følgende vilkår:

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Fiskeridirektoratet i Bergen innen mandag 27. oktober 2003.

Fangst som tas i forbindelse med partråling skal deles med minimum 20% av fangsten pr. levering til det ene fartøyet.

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt.

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av 2003.

Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning.

KAP. IV KYSTFARTØYGRUPPEN

§ 16 Vilkår for deltakelse

Fartøy som fyller vilkårene i forskrift av 11. desember 2002 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2003, kan delta.

§ 17 Gruppekvoter

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy i kystfartøygruppens gruppe I fiske inntil 9.894 tonn i områdene nevnt i § 2 bokstav a), b), c) og d).

Av gruppekvoten som nevnt i første ledd er det avsatt et kvantum på 1/3 av gruppekvoten til et fortsatt fiske for fartøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot.


Fartøy på 21,35 meter største lengde eller mindre med adgang til å delta i gruppe II eller med garn i henhold til forskrift av 11. desember 2002 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2003, kan fiske og levere innenfor en avsetning på 250 tonn nordsjøsild.

§ 18  Maksimalkvote

Deltakende fartøy i gruppe I kan fiske følgende kvanta sild:

a) Fartøy  med 9,99 meter største lengde eller mindre      45 tonn

b) Fartøy mellom 10,00 - 14,99 meter største lengde     90 tonn

c) Fartøy mellom 15,00 - 21,00 meter største lengde   160 tonn

d) Fartøy mellom 21,00 - 21,35 meter største lengde   225 tonn

Fartøy i gruppe II og fartøy som deltar med garn, jf. § 17 siste ledd, kan fiske og levere inntil 5 tonn.

§ 19 Særskilt turkvoteregulering

Fartøy i kystfartøygruppen er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum pr. tur.

Leveringer over 150 tonn losset kvantum pr tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelle gjenstående kvote.

§ 20  Beregning av kvote ved utskifting og ombygging


Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent

målebrev datert senest samme dato.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at utskiftningen eller ombygging må være innført i merkeregisteret senest 31. desember 2002 eller at godkjent målebrev er datert senest samme dato dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd.

Ved utskiftning til mindre fartøy etter 31. desember 2002 skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde.

§ 21 Anvendelse av fangst

Fartøy som deltar i kystfisket kan bare fiske til konsum eller agn.

I områdene nevnt i § 2 bokstav c) og d) kan vedkommende salgslag bestemme at alle sildefangster låssettes. Før direktefisket stoppes kan salgslagene dispensere fra dette påbudet.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra konsumpåbudet, herunder når hele eller deler av fangsten av kvalitetsmessige grunner ikke kan anvendes til konsum eller agn.

KAP. V FELLESBESTEMMELSER

§ 22 Kvoteutnyttelse.

Hvert fartøy kan bare fiske og levere èn kvote.

Ved erverv av fartøy med sikte på fortsatt drift blir fartøyets kvote redusert med det kvantum tidligere eier har fisket med samme fartøy.

Ved erverv av fartøy til utskiftning av annet fartøy blir erstatningsfartøyets kvote redusert med det kvantum som er fisket med utskiftningsfartøyet.

Det kvantum som eier av fartøy i gruppe II har fisket og levert kommer til fradrag på maksimalkvoten ved eventuell deltakelse i gruppe I. 

§ 23 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å levere fangst fisket av annet fartøy. Forbudet i første punktum gjelder ikke overføring av fangst mellom fartøy i ringnotgruppen under fiske på feltet for å unngå neddreping. Overføring av fangst som er tatt om bord er likevel ikke tillatt. 

Fiskeridirektoratet kan ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i § 22 første ledd og § 23 første punktum. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

§ 24 Levering av fangst m.v.

Det er forbudt å utstede legitimasjonsdokument som bryggeseddel og sluttseddel lydende på fartøy som verken har fisket eller levert fangsten selv. 

§ 25 Bifangst

Sildefangster kan inneholde bifangster av makrell med inntil 10% i vekt av fangsten om bord eller av landet fangst.

§ 26 Dumping og neddreping

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller fiskeavfall.

I fiske med not er det i alle tilfeller forbudt å slippe fangst etter at pumping av fangsten normalt kan påbegynnes.

Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkorting av kvoten.

Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd, eller påby opptak av fangst.

§ 27 Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller den enkelte gruppekvote er beregnet oppfisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele sin fartøy- eller maksimalkvote.

Fartøy i kystfartøygruppen som låssetter er unntatt fra stopp i kystfartøygruppens fiske når 2/3 av kystfartøygruppens kvote er oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for fartøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot når gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fartøy med adgang til å delta i gruppe II eller med garn, jf. § 17 siste ledd, er unntatt fra en eventuell stopp i kystfartøygruppens fiske.

§ 28 Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild

Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet med 2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Ved produksjon av hel saltet sild, er omregningsfaktoren 1, slik at 1 tonn hel saltet sild blir avregnet med 1 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Ved produksjon av hodekappet saltet sild, er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.

Summen av alle leverte produkter, inklusive biprodukter, må ikke overstige fartøykvoten.

Levering av biprodukt skal kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionskontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

Med “biprodukt” menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra sjølproduksjon av silderogn.

§ 29 Agnfiske

Fiskere som er ført på blad A i fiskermanntallet kan bruke not i fiske etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy under 21,35 meter største lengde.

§ 30 Helligdagsfredning

Det er forbudt å fiske med not i Skagerrak fra og med lørdag kl. 24.00 til og med søndag kl. 24.00

§ 31 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

KAP. VI STENGING AV OMRÅDER M.V.

§ 32  Geografiske sperreområder

I området mellom 62°00’N og 60°30’N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil. Forbudet omfatter også norsk vårgytende sild.

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene. Forbudet i første punktum er ikke til hinder for et begrenset fiske for kystfartøy etter regler fastsatt i forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2003.

KAP. VII STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 33 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 34 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.