J-2-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-2-2003

(J-8-2002 UTGÅR)                                                                                                      Bergen, 02.01.2003

                                                                                                        HCH/EW

 FORSKRIFT OM VILKÅR FOR GODKJENNING AV FARTØY I KYSTFARTØYGRUPPEN SOM FISKER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.Fiskeridirektoratet har den 2. januar 2002 med hjemmel i forskrift av 11. desember 2002 om adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy under 27,50 meter største lengde i 2003 § 3 bestemt:§ 1 Formål m.v.Formålet med denne forskrift er å gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning og utstyr i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2003, jf § 1 første ledd bokstav c og § 3 i forskrift av 11. desember 2002 om adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy under 27,50 meter største lengde i 2003.I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne forskrift.   § 2 Egnethetsvilkår m.v.a.       Fartøy som fremstilles for godkjenning for å fiske med snurpenot skal være utrustet med snurpenot med lengde på minimum 80 favner/151 meter og dybde på minimum 15 favner/28,2 meter. Videre må fartøy ha snurpeline tilsvarende notens størrelse. For større fartøy kreves større notredskap som er egnet til å drive ervervsmessig fiske. Fartøy over 20 meter største lengde må være utrustet med snurpenot med lengde på minimum 160 favner/301 meter og dybde på 30 favner/56 meter.          Fartøy som ikke har sidepropell, skal ha egen lettbåt på minst 4,20 meter største lengde utstyrt med innenbords motor. Kravet om innenbords motor gjelder ikke ved samfiske. Lettbåter registreres og merkes med hovedfarkostens distriktsmerke og løpenummer, samt med tillegg av et tall som angir dens rekkefølge innen hovedfarkostens båter.b.       Fartøy som fremstilles for godkjenning for fiske med landnot skal være utrustet med landnot med lengde på minimum 80 favner/151 meter og dybde på minimum 8 favner/15 meter. For større fartøy kreves større nøter som er egnet til å drive ervervsmessig fiske med.c.       Alle fartøy som helt eller delvis er uegnet til å føre fangsten til land, skal ha tilstrekkelig merd eller mindre not/nøter (notbruk) for låssetting og hjelpebåt. Videre skal fartøyet være utstyrt med dregger, tauverk og blåser.d.       Alle snurpenotfartøy skal være utstyrt med blokk og spill eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke nota. Fartøy som fisker med landnot skal være utstyrt med blokk, eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr.e.       Alle notfartøy skal være bemannet med minst én mann i tillegg til skipper når fartøy er i  fiske.

 f.        Fartøy som fremstilles for godkjenning med snurrevad skal være utstyrt med snurrevadredskap, blåser, tauverk og nødvendig utstyr for å drive snurrevadfiske. Videre skal snurrevadfartøy være utstyrt med blokk og trommel, eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke redskapen. Snurrevadfartøy må være bemannet med minst én mann i tillegg til skipper når fartøy er i fiske.

 g.      Fartøy som fremstilles for godkjenning for fiske med garn skal ha fiskeredskap, blåser, tauverk, mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke garnredskap.

 § 3 Plikt til å fylle vilkårene m.v.

 Eier plikter å bistå Regionkontoret i det omfang som fremgår av saltvannsfiskelovens §§ 9, 9a og 45 når fartøy skal godkjennes. Inspektør kan kreve at det foretas prøvekast på feltet for å kontrollere at vilkårene for å delta er oppfylt.Eier medundertegner godkjenningsdokument.Etter at godkjenning er gitt, skal fartøy som deltar være egnet og utstyrt i samsvar med godkjenning. Dersom egnethet eller utstyr endres, bortfaller godkjenningen. Dersom eier ikke står om bord, har skipper samme ansvar ved etterkontroll eller håndhevelse av vilkårene for deltakelse.§ 4 Samfiske.Eventuell adgang til samfiske er uten betydning i forholdt til vilkårene for godkjenning av det enkelte fartøy.§ 5 Straff.Overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29.§ 6 Ikrafttredelse.Denne forskrift trer i kraft 2. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.""""""""""""""""""""""""""""