J-118-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-118-2002

(J-145-2001 UTGÅR)                                                                                                          Bergen, 11.6.2002

                                                                                                          RLØ/SIR

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 3. SEPTEMBER 1998 OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I DEN NORDØSTLIGE DEL AV NORGES ØKONOMISKE SONE.

Fiskeridepartementet har den 7. juni 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bestemt:

1. I Fiskeridepartementets forskrift av 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone gjøres følgende endring:

§ 2 (endret), skal lyde:Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 7. juni og frem til 1. oktober 2002 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1.      N 70º 40,5`                            E 21º 59,1`

2.      N 74º 4,73`                            E 19º 5,76`

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

3.      N 72º 10,46`           E 10º 18,42`Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt. 

2. 

 Denne forskrift trer i kraft straks.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM FORBUD MOT  Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I DEN NORDØSTLIGE DEL AV NORGES ØKONOMISKE SONEFiskeridepartementet har 3. september 1998 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastsatt følgende forskrift:§ 1Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fiske norsk vårgytende sild nordøst for

en rett linje fra 72 grader 10,46 minutter nord, 10 grader 18,42 minutter øst til

Darupkjeret 70 grader 40,5 minutter nord, 21 grader 59,1 minutter øst.§ 2Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fra 7. juni og frem til 1. oktober 2002 drives fiske etter norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:1.      N 70º 40,5`                            E 21º 59,1`

2.      N 74º 4,73`                            E 19º 5,76`

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

3.      N 72º 10,46`           E 10º 18,42`Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 10% i vekt. § 3Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av

3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.§ 4Denne forskrift trer i kraft straks."""""""""""""""""""""""""""