J-235-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-235-2003

(J-60-2003 UTGÅR)

 

Bergen, 11.12.2003

                                                                                                         

RL/EW

FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORDSJØSILD SØR FOR 62°N I 2004

Fiskeridepartementet har den 9. desember 2003 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

KAPITTEL 1. FARTØY I GRUPPE I

 

§ 1 Vilkår for å delta

 

For å kunne delta i gruppe I i kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild sør for 62ºN i 2004 må følgende vilkår være oppfylt:

 

a)     fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde på 21,35 meter og ha en lastekapasitet på 1.500 hl. eller mindre,

 

b)     eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

 

c)      fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

 

a)     eier må ha deltatt i fisket etter nordsjøsild med not med eget fartøy og levert minst følgende kvanta sild i minst ett av årene 1999, 2000 eller 2001:

 

 

Fartøy under 10 meter

3,0 tonn

 

Fartøy mellom 10 - 14,99 meter

5,0 tonn

 

Fartøy mellom 15 - 20,99 meter

10,0 tonn

 

Fartøy mellom 21 - 21,35 meter

12,5 tonn

 

Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort.

 

Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy m.m. slik tillatelse gis i medhold av denne forskrift.

 

 

 

§ 2 Dispensasjon

 

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 første ledd bokstav d når fartøyet ble kontrahert i perioden fra 1. januar til 31. desember 2001 eller avtale om kjøp av fartøyet ble inngått i den nevnte periode, og fartøyet ble overtatt etter 1. juni 2001. Ved avtale om kjøp må fartøyet likevel være innført i Fiskeridirektoratets merkeregister senest 1. januar 2003. Det er et vilkår at fisket etter nordsjøsild var en del av det planlagte driftsgrunnlaget.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 første ledd bokstav d når fartøyet ble ervervet etter 1. januar 2001, men overtatt før 1. juni 2001, dersom maksimalkvoten for 2001 ved overtakelsen allerede var oppfisket. Første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra vilkåret i § 1 første ledd bokstav d dersom eier av fartøy har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eier ikke har adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter nordsjøsild.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet i § 1 første ledd bokstav d om levering dersom låssatt nordsjøsild har blitt innmeldt og registrert hos Norges Sildesalgslag.

Med overtakelse menes at fartøyet er registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister.

 

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle gi eiere av eldre fartøy over 21,35 meter største lengde som tradisjonelt har drevet et kystnotfiske etter nordsjøsild adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

§ 3 Godkjenning

 

Eier og fartøy som skal nytte not må ha særskilt godkjenning for 2004 fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for å delta er oppfylt.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning, utstyr og om fremstilling for kontroll.

 

§ 4 Utskiftning av fartøy

 

Ved utskiftning av fartøy som har adgang til å delta i fisket, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fisket med erstatningsfartøy. 

 

Adgang til å delta i fisket med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

 

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

§ 5 Salg av fartøy

 

Ved salg av fartøy som har adgang til å delta, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fisket dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. 

 

Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

 

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

§ 6 Dødsfall

 

Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.

 

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan gis adgang til å delta i fisket dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

 

Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta, kan også selge fartøyet med adgang for ny eier til å delta i fisket dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt.

 

Søknad sendes på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

§ 7 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, gi midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. 

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

 

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde over 21,35 meter.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

KAPITTEL 2. FARTØY I GRUPPE II

 

§ 8 Vilkår for å delta

 

For å kunne delta i gruppe II i kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild sør for 62ºN i 2004 må følgende vilkår være oppfylt:

 

a)     fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde på 21,35 meter og ha en lastekapasitet på 1.500 hl. eller mindre,

 

b)     eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet,

 

c)      fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot, landnot eller garn. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

 

Eier av fartøy som deltar i andre fartøygrupper eller i gruppe I, har ikke adgang til å delta i gruppe II med annet fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta i gruppe II med andre høvedsmenn.

 

Eier av fartøy som deltar i gruppe II, har ikke adgang til å delta i gruppe II med annet fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta i gruppe II med andre høvedsmenn.

 

Med eier forstås den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50% av eierandelene i fartøyet.

 

§ 9 Godkjenning

 

Eier og fartøy som deltar i gruppe II må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at vilkårene for å delta er oppfylt.

 

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning, utstyr og om fremstilling for kontroll.

 

KAPITTEL 3. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

§ 10 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 11 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.

 

”””””””””””””””””””””””””””””