J-33-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-33-2003
(J-23-2003 UTGÅR)
 Bergen, 12.02.2003
 HCH/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.

Fiskeridirektoratet har den 10. februar med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2003 § 24, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 1, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21 jf kgl. res av 11 februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

I

§ 4 siste ledd (endret) skal ha følgende ordlyd:

Faktoren for fisket fra 1. januar til og med 30. april er fastsatt til 4,1.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

"""""""""""""""""""""""""""""""""

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003
Fiskeridepartementet har den 20. desember 2002 med hjemmel i  lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 25 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, bestemt:

KAPITTEL I  FORBUD OG DEFINISJONER

§ 1 Forbud
 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere norsk vårgytende sild i 2003.

§ 2 Definisjoner

Med "sild" forstås i denne forskrift norsk vårgytende sild.

Med "fiske og levere" forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket. Levering omfatter både lossing og omsetning av fangsten med utstedelse av pliktig sluttseddel.

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i et eventuelt låssettingsfiske, skjer levering ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøperfartøy.

Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder bryggeseddel etter lagets bestemmelser.

Med "lastekapasitet" forstås i denne forskrift fartøyets samlede lastekapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lastekapasitet for løsført fangst. 10 hl svarer til 1 m3 lasteromsvolum etter denne forskrift.

Med "partråling" forstås i denne forskrift at fartøyene i partrållag må fiske med samme redskap, og dra med inntil 2 wirer i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling i henhold til denne forskrift.

KAPITTEL II   RINGNOTGRUPPEN
 
§ 3 Vilkår for deltakelse
 
Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot § 2, kan delta.
 
§ 4 Fartøykvote
 
Ringnotfartøy som har adgang til å delta tildeles fartøykvoter til fiske i perioden fra

1. januar til og med 30. april med følgende basiskvoter:

1.500 hl +   40% av konsesjonskapasiteten fra                 0 -   4.000 hl
               30% av konsesjonskapasiteten fra    4.000  -   6.000 hl
               20% av konsesjonskapasiteten fra    6.000  - 10.000 hl
               10% av konsesjonskapasiteten over            10.000 hl

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).
 
Kvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

Faktoren for fisket fra 1. januar til og med 30. april er fastsatt til 4,1.


KAPITTEL III  TRÅLGRUPPEN
 
§ 5 Vilkår for deltakelse
 
Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, jfr. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 8-1, kan delta.

§ 6 Maksimalkvote

Deltakende fartøy kan fiske i perioden fra1. januar til og med 30. april på maksimalkvoter. Fartøyenes maksimalkvoter blir utregnet på følgende måte:
 
Det etableres en basiskvote for hvert enkelt fartøy etter følgende nøkkel:
 
50 tonn + 50% av bruttotonnasje fra        0      -      100
           40% av bruttotonnasje fra    101      -      200
           30% av bruttotonnasje fra     201      -      300
           20% av bruttotonnasje fra     301      -      400
           10% av bruttotonnasje fra     401      -      600
 
Maksimalkvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.
 
Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets
begynnelse eller tidligere.
 
Faktoren for fisket fra 1. januar til og med 30. april er fastsatt til 3,2.

§ 7 Trålforbud om natten
 
Det er forbudt å fiske sild med trål i Norges indre farvann og innenfor 4 mil fra grunnlinjene i Nordland fylke i periodene:
 
   Fra og med 1. januar til og med 30. april mellom kl 1800 og kl 0800.
  
Fiskeridirektoratets Regionkontor i Nordland, Bodø, kan dispensere fra nattforbudet for bestemte områder og i bestemte tidsrom.

§ 8 Partråling
 
Uten hensyn til forbudet i § 16 kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de samme to fartøy ved levering på følgende vilkår:

Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Fiskeridirektoratet i Bergen før fisket tar til.

Fangst som tas i forbindelse med partråling skal deles med minimum 20% av fangsten pr. levering til det ene fartøyet.

Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt.

Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av 2003.

Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning.

KAPITTEL IV   KYSTFARTØYGRUPPEN
 
§ 9 Vilkår for deltakelse
 
Eier med fartøy som oppfyller vilkårene i Fiskeridepartementets forskrift av 11. desember 2002 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2003, kan delta.
 
Fartøy som utøver fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

§ 10 Midlertidig periodekvote og maksimalkvoter i perioden 1. januar til og med 30. april:

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan i perioden 1. januar til og med 30. april fiske inntil 60.000 tonn sild.

Deltakende fartøy kan fiske følgende kvanta sild:
 
 Fartøylengde:                        Maksimalkvote:
Fartøy under   7,00 m s.l.  35,0 tonn
Fartøy  7,0 -    7,99 m s.l.  52,5 tonn
Fartøy  8,0 -    8,99 m s.l.  70,0 tonn
Fartøy  9,0 -    9,99 m s.l.  105,0 tonn
Fartøy 10,0 - 10,99 m s.l.  122,5 tonn
Fartøy 11,0 - 11,99 m s.l.  140,0 tonn
Fartøy 12,0 - 12,99 m s.l.  157,5 tonn
Fartøy 13,0 - 13,99 m s.l.  175,0 tonn
Fartøy 14,0 - 14,99 m s.l.  210,0 tonn
Fartøy 15,0 - 15,99 m s.l.  245,0 tonn
Fartøy 16,0 - 16,99 m s.l.  280,0 tonn
Fartøy 17,0 - 17,99 m s.l.  315,0 tonn
Fartøy 18,0 - 18,99 m s.l.  350,0 tonn
Fartøy 19,0 - 19,99 m s.l.  385,0 tonn
Fartøy 20,0 - 20,99 m s.l.  420,0 tonn
Fartøy 21,0 - 21,99 m s.l.  472,5 tonn
Fartøy 22,0 - 22,99 m s.l.  525,0 tonn
Fartøy 23,0 - 23,99 m s.l.  577,5 tonn
Fartøy 24,0 - 24,99 m s.l.  630,0 tonn
Fartøy 25,0 - 25,99 m s.l.  682,5 tonn
Fartøy 26,0 m s.l. og over  735,0 tonn
 

Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve maksimalkvotene.

§ 11 Særskilt turkvoteordning

Fartøy i kystfartøygruppen er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum per tur.

Leveringer over 150 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets eventuelle gjenstående kvote.

§ 12 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging
 
Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent
målebrev datert senest samme dato.

 

§ 13 Redskapsbegrensning
 
Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om antall garn som kan benyttes per fartøy og for øvrig sette vilkår om utforming av fiskeredskap.
 
§ 14 Samfiske i forbindelse med fiske til låssetting

Uten hensyn til forbudet i § 16 kan 2 - to - notfartøy i kystfartøygruppen som er skriftlig

påmeldt gå sammen om kast og fiske inntil 324 tonn sild. Sild som holdes i not på siden av fartøyet blir ikke ansett som låssatt. Kvantum ut over 324 tonn må det enkelte fartøy fiske og levere alene. For øvrig gjelder følgende vilkår:
 
Det enkelte fartøy som skal delta i samfiske må være godkjent av
Fiskeridirektoratets  regionkontor, og

ved påmelding, jf. § 15, må samfiskerne utpeke en av deltakerne som
ansvarshavende, og

3.   fartøy kan bare delta i 1 - ett - samfiskelag per kalenderår, og

fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske, kan ikke delta i samfiske i samme
kalenderår, med mindre fartøyet har minst 50 % igjen av egen kvote, og

samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert.
Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker.

Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvorledes samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling.
 
Øvrige bestemmelser om godkjenning, utøvelse, kontroll mv. gjelder også ved samfiske.
 
Fiskeridirektoratet kan endre samfiskekvantumet ved endring av maksimalkvotene.
 
