-241-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-241-2003

(J-197-2003 UTGÅR)

 

 

Bergen, 15.12.2003

                                                                                                         

TO/EW

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD I 2004

 

Fiskeridepartementet har den 11. desember 2003 med hjemmel i lov av

17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1. Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

§ 2. Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

§ 3. Straff og inndragning

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 4. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.

 

”””””””””””””””””””