J-228-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-228-2002

(J-223-2002 UTGÅR)

                                                                                                   Bergen, 5.11.2002

                                                                                                   AFj/EW

 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD FOR FARTØY UNDER 27,50 METER STØRSTE LENGDE I 2002.Fiskeridepartementet har den 31. oktober 2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr.

15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl. res av 11.

februar 2000, bestemt:

 

I

 

I forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy under 27,50 meter største lengde i 2002, gjøres følgende endring:

 

§ 1 (endret) skal lyde:

 

For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt:

a)       fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under 27,50 meter og ha en lasteromskapasitet på 1.500 hl eller mindre,

b)         eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

c)       fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot, snurrevad eller garn.

 

Eier av fartøy som skal nytte snurpenot, landnot eller snurrevad må ha deltatt i fisket etter norsk vårgytende sild med eget fartøy og det må ha blitt levert sild i minst ett av årene 1998, 1999, 2000 eller før 24. september 2001.

 

Eier av fartøy som med eget fartøy låssatte eller fisket med landnot og leverte norsk vårgytende sild i det særskilte fisket fra 9. november 2001 til 20. november 2001 kan delta med snurpenot, landnot eller snurrevad.

 

Eier av fartøy som med eget fartøy har fisket norsk vårgytende sild med landnot og levert fangst i perioden 1990 til og med 1997 kan etter søknad til Fiskeridirektoratet delta med landnot.

 

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

 

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy.

 

Eier av fartøy mellom 27,50 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av lengdevilkåret i første ledd bokstav a.

 

Eier av fartøy med godkjent lasteromskapasitet over 1500 hl som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild i 2000 eller 2001 kan delta med fartøyet uavhengig av lastekapasitetsbegrensningen i første ledd bokstav a.

 

Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, eller som driver med garn, kan delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet uavhengig av kravet i første ledd bokstav b.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

 

”””””””””””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette

 

FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD FOR FARTØY UNDER 27,50 METER STØRSTE LENGDE I 2002

 

Fiskeridepartementet har den 10. desember 2001 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Vilkår for deltakelse

For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt:

a)             fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under 27,50 meter og ha en lasteromskapasitet på 1.500 hl eller mindre,

b)      eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

c)      fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild

 

         med snurpenot, landnot, snurrevad eller garn.

 

Eier av fartøy som skal nytte snurpenot, landnot eller snurrevad må ha deltatt i fisket etter norsk vårgytende sild med eget fartøy og det må ha blitt levert sild i minst ett av årene 1998, 1999, 2000 eller før 24. september 2001.

 

Eier av fartøy som med eget fartøy låssatte eller fisket med landnot og leverte norsk vårgytende sild i det særskilte fisket fra 9. november 2001 til 20. november 2001 kan delta med snurpenot, landnot eller snurrevad.

 

Eier av fartøy som med eget fartøy har fisket norsk vårgytende sild med landnot og levert fangst i perioden 1990 til og med 1997 kan etter søknad til Fiskeridirektoratet delta med landnot.

 

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

 

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy.

 

Eier av fartøy mellom 27,50 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av lengdevilkåret i første ledd bokstav a.

 

Eier av fartøy med godkjent lasteromskapasitet over 1500 hl som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild i 2000 eller 2001 kan delta med fartøyet uavhengig av lastekapasitetsbegrensningen i første ledd bokstav a.

 

Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, eller som driver med garn, kan delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet uavhengig av kravet i første ledd bokstav b.

 

§ 2 Godkjenning

 

Eier og fartøy må ha en særskilt godkjenning for 2002 fra ett av Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt.

 

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning og utstyr og om fremstilling for kontroll.

 

§ 3 Dispensasjon

 

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 annet ledd når fartøyet ble kontrahert, herunder vesentlig ombygging av eksisterende fartøy, før 1. september 2001 eller avtale om kjøp av fartøyet ble inngått før 1. september 2001, og fartøyet ble overtatt etter 1. desember 2000.

 

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 annet ledd når aktivitet som beskrevet i nevnte bestemmelse ikke er oppfylt på grunn av at eier har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv.

 

Søknad om slik dispensasjon må være Fiskeridirektoratet i hende innen 1. mars 2002.11.05

 

§ 4 Utskifting av fartøy

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild kan ikke overføres til annet fartøy.

Ved utskifting av fartøy som har adgang til å delta i fisket kan Fiskeridirektoratet gi eier tillatelse til å delta i fisket i samme gruppe med erstatningsfartøy.

Adgang til å delta i fisket med utskiftingsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

 

§ 5 Salg av fartøy

 

Salg av fartøy som har adgang til å delta i fisket, medfører ikke at ny eier gis tilsvarende adgang.

Ved salg av slikt fartøy kan Fiskeridirektoratet likevel gi ny eier adgang til delta i fisket dersom de øvrige vilkår for deltakelse er oppfylt.

 

Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

 

Søknad om slik tillatelse skal fremmes gjennom Fiskeridirektoratets regionkontor eller fiskerikontor.

 

Ved vurdering av om adgang skal gis, skal det særskilt legges vekt på om salget vil medføre en oppsplitting av fartøyets driftsgrunnlag.

 

§ 6 Tillatelse på grunnlag av tidligere eierskap

Person som hadde eierinteresser i juridisk person (selskap) med aktivitet som beskrevet i § 1 første ledd bokstav c), kan etter søknad gis adgang til å delta, dersom den juridiske personen er oppløst.

 

Søknad om adgang til å delta etter denne paragraf sendes Fiskeridirektoratet. Det skal ved behandling av søknaden legges vekt på hvorvidt et flertall av de tidligere eierinteressene i selskapet støtter søknaden.

 

§ 7 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

 

Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, gi tillatelse til at adgangen til å delta overføres til annet fartøy.

 

Fiskeridirektoratet kan ved dispensasjon etter første ledd sette som vilkår at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

 

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på 27,50 meter eller mer.

 

§ 8 Dødsfall

 

Dersom fartøyeier dør bortfaller adgangen til å delta i fisket.

 

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan likevel :

 

a)      gis adgang til å delta  i fisket dersom de øvrige vilkår for deltakelse er oppfylt.

b)      selge fartøyet. Ved salg av fartøyet kan ny eier etter søknad gis adgang til å delta i fisket

         dersom vilkårene i § 5 er oppfylt.

 

§ 9 Ervervstillatelse

 

Ved erverv (eierskifte), utskiftning og ombygging, herunder forlengelse, av fartøy med største lengde på 15,68 meter (50 fot) eller mer, må det være gitt tillatelse i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, for at tillatelse til deltakelse i fisket etter norsk

vårgytende sild kan gis.

 

§ 10 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 11 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,