§ 15 Påmelding til samfiske
 
Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting.
 
Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget.
 
KAPITTEL V  FELLESBESTEMMELSER
 
 

§ 16 Kvoteutnyttelse
 
Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote.

Ved erverv av fartøy med sikte på fortsatt drift blir fartøyets kvote redusert med det kvantum tidligere eier har fisket med samme fartøy.

Ved erverv av fartøy til utskiftning av annet fartøy blir erstatningsfartøyets kvote redusert med det kvantum som er fisket med utskiftningsfartøyet.

Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra forbudet i § 16. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

§ 17 Overføring av fangst
 
Uten hensyn til forbudet i § 16 kan Fiskeridirektoratets regionkontor tillate overføring av fangst dersom vedkommende fisker med fartøyet befinner seg på feltet på
opptakstidspunktet, er utrustet, egnet og bemannet for fisket og godkjent. Eventuell tillatelse til overføring må skje på de betingelser Fiskeridirektoratets regionkontor fastsetter. Som betingelse kan blant annet bestemmes at overføring fortrinnsvis skal skje mellom grupper som fisker med samme redskapsslag eller etter regionkontorets dirigering m.v.
 
Tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor er likevel ikke nødvendig utenfor sperrede områder ved overføring av fangst fra notkast mellom fartøy i ringnotfartøygruppen. Overføring av fangst som er tatt om bord, er ikke tillatt.

§ 18 Levering av fangst m.v.

Det er forbudt å utstede legitimasjonsdokument som bryggeseddel og sluttseddel lydende på fartøy som verken har fisket eller levert fangsten selv.

§ 19 Bifangst
 
Fiskeridirektoratet kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild tatt som bifangst.
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50% sild som bifangst regnet etter rommål.
 
Ved fiske etter sild med trål, snurrevad eller not er det forbudt å ha bifangst av torsk, hyse eller sei.
 
§ 20 Dumping og neddreping
 
Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller fiskeavfall.
 
I fiske med not er det i alle tilfeller forbudt å slippe fangst etter at pumping av fangsten normalt kan påbegynnes.

Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkorting av kvoten.

Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd, eller påby opptak av fangst.

§ 21 Stopp i fisket m.v.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele sin fartøy- eller maksimalkvote.

§ 22 Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild
 
Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir avregnet
med 2 tonn rund sild på fartøykvoten.
 
Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik av 1 tonn silderogn blir avregnet med 9 tonn rund sild på fartøykvoten.
 
Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel, saltet sild blir avregnet med 1 tonn rund sild på fartøykvoten.
 
Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn rund sild på fartøykvoten.
 
Summen av alle leverte produkter, inklusive biprodukter, må ikke overstige fartøykvoten.
 
Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor, og føres særskilt på sluttseddelen.

Med "biprodukt" menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert fra sjøproduksjon av silderogn.

§ 23 Agnfisket
 
Uten hensyn til forbudet i § 1 er det innenfor grunnlinjene nord for 62°N tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er oppført på blad A eller B i fiskermanntallet og bare med ett merkeregistrert fartøy. Omsetning av fangsten er forbudt.
 
Fra og med 1. januar til og med 30. april er det også tillatt å fiske sild til eget forbruk av agn innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene mellom 61°N og 62°N.

§ 24 Bemyndigelse
 
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.
 
KAPITTEL VI  STENGING AV OMRÅDER M.V.

§ 25 Stenging av kyst- og fjordområder i Nordland
 
I følgende områder i Nordland er det forbudt for havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:
 
Fra NV pynten Åmøya 66° 47,2' N 13° 21' Ø. Derfra i nordvestlig retning til Karlsholmen fyr, 66° 54,7' N 13° 05,6' Ø. Fra Karlsholmen i nordøstlig retning på vestsiden av Fugløyvær til Hernesskagen lykt SV av Bodø 67° 15,5' N 14° 16,8' Ø.

