J-249-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-249-2003

(J-280-2002 UTGÅR)

 

 

Bergen, 16.12.2003

                                                                                                      

TO/EW

 

FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE NORSK VÅRGYTENDE SILD I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN I 2004

 

Fiskeridepartementet har den 11. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 fastsatt følgende forskrift;

 

§ 1. Virkeområde

 

Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards teritorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

 

§ 2. Generelt forbud

 

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

 

§ 3. Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 4. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.

 

””””””””””””””””””””””””