Mistfjorden - Karlsøyfjorden - Folla. Sperringen går i en rett linje fra 67° 26,5' N 14° 44' Ø til 67° 40' N 14° 44' Ø.

Indre Vestfjorden - Tysfjorden - Ofotfjorden - Tjeldsundet. Sperrelinjen går i en rett linje fra Hamnvikodden 67° 55' N 15° 20' Ø til Storvikklubben 67° 56' N 15° 19' Ø og videre nordover fra Engeløy 67° 58' N 15° Ø langs 15° Ø til 68° 13' N og i nord 68° 40' N tvers over Tjeldsundet.

Øst-Lofoten - fra Ingjeldsøy til Skomvær. Det sperrede området er på nord og vestsiden av følgende linjer: Fra 68° 13' N 15° Ø til Skrova fyr 68° 09' N 14° 39' Ø derfra til Balstad lykt 68° 03' N 13° 33' Ø, videre til Værøy fyr 67° 39' N 12° 44' Ø.

Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr 67° 24' N 11° 52' Ø. På nordsiden av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa 68° 30' N 15° 13' Ø til grunnlinjemerke utenfor Eggum 68° 19' N 13° 40' Ø. Derfra langs grunnlinjene til Skomvær.

Vestfjorden nord for en rett linje trukket fra Værøy fyr 67°39  N 12° 44  Ø gjennom Landego fyr til fastlandet 67° 25  N 14° 40  Ø.

I følgende område i Nordland fylke er det forbudt for fartøy under 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild:
 
Vestfjorden, Ofotfjorden, Tysfjord m.v.: Nord og østenfor rette linjer trukket fra 67° 25  N 14° 40  Ø gjennom Landego fyr til Værøy, 67° 39  N 12° 44  Ø, derfra til Balstad lykt 68° 03  N 13°


33  Ø, videre i en rett linje til Løddingen 68° 26  N 16° Ø. I nord er området avgrenset av en rett linje langs 68° 40 N tvers av Tjeldsundet.
 
Uten hinder av bestemmelsene i første og annet ledd, kan fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor fiske sild innenfor sperrelinjene etter puljevis innseiling. Det kan settes vilkår om inspektør om bord.
 
Fiskeridirektoratets regionkontor kan ut fra faren for neddreping, innblanding av småsild, samt torsk og sei m.v., forby fiske i hele eller deler av området under avvikling av fisket, og kan for øvrig sette nødvendige vilkår, for eksempel forby omsetning direkte fra notkast, forby fiske i bestemte områder eller eventuelt anvise fisket til andre områder.
 
Fiskeridirektoratet kan forby fiske med havgående fartøyer over 27,5 meter største lengde også i andre områder dersom det oppstår fare for redskapskollisjoner eller fare for neddreping av sild.
 
§ 26 Fiske sør for 62°N
 
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i statistikkområde IV og i statistikkområde IIIa.
I området mellom 62° 00 N og 60° 30 N er det hele året forbudt å fiske sild fra grunnlinjene og ut til 12. nautiske mil.
 
I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.
 
Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april likevel tillatt for alle fartøygrupper å fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grunnlinjene i området fra 62°N til 61°N.
 
Uten hensyn til forbudet i første, annet og tredje ledd er det i perioden fra og med 16. februar til og med 30. april tillatt for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild innenfor 4 nautiske mil fra  grunnlinjene mellom 61°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Reguleringsområdet omfatter alt farvann øst for 4 mil fra grunnlinjene. Alle fangster fisket som nevnt i første punktum belastes det enkelte fartøys maksimalkvote av norsk vårgytende sild.
 
Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragraf, herunder begrense deltakelsen eller sperre områder.
 
KAPITTEL VII  STRAFF OG IKRAFTTREDELSE
 
§ 27 Straff
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.
 
§ 28 Ikrafttredelse
 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 30. april 2003.

"""""""""""""""